Zamówienia publiczne

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - "Przebudowa i remont pomieszczeń Lwóweckiego Ośrodka Kultury w Lwówku Śląskim na działce nr 147/2 w obrębie nr 1 Lwówek Śląski"

Ogłoszenie nr 598677-N-2017 z dnia 2017-10-06 r.

Gmina Lwówek Śląski: Przebudowa i remont pomieszczeń Lwóweckiego Ośrodka Kultury w Lwówku Śląskim na działce nr 147/2 w obrębie nr 1 Lwówek Śląski
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Nie


Nazwa projektu lub programu

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

Nie


Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

Nie


Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Lwówek Śląski, krajowy numer identyfikacyjny 53064300000, ul. al. Wojska Polskiego  , 59600   Lwówek Śląski, woj. dolnośląskie, państwo Polska, tel. 756 477 888, e-mail urzad@lwowek.home.pl, faks 756 477 889.
Adres strony internetowej (URL): http://www.bip.lwowekslaski.pl/wiadomosci/6733/lista/zamowienia_publiczne
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

Nie


Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Tak
http://www.bip.lwowekslaski.pl/wiadomosci/6733/lista/zamowienia_publiczne


Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

Nie


Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie

Nie
adres

 

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Forma pisemna. Oferty należy składać osobiście lub przesłać na adres Zamawiającego.
Adres:
Urząd Gminy i Miasta Lwówek Ślaski, Aleja Wojska Polskiego 25A, 59-600 Lwówek Śląski


Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa i remont pomieszczeń Lwóweckiego Ośrodka Kultury w Lwówku Śląskim na działce nr 147/2 w obrębie nr 1 Lwówek Śląski
Numer referencyjny: IN.271.32.2017.LOK
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie


II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:


Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiot zamówienia obejmuje remont budynku dwukondygnacyjnego z poddaszem nieużytkowym a) w „starej” części w zakresie: - likwidacja pęknięć ścian zewnętrznych i wewnętrznych (starej części budynku LOK), - bieżący remont pomieszczeń parteru oraz piętra na powierzchni ok. 730 m2 w zakresie wszystkich branż (instalacji elektrycznej, komputerowej, sanitarnej), - wykonanie robót tynkarskich i malarskich we wszystkich pomieszczeniach, - wymiana części posadzek, podłóg i płytek ceramicznych na ścianach w pom. Sanitarnych, - utworzenie na parterze pomieszczenia sanitarnego, - wymiana stolarki drzwiowej oraz konserwacja istniejącej pozostawionej, - malowanie elewacji wraz z uzupełnieniem tynków, - przebudowa instalacji centralnego ogrzewania b) w „nowej” części budynku, w zakresie: - bieżący remont pomieszczeń na powierzchni ok.340 m2, w nakresie wszystkich branż( elektrycznej, sanitarnej) malowanie oraz uzupełnienie tynków, - remont pomieszczeń sanitarnych na I piętrze, - wymiana posadzek i podłóg w części pomieszczeń, - profesjonalne wytłumienie akustyczne ścian pomieszczenia sali prób, wymiana jednego okna oraz wymiana wykładziny na dywanową, - podział pomieszczenia na garderobę i archiwum ROBOTY DEMONTAŻOWE „Stary” budynek: • usunięcie posadzki (gres) na korytarzu i w holu oraz na schodach, • demontaż drzwi wejściowych do pomieszczeń na parterze i piętrze, • demontaż opraw oświetleniowych, gniazd elektrycznych, • demontaż istniejącej boazerii, • likwidacja progów i stopni, • demontaż instalacji centralnego ogrzewania, • demontaż instalacji elektrycznej, • usunięcie podłogi drewnianej, zakonserwowanej toksycznym ksylamitem w Sali tanecznej na parterze, • przed wejściem głównym wymiana starych płytek na nowe stylizowane na wzór starych, mrozoodporne, antypoślizgowe na kleju zewnętrznym (mrozoodpornym). Należy zrobić pochylnię 1%, podłączyć do kanalizacji, zrobić kratkę ściekową, • rozebranie podłogi na piętrze, położenie OSB w przypadku dobrej podłogi, nabić ponownie deski żeby nie „klawiszowały”, ubytki uzupełnić nowymi deskami i na wierzch położyć płytę OSB o grubości 20mm. Nowy budynek • klub muzyczny, magazyn sprzętu muzycznego, pomieszczenie instruktora, garderoba, archiwum, skucie części tynków, • demontaż okna, • demontaż opraw oświetleniowych, gniazd elektrycznych, • demontaż ścianek działowych w toalecie przy Sali Małych Form. ROBOTY WYBURZENIOWE „Stary” budynek • wykucie bruzdowań pod zmodernizowaną intalację elektryczną oraz instalacje centralnego ogrzewania– przebieg instalacji, w tym przełożenia kabli i gniazd i rur wykonanie nowych – powinno być uwzględnione przed wykonaniem prac okładzinowo-wykończeniowych, zakryte prowadzenie instalacji - nie jest dopuszczalne prowadzenie instalacji „po wierzchu“, • usunięcie ścianek działowych i podestu w studio, • wyburzenie fragmentu ściany, powiększenie otworu wejściowego w nowoprojektowanej łazience, na parterze, Zakres prac w poszczególnych pomieszczeniach: W „starym” budynku LOK należy wymienić całą instalację centralnego ogrzewania (wraz z mieszkaniem służbowym). Należy wykonać bruzdy w ścianie i umieścić tam instalację centralnego ogrzewania. „Stary” budynek • Elewacja: - osuszenie ścian, - uzupełnienie tynków, - malowanie elewacji. • Hol na piętrze, klatka schodowa, hol na parterze (0/1, 1/1): - nowe tynki na ścianie i suficie( tynkowanie, szpachlowanie, szlifowanie), - malowanie ścian i sufitu, - wymiana posadzki (gres), - malowanie okratowania i balustrad farbą olejną, - zamontowanie specjalnych szyn wystawienniczych, - montaż oświetlenia LED i gniazd elektrycznych, - wymiana stolarki drzwiowej do pomieszczeń wokół galerii, - okładzina schodów z płytek gresowych, - wymiana drzwi (sala prób-szklane, TV, piwnica, magazyn-4 szt.). • Toaleta przy galerii(1/8): - wymiana instalacji wodociągowej, kanalizacyjnej, c.o., - montaż oświetlenia na LED i gniazd elektrycznych, - montaż płytek ceramicznych na podłodze i na ścianie na wys.220cm, - wymiana sprzętu sanitarnego, - malowanie ścian i sufitu podwieszanego, - montaż wieszaków na ręczniki w pomieszczeniu pryszniców, - montaż luster nad umywalkami, - montaż pojemników na mydło w płynie, - montaż suszarek do rąk. • Kuchnia(1/10): -wymiana instalacji wodociągowej, c.o., - montaż gniazd elektrycznych i oświetlenia LED, - montaż płytek ceramicznych na ścianach oraz w przestrzeni od blatu kuchennego do szafek wiszących i nad zlewem, - wylewka posadzki oraz montaż płytek ceramicznych, - montaż wentylacji mechanicznej, - montaż mebli kuchennych, zlewu, podgrzewacza wody, kuchenki, lodówki, -malowanie ścian. • Świetlica terapeutyczna(1/9), Studio muzyczne(1/2): - montaż gniazd elektrycznych i oświetlenia LED, - wymiana tynków oraz malowanie ścian i sufitu, - wymiana drzwi, - montaż paneli podłogowych. • Pomieszczenia techniczne(1/11, 1/12): - montaż gniazd elektrycznych i oświetlenia LED, - wymiana drzwi, - malowanie ścian i sufitu, - montaż wykładziny PCV • Gabinet Dyrektora (1/7), Sekretariat(1/6), Biuro(1/4), Ognisko muzyczne(1/5), Pracownia plastyczna(1/3): - montaż gniazd elektrycznych i oświetlenia LED, - wymiana drzwi, - naprawa tynków, - malowanie ścian i sufitu, - montaż paneli przypodłogowych, -drzwi z ościeżnicą do wymiany. • Sala prób(0/4): - montaż gniazd elektrycznych i oświetlenia LED, - montaż wentylacji nawiewno -wywiewnej (wentylator), - naprawa tynków , - malowanie ścian i sufitu, - wylewka betonowa, izolacja, montaż paneli podłogowych(ścieralność AC5(33)), - montaż lustra (2mx4m). • Toaleta męska (0/6,0/5), toaleta dla niepełnosprawnych (adaptacja magazynu na sprzęt): - podłączenie instalacji wodno-kanalizacyjnej, - naprawa tynków, -zamurowanie otworu drzwiowego do mieszkania, - montaż wentylacji, - montaż gniazd elektrycznych i oświetlenia LED, - nowa posadzka i płytki ceramiczne, - montaż ścian działowych na podzielenie toalet, zamontowanie drzwi, - montaż sprzętu sanitarnego, instalacji wodno-kanalizacyjnej, - malowanie ścian i sufitu, -montaż wieszaków na ręczniki w pomieszczeniu pryszniców, - montaż luster nad umywalkami, - montaż pojemników na mydło w płynie, - montaż suszarek do rąk, -W skład wyposażenia węzłów będą wchodzić: - szczotki do wc ze stali nierdzewnej o wym. szer. 10,5cm gł.10,5cm wys. 36,5 cm, - kosz pedałowy o poj. 12 l wymiary 40x25 cm. Jedna sztuka na każdy wc + po jednej sztuce w przedsionku z umywalkami. Wymienione dane techniczne są minimalnymi danymi, które powinny zostać zachowane. Nowy budynek piętro: • Schody wejściowe do nowej części budynku: -otynkowanie i zasklepienie komina wentylacyjnego. • Sala prób, magazyn sprzętu muzycznego, pokój instruktora(1/5A,1/6A,1/7A): - wymiana tynków(tynkowanie, szpachlowanie, szlifowanie), - montaż gniazd elektrycznych i oświetlenia LED, - panele akustyczne ścienne, - sufit podwieszany z paneli akustycznych, - wymiana wykładziny PCV na dywanową, - malowanie ścian i sufitu, -okno do wymiany. • Garderoba(1/10A), archiwum (1/11A): - budowa ścianki działowej pomiędzy garderobą a archiwum, - montaż gniazd elektrycznych i oświetlenia LED, - naprawa tynków, malowanie ścian i sufitu, - montaż paneli podłogowych, - montaż mebli w archiwum i garderobie, - montaż drzwi stalowych do archiwum. • Sala małych form(1/8A): - montaż paneli podłogowych, ścieralność AC5(33), - renowacja drzwi wejściowych do Sali, oczyszczenie i malowanie, - montaż gniazd elektrycznych i oświetlenia LED, - malowanie ścian, sufitu, boazerii, - ocieplenie ściany od strony nieczynnej Sali widowiskowej, -schody do renowacji(oczyszczenie, farba podkładowa, malowanie x2). • Szatnia, Hol, Komunikacja (1/1A, 1/9A): - uzupełnienie ubytków w posadzce, - montaż gniazd elektrycznych i oświetlenia LED , - montaż szyn do zawieszenia obrazów i specjalnego oświetlenia , - renowacja boazerii i konstrukcji drewnianych, - malowanie ścian i sufitu. • Toaleta(1/2A, 1/3A,1/4A): - przebudowa ścianek działowych, - montaż płytek ceramicznych na podłodze i ścianie do 220cm wys., - montaż sprzętu sanitarnego, - montaż gniazd elektrycznych i oświetlenia LED, - montaż przepływowych podgrzewaczy wody, - malowanie grzejników na jasny pastelowy, - montaż wentylacji mechanicznej, - montaż drzwi, - malowanie ścian i sufitu, - montaż luster nad umywalkami, - montaż pojemników na mydło w płynie, - montaż suszarek do rąk. Wszystkie faktury i kolory płytek ceramicznych i gresowych, farb ściennych do uzgodnienia przed rozpoczęciem prac budowlanych z Zamawiającym. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określa część IV SIWZ i dokumentacja projektowa.

II.5) Główny kod CPV: 45000000-7
Dodatkowe kody CPV:

Kod CPV

45111300-1

45400000-1

45331100-7

45331210-1

45311200-2II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:


(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)


II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2018-08-31

II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że: - posiada środki finansowe lub zdolność kredytową, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert na kwotę nie mniejszą niż 150 000,00 zł (słownie zł: sto pięćdziesiąt tysięcy); - jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie niższą niż 200 000,00 zł (słownie zł: dwieście tysięcy);
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że: - dysponuje co najmniej jedną osobą pełniącą funkcję Kierownika budowy stosownie do przepisów ustawy Prawo Budowlane, posiadającą i uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności konstrukcyjno- budowlanej bez ograniczeń oraz będącą członkiem właściwej terytorialnie Izby Inżynierów Budownictwa. - dysponuje co najmniej jedną osobą pełniącą funkcję kierownika robót instalacji sanitarnej stosownie do przepisów ustawy Prawo Budowlane, posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych oraz będącą członkiem właściwej terytorialnie Izby Inżynierów. - co najmniej jedną osobą pełniącą funkcję kierownika robót elektrycznych stosownie do przepisów ustawy Prawo Budowlane, posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń oraz będącą członkiem właściwej terytorialnie Izby Inżynierów. - w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, przed upływem terminu składania ofert wykonał należycie co najmniej dwa zamówienia, których przedmiotem była budowa, rozbudowa, przebudowa, remont lub modernizacja budynków użyteczności publicznej o wartości co najmniej 200 000,00 złotych brutto każda.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 1 Ustawy – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przez upływem terminu składania ofert.

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
Wykonawca składa: - wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone - zgodnie z treścią Załącznika nr 2 do SIWZ; -wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacją na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami – zgodnie z treścią Załącznika nr 3 do SIWZ; - informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert na kwotę nie mniejszą niż 150.000,00 zł (słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy) . - opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie niższą niż 200 000,00 zł (słownie zł: dwieście tysięcy).
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

1. Dowód wniesienia wadium wraz ze wskazaniem rachunku bankowego, na który Zamawiający winien zwrócić wadium (w przypadku wniesienia wadium w pieniądzu). 2.Pełnomocnictwo złożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie. a) W przypadku podpisywania oferty przez osoby nie wymienione w odpisie z właściwego rejestru – pełnomocnictwo do podpisania oferty lub podpisania oferty i zawarcia umowy. b) W przypadku podmiotów występujących wspólnie pełnomocnictwo podpisane przez upoważnionych przedstawicieli każdego z podmiotów występujących wspólnie, do reprezentowania w postępowaniu (zgodnie z art. 23 ustawy Pzp). 3.Oświadczenie o korzystaniu przy wykonywaniu zamówienia z podwykonawców. 4. Zobowiązanie innego podmiotu, na zasobach którego polega Wykonawca, do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. 5. Wykonawca w terminie trzech (3) dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji o których mowa w art.86 ust.5 ustawy Pzp, przekazuje Zamawiającemu pisemne oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art.24.ust.1 23 ustawy Pzp

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

Tak
Informacja na temat wadium
Zamawiający wymaga wniesienia wadium od Wykonawców ubiegających się o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego w wysokości 10 000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych). Szczegółowe informacje dot. wadium są zawarte w pkt 13 SIWZ.


IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:


IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:


IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie


IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:


IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:


IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:


Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria

Kryteria

Znaczenie

Cena oferty (brutto)

60,00

Okres gwarancji na wykonane roboty budowlane

40,00


IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:


Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:


Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:


Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Zakazuje się zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wybory Wykonawcy, chyba że zachodzi co najmniej jedna z okoliczności wymienionych poniżej: 1. Na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 1 Ustawy zachodzi co najmniej jedna z poniższych okoliczności z uwzględnieniem warunków ich wprowadzenia: a) Zmiana warunków wykonania umowy jest konsekwencją: – wystąpienia warunków pogodowych, klęsk żywiołowych powodujących zniszczenia wykonanych wcześniej robót lub uniemożliwiających prowadzenie robót budowlanych zgodnie z technologią, przeprowadzenie prób i sprawdzeń, dokonywanie odbiorów; – braku możliwości udostępnienia obiektu w celu prowadzenia robót, wynikającą z obiektywnych, nieprzewidzianych i niezależnych od Wykonawcy okoliczności; – zmiany osób wykonujących umowę po stronie wykonawcy, przy czym zmiany w tym zakresie mogą być dokonane wyłącznie pod warunkiem zagwarantowania wykonania przedmiotu umowy przez osoby zapewniające należyte jej wykonanie, w szczególności posiadające kwalifikacje wymagane przez Zamawiającego w pkt. 8.1.2.c) SIWZ; – wstrzymania robót przez Zamawiającego. Termin wykonania umowy może zostać wydłużony maksymalnie o czas opóźnienia spowodowanego okolicznościami określonymi powyżej. b) Zachodzi co najmniej jedna z okoliczności wymienionych w art. 144 ust. 1 pkt 2) ÷ 6) Ustawy. 2. Nie stanowi zmiany umowy w rozumieniu art. 144 ustawy: - Zmiana danych związanych z obsługą administracyjno – organizacyjną umowy (np. zmiana nr rachunku bankowego); - Zmiana danych teleadresowych, zmiany osób wskazanych do kontaktów między stronami.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2017-10-23, godzina: 11:45,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> Polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

 

 

 

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Dokument wytworzony przez: Wydział Infrastruktury i Zamówień Publicznych
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 06 października 2017 13:18
Dokument wprowadzony do BIP przez: Angelika Rybak
Ilość wyświetleń: 1432
02 października 2018 15:13 (Angelika Rybak) - Dodanie załącznika [ogloszenie_o_zmianie_umowy_2.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
02 października 2018 15:12 (Angelika Rybak) - Dodanie załącznika [ogloszenie_o_zmianie_umowy_1.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
08 stycznia 2018 10:47 (Angelika Rybak) - Dodanie załącznika [ogloszenie_o_udzieleniu_zamowienia.docx] do dokumentu. (Dokument opublikowany)