Zamówienia publiczne

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia pn.: "Przebudowa drogi dz. nr 236 w miejscowości Płóczki Górne"

Ogłoszenie nr 357727 - 2016 z dnia 2016-12-02 r.

Lwówek Śląski: Przebudowa drogi z. nr 236 w miejscowości Płóczki Górne - II postępowanie
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA -

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Nazwa projektu lub programu

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak
Numer ogłoszenia: 329635

 

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak
Numer ogłoszenia: 335282

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie zostało przeprowadzone przez centralnego zamawiającego

nie

Postępowanie zostało przeprowadzone przez podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

nie

Postępowanie zostało przeprowadzone wspólnie przez zamawiających

nie

Postępowanie zostało przeprowadzone wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych::
Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Lwówek Śląski, krajowy numer identyfikacyjny 53064300000, ul. al. Wojska Polskiego  , 59600   Lwówek Śląski, państwo Polska, woj. dolnośląskie, tel. 756 477 888, faks 756 477 889, e-mail urzad@lwowek.home.pl
Adres strony internetowej (URL): www.lwowekslaski.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego udzielania zamówienia, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (jeżeli zamówienie zostało udzielone przez każdego z zamawiających indywidualnie informacja w sekcji I jest podawana przez każdego z zamawiających, jeżeli zamówienie zostało udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających w sekcji I należy wskazać który z zamawiających zawarł umowę):

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Przebudowa drogi z. nr 236 w miejscowości Płóczki Górne - II postępowanie

Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):

IN.271.58.2.2016.PDPG

II.2) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Zakres robót budowlanych obejmuje przebudowę istniejącej konstrukcji nawierzchni jezdni gruntowej, wzmacnianej kruszywem na nawierzchnie ulepszoną bitumiczną wraz z zapewnieniem właściwego odwodnienia jezdni i przyległego terenu pasa drogowego. Parametry drogi: · szerokość jezdni 3,00 – 5,00 m, · nawierzchnia bitumiczna, dwuwarstwowa 5+5cm, · podbudowa z kruszywa łamanego gr. 20cm · pochylenie poprzeczne nawierzchni jezdni jednostronne od 2% do 3%, powinno zapewnić sprawny spływ wód opadowych i roztopowych do projektowanych ścieków wzdłuż jezdni lub na pobocze gruntowe wzmocnione kruszywem łamanym, · pobocze gruntowe wzmocnione kruszywem łamanym o szerokości 0,50 -0,75cm Powierzchnia elementów podlegających przebudowie: - jezdnia, mijanki, zjazdy = 1283,85m2 - jezdnia (po frezowaniu) = 178,74m2 - pobocza utwardzone kruszywem = 454,35m2, - tereny zielone / trawniki = 400,00m2, Długość zabudowanych elementów liniowych: - krawężniki najazdowe = 78,22 + 60,00=138,22 m, - ściek z kostki betonowej brukowej = 39,11+60,00=99,11m - przykanaliki PVC 200mm = 10,00m - wpusty deszczowe = 2 sztuki Konstrukcja nawierzchni: 1) jezdnia, zjazdy: - warstwa ścieralna z betonu asfaltowego ( AC-0/11-S-50/70 ) grub. 5cm; - warstwa wiążąca z betonu asfaltowego ( AC-0/16-W-50/70 ), grub. 5cm; - podbudowa z kruszywa łamanego 0-31,5mm, grub. do 20 cm , stabilizowana mechanicznie, - podłoże gruntowe sprofilowane i zagęszczone. 2)mijanki: - warstwa ścieralna z betonu asfaltowego ( AC-0/11-S-50/70 ) grub. 5cm; - warstwa wiążąca z betonu asfaltowego ( AC-0/16-W-50/70 ), grub. 5cm; - podbudowa z kruszywa łamanego 0-31,5mm, grub. do 20 cm , stabilizowana mechanicznie, - warstwa odcinająca z piasku średnioziarnistego o gr. 15cm - podłoże gruntowe sprofilowane i zagęszczone. 3) jezdnia (od km 0+394,35 do km 453,93): - warstwa ścieralna z betonu asfaltowego ( AC-0/11S-50/70 ) grub. 5cm; - warstwa wyrównawczo – profilująca z betonu asfaltowego ( AC-8P-50/70) - istniejąca konstrukcja. Obramowanie jezdni Nawierzchnię jezdni zaprojektowano bez obramowań za wyjątkiem odcinka od km 0+170,00 do km 0+209,11 gdzie należy zabudować krawężnik betonowy najazdowy 15x22cm na ławie betonowej z oporem z betonu C12/15 o Fb=0,06m2.

II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie podzielone jest na części:

 

II.5) Główny Kod CPV: 45000000-7
Dodatkowe kody CPV: 45233200-1

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

   

Postępowanie/część zostało unieważnione nie
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:

 

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 16/11/2016
IV.2 Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT177368.07
WalutaPLN


IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert1
w tym
Liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 0
Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0


IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie
Transport Drogowy Ciężarowy, Budowa i Remont Dróg, Eksport-Import Józef Potcki,  jozef.potocki@onet.pl,  Rakowice Małe 13,  59-600,  Rakowice Małe 13,  kraj/woj.
Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą: nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej: nie
Skrót literowy nazwy państwa:
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej: nie
Skrót literowy nazwy państwa:

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 174405.35
Oferta z najniższą ceną/kosztem 174405.35
> Oferta z najwyższą ceną/kosztem 174405.35
Waluta: PLN

 

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

 

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienia wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

 

 

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Dokument wytworzony przez: Wydział Infrastruktury i Zamówień Publicznych
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 02 grudnia 2016 14:10
Dokument wprowadzony do BIP przez: Piotr Kukliński
Ilość wyświetleń: 746
02 grudnia 2016 14:10 (Piotr Kukliński) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)