Zamówienia publiczne

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia pn.: "Przebudowa ulicy Piekarskiej w Lwówku Śląśkim od km 0+000 do km 0+120"

Ogłoszenie nr 355257 - 2016 z dnia 2016-11-30 r.

Lwówek Śląski: Przebudowa ulicy Piekarskiej w Lwówku Śląskim od km 0+000 do km 0+120
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA -

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Nazwa projektu lub programu

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak
Numer ogłoszenia: 321395-2016

 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych: nie

 SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie zostało przeprowadzone przez centralnego zamawiającego

nie

Postępowanie zostało przeprowadzone przez podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

nie

Postępowanie zostało przeprowadzone wspólnie przez zamawiających

nie

Postępowanie zostało przeprowadzone wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych::
Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Lwówek Śląski, krajowy numer identyfikacyjny 53064300000, ul. al. Wojska Polskiego, 59-600 Lwówek Śląski, państwo Polska, woj. dolnośląskie, tel. 756 477 888, faks 756 477 889, e-mail urzad@lwowek.home.pl
Adres strony internetowej (URL): www.lwowekslaski.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego udzielania zamówienia, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (jeżeli zamówienie zostało udzielone przez każdego z zamawiających indywidualnie informacja w sekcji I jest podawana przez każdego z zamawiających, jeżeli zamówienie zostało udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających w sekcji I należy wskazać który z zamawiających zawarł umowę):

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Przebudowa ulicy Piekarskiej w Lwówku Śląskim od km 0+000 do km 0+120

Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):

II.2) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Zakres robót budowlanych obejmuje przebudowę istniejącej konstrukcji nawierzchni jezdni gruntowej, wzmacnianej kruszywem na nawierzchnie ulepszoną bitumiczną wraz z zapewnieniem właściwego odwodnienia jezdni i przyległego terenu pasa drogowego. Powierzchnia elementów podlegających przebudowie: - jezdnia – nawierzchnia bitumiczna - 664 m2; - zjazdy – nawierzchnia bitumiczna - 20 m2; - pobocza utwardzone kruszywem - 222,00 m2; - tereny zielone - 50 m2; Długość zabudowanych elementów liniowych: - krawężniki betonowe (wystające) 15x30 cm – 131 m - krawężniki betonowe (najazdowe) 15×22cm = 184 m; - obrzeża betonowe 8×30 cm = 25 m; - ściek z betonowej kostki brukowej = 254 m; - palisada betonowa – 9 m - przykanaliki PVC Ø 200 mm – 22 - betonowe studzienki ściekowe o średnicy 500 mm z osadnikiem – 8 szt. - przebudowa zwieńczenia studni rewizyjnych, zabudowa pierścienia odciążającego, płyty nastudziennej i włazu żeliwnego klasy D-400 – 3 szt. Długość odcinka ulicy w zakresie przebudowy wynosi 145 m. Konstrukcja nawierzchni: jezdnia-zjazdy: - warstwa ścieralna z betonu asfaltowego – gr. 5 cm; - warstwa podbudowy z betonu asfaltowego – gr. 7 cm - warstwa podbudowy z kruszywa łamanego 0-31,5mm, grub. 22cm, stabilizowana mechanicznie; - stabilizacja kruszywa naturalnego cementem (towarowa) o Rm=1,5-2,5 MPa, grub. 15cm; - podłoże z gruntu rodzimego. Nawierzchnię jezdni oraz zjazdów należy obramować krawężnikiem betonowymi 15x30 (15x22) cm na ławie betonowej z oporem z betonu C12/15 o Fb=0,06m2. Ściek z kostki betonowej brukowej, bezfrezowej na ławie betonowej. Zjazdy w obramowaniu z obrzeży betonowych 8x30 cm na ławie betonowej.

II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie podzielone jest na części:

 

II.5) Główny Kod CPV: 45000000-7
Dodatkowe kody CPV: 45212220-4

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

   

Postępowanie/część zostało unieważnione nie
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:

 

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 14/11/2016
IV.2 Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT191186.04
WalutaPLN


IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert4
w tym
Liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 0
Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0


IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie
Firma Drogowo-Budowlana BRUK-BUD sc. Jerzy Żoga, Zbigniew Franczyk, Grzegorz Jewtuch,  franczyk@rubikon.pl,  ul. Krawczyńskiego 8/1 ,  59-600,  Lwówek Śląski,  kraj/woj.
Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą: nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej: nie
Skrót literowy nazwy państwa:
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej: nie
Skrót literowy nazwy państwa:

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 149015.08
Oferta z najniższą ceną/kosztem 149015.08
> Oferta z najwyższą ceną/kosztem 211339.02
Waluta: PLN

 

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

 

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienia wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

 

 

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Dokument wytworzony przez: Wydział Infrastruktury i Zamówień Publicznych
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 30 listopada 2016 13:01
Dokument wprowadzony do BIP przez: Piotr Kukliński
Ilość wyświetleń: 643
30 listopada 2016 13:01 (Piotr Kukliński) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)