Zamówienia publiczne

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia pn.: "Remonty nawierzchni bitumicznych i tłuczniowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą wykonywane w ramach bieżącego utrzymania dróg gminnych na terenie miasta i gminy Lwówek Śląski w terminie do dnia 31.05.2017 r."

Lwówek Śląski: Remonty nawierzchni bitumicznych i tłuczniowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą wykonywane w ramach bieżącego utrzymania dróg gminnych na terenie miasta i gminy Lwówek Śląski w terminie do dnia 31.05.2017 r.
Numer ogłoszenia: 161193 - 2016; data zamieszczenia: 27.07.2016
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 93678 - 2016r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Lwówek Śląski, al. Wojska Polskiego 25A, 59-600 Lwówek Śląski, woj. dolnośląskie, tel. 075 6477888, faks 075 6477889.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Remonty nawierzchni bitumicznych i tłuczniowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą wykonywane w ramach bieżącego utrzymania dróg gminnych na terenie miasta i gminy Lwówek Śląski w terminie do dnia 31.05.2017 r..

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: W zakresie bieżącego utrzymania dróg gminnych wykonywane będą następujące roboty: 1. Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych mieszanką mineralno - asfaltową z wycinaniem krawędzi, przy grubości warstwy do 5 cm /pełny zakres robót łącznie z wywózką gruzu na wysypisko/, pow. łat do 5 m2 w ilości 1.400,00 m2. 2. Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych mieszanką mineralno- asfaltową za każdy dalszy 1 cm grubości, pow. łat do 5 m2 w ilości 140,00 m2. 3. Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych mieszanką mineralno- asfaltową z wycinaniem krawędzi, przy grubości warstwy do 5 cm /pełny zakres robót łącznie z wywózką gruzu na wysypisko /, pow. łat powyżej 5 m2 w ilości 600,00 m2. 4. Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych mieszanką mineralno- asfaltową za każdy dalszy 1 cm grubości, pow. łat powyżej 5 m2 w ilości 40,00 m2. 5. Wykonanie warstwy wyrównawczej z masy mineralno - asfaltowej grub. 3 cm w ilości 200,00 m2. 6. Wykonanie warstwy wyrównawczej z masy mineralno - asfaltowej za każdy dalszy 1 cm grubości w ilości 40,00 m2. 7. Wykonanie warstwy ścieralnej z masy mineralno - asfaltowej grub. 3 cm w ilości 200,00 m2. 8. Wykonanie warstwy ścieralnej z masy mineralno - asfaltowej za każdy dalszy 1 cm grubości w ilości 40,00 m2. 9. Remont cząstkowy nawierzchni chodników z płyt bet. 50 x 50 x 7 i 30 x 30 x 5 na podsypce cement. - piask. z wykorzystaniem płytek z rozbiórki i uzupełnieniem podbudowy w ilości 20,00 m2. 10. Remont cząstkowy nawierzchni chodników z płyt bet. 50 x 50 x 7 i 30 x 30 x 5 na podsypce cement. - piask. - materiał (płytki chodnikowe) wykonawcy, z uzupełnieniem podbudowy w ilości 20,00 m2. 11. Remont cząstkowy nawierzchni z kostki brukowej betonowej na podsypce cem.-piaskowej z wykorzystaniem kostki z rozbiórki i uzupełnieniem podbudowy w ilości 20,00 m2. 12. Remont cząstkowy nawierzchni z kostki brukowej betonowej na podsypce cem.-piaskowej- materiał (kostka betonowa) wykonawcy, z uzupełnieniem podbudowy w ilości 20,00 m2. 13. Remont cząstkowy nawierzchni z kostki brukowej granitowej na podsypce cem.-piaskowej z wykorzystaniem kostki z rozbiórki i z uzupełnieniem podbudowy w ilości 20,00 m2. 14. Remont cząstkowy nawierzchni z kostki brukowej granitowej na podsypce cem.-piaskowej - materiał (kostka granitowa) wykonawcy, z uzupełnieniem podbudowy w ilości 20,00 m2. 15. Ustawienie krawężnika betonowego prasowanego szarego 15 x 30 na podsypce cem - piask. z wykonaniem ławy betonowej w ilości 0,06m3/ 1 mb oraz robotami ziemnymi, zagospodarowaniem ziemi przez wykonawcę (odcinki proste i łukowe) w ilości 40,00 m. 16. Ułożenie obrzeży wibroprasowanych szarych 8 x 30 cm na ławie betonowej w ilości 0,03 m3/1 mb z robotami ziemnymi, zagospodarowaniem ziemi przez wykonawcę (odcinki proste i łukowe) w ilości 40,00 m. 17. Ułożenie chodnika z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm koloru szarego na podsypce cementowo- piaskowej w ilości 80,00 m2. 18. Oczyszczenie rowu z namułu o gr. 20 cm wraz z zagospodarowaniem urobku przez wykonawcę w ilości 40,00 m. 19. Oczyszczenie rowu z namułu za każde dalsze 5 cm wraz z zagospodarowaniem urobku przez wykonawcę w ilości 40,00 m. 20. Umocnienie skarp płytami ażurowymi wielootworowymi typu jomb w ilości 30,00 m2. 21. Ułożenie ścieków z elementów betonowych 33x30x100 na ławie betonowej z oporem w ilości 50,00 m. 22. Likwidacja zapadlisk w drodze i chodniku lub innym terenie poprzez uzupełnienie kruszywem wraz z zagęszczeniem w ilości 30,00 m3. 23. Remont nawierzchni tłuczniowej o głębokości wyboju do 15 cm w ilości 800,00 m2. 24. Remont nawierzchni tłuczniowej o głębokości wyboju - za każde dalsze 5 cm w ilości 200,00 m2. 25. Korytowanie na głębokość 10 cm wraz z profilowaniem i zagęszczeniem koryta, zagospodarowaniem ziemi przez wykonawcę w ilości 150,00 m2. 26. Korytowanie - za każde dalsze 5 cm wraz z zagospodarowaniem ziemi przez wykonawcę w ilości 60,00 m2. 27. Roboty ziemne wykonywane koparką podsiębierną o poj. łyżki 0,15-0,40 m3 w gruncie kat III-IV wraz z transportem urobku na odl. do 5 km w ilości 80,00 m2. 28. Profilowanie i zagęszczenie istniejącej nawierzchni/podbudowy tłuczniowej w ilości 2.000,00 m2. 29. Wykonanie dolnej warstwy podbudowy z kruszywa kamiennego łamanego 31,5-63 grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm w ilości 200,00 m2. 30. Wykonanie dolnej warstwy podbudowy z kruszywa kamiennego łamanego frakcji 31,5-63 za każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu w ilości 200,00 m2. 31. Wykonanie górnej warstwy podbudowy z kruszywa kamiennego łamanego 0-31,5 grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm w ilości 200,00 m2. 32. Wykonanie górnej warstwy podbudowy z kruszywa kamiennego łamanego frakcji 0-31,5 za każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu w ilości 200,00 m2. 33. Remont drogi o nawierzchni tłuczniowej w ilości 700,00 m2 - korytowanie 15 cm - mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni - kat. gruntu I-IV - warstwa odcinająca z piasku, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm - warstwa dolna z kruszywa kamiennego łamanego frakcji 31,5-63 grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm - warstwa górna z kruszywa kamiennego łamanego - frakcji 31,5-63 z zagęszczeniem grubość warstwy po zagęszczeniu 8 cm - uzupełnienie poboczy odpadem kamiennym grub. 13 cm. 34. Mechaniczne plantowanie poboczy grubość ścinania 10 cm w ilości 50,00 m2. 35. Koszenie poboczy wraz z odwozem odpadów w ilości 60.000,00 m2. 36. Wycinka krzaków wraz z odwozem odpadów w ilości 160,00 m2. 37. Wycięcie gałęzi drzew do wysokości 2,20 m wraz z odwozem odpadów w ilości 40,00 h. 38. Oczyszczenie korytek ściekowych betonowych z zagospodarowaniem zanieczyszczeń przez wykonawcę w ilości 1.000,00 m. 39. Regulacja wpustów ulicznych w ilości 4 szt. 40. Regulacja studzienek w ilości 4 szt. 41. Wymiana/uzupełnienie kratek ściekowych wraz ze złomowaniem w ilości 4 szt. 42. Remont/wymiana przykanalika kanalizacji deszczowej o długości do 10 m na rury PVC o średnicy 160 mm wraz z robotami ziemnymi, rozbiórką i odtworzeniem nawierzchni bitumicznej w ilości 20,00 m. 43. Remont/wymiana przykanalika kanalizacji deszczowej o długości do 10 m na rury PVC o średnicy 160 mm wraz z robotami ziemnymi, rozbiórką i odtworzeniem nawierzchni z kostki brukowej betonowej (kostka z rozbiórki) w ilości 20,00 m. 44. Remont/wymiana przykanalika kanalizacji deszczowej o długości do 10 m na rury PVC o średnicy 160 mm wraz z robotami ziemnymi, rozbiórką i odtworzeniem nawierzchni z płytek chodnikowych betonowych ( 30% płytek chodnikowych z rozbiórki) w ilości 20,00 m. 45. Remont/wymiana przykanalika kanalizacji deszczowej o długości do 10 m na rury PVC o średnicy 160 mm wraz z robotami ziemnymi, rozbiórką i odtworzeniem nawierzchni gruntowej w ilości 20,00 m. 46. Remont/wymiana przykanalika kanalizacji deszczowej o długości do 10 m na rury PVC o średnicy 200 mm wraz z robotami ziemnymi, rozbiórką i odtworzeniem nawierzchni bitumicznej w ilości 20,00 m. 47. Remont/wymiana przykanalika kanalizacji deszczowej o długości do 10 m na rury PVC o średnicy 200 mm wraz z robotami ziemnymi, rozbiórką i odtworzeniem nawierzchni z kostki brukowej betonowej (kostka z rozbiórki) w ilości 20,00 m. 48. Remont/wymiana przykanalika kanalizacji deszczowej o długości do 10 m na rury PVC o średnicy 200 mm wraz z robotami ziemnymi rozbiórką i odtworzeniem nawierzchni z płytek chodnikowych betonowych ( 30% płytek chodnikowych z rozbiórki) w ilości 20,00 m. 49. Remont/wymiana przykanalika kanalizacji deszczowej o długości do 10 m na rury PVC o średnicy 200 mm wraz z robotami ziemnymi, rozbiórką i odtworzeniem nawierzchni gruntowej w ilości 20,00 m. 50. Naprawa poręczy/ elementów (słupki, pochwyt, przeciągi, szczeblinki) poręczy mostowych sztywnych z rur stalowych o średnicy od 25 mm do 50 mm w ilości 20,00 m. 51. Naprawa poręczy/ elementów (słupki, pochwyt, przeciągi, szczeblinki) poręczy mostowych sztywnych z płaskowników o wymiarze od 25 mm do 50 mm w ilości 20,00 m. 52. Naprawa konstrukcji betonowych w ilości 4,00 m3. 53. Naprawa (przemurowanie) konstrukcji z kamienia na zaprawie cementowej w ilości 4,00 m3. 54. Uzupełnienie konstrukcji z kamienia na zaprawie cementowej - materiał Wykonawcy w ilości 4,00 m3. 55. Przebudowa przepustu z rur betonowych o średnicy 400 - 600 mm na przepust z rur karbowanych PEHD o wytrzymałości 8 KP/m, o średnicy 400 mm z wykonaniem ścianek czołowych z kamienia granitowego na zaprawie cementowej w ilości 12,00 m. 56. Przebudowa przepustu z rur betonowych o średnicy 400 - 600 mm na przepust z rur karbowanych PEHD o wytrzymałości 8 KP/m, o średnicy 600 mm z wykonaniem ścianek czołowych z kamienia granitowego na zaprawie cementowej w ilości 12,00 m. 57. Przebudowa przepustu z rur betonowych o średnicy 400 - 600 mm na przepust z rur karbowanych PEHD o wytrzymałości 8 KP/m, o średnicy 800 mm z wykonaniem ścianek czołowych z kamienia granitowego na zaprawie cementowej w ilości 12,00 m. 58. Wykonanie przepustu z rur karbowanych PEHD o średnicy 400 mm z wykonaniem ścianek czołowych z kamienia granitowego na zaprawie cementowej w ilości 12,00 m. 59. Wykonanie przepustu z rur karbowanych PEHD o średnicy 600 mm z wykonaniem ścianek czołowych z kamienia granitowego na zaprawie cementowej w ilości 12,00 m. 60. Wykonanie przepustu z rur karbowanych PEHD o średnicy 800 mm z wykonaniem ścianek czołowych z kamienia granitowego na zaprawie cementowej w ilości 12,00 m. 61. Wykonanie przepustu z rur karbowanych PEHD o średnicy 1000 mm z wykonaniem ścianek czołowych z kamienia granitowego na zaprawie cementowej w ilości 12,00 m. 62. Ścieżka rowerowa Lwówek Śląski - Mojesz do granicy gminy: usunięcie uszkodzeń spowodowanych przez korzenie drzew: odsłonięcie i przycięcie korzeni, naprawa uszkodzonego miejsca w ilości 25,00 szt..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.31.42-6, 45.23.31.41-9, 45.23.31.62-2, 45.23.32.52-0.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Zamówienie z wolnej ręki

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 22.06.2016.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • Przedsiębiorstwo Robót Drogowych KK Kamil Kowalski, ul. Kościuszki 25/5, 59-700 Bolesławiec, kraj/woj. dolnośląskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 194182,11 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 239181,11
  • Oferta z najniższą ceną: 239181,11 / Oferta z najwyższą ceną: 239181,11
  • Waluta: PLN .

 

ZAŁĄCZNIK I

Uzasadnienie udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki albo zapytania o cenę

  • 1. Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie zamówienie z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych.

  • 2. Uzasadnienia wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

W dniu 10.03.2015 r. Zamawiający ogłosił postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego. W ogłoszeniu o zamówieniu oraz w specyfikacji istotnych warunków zamówienia Zamawiający przewidział udzielenie zamówień uzupełniających do wartości 50% zamówienia podstawowego - zgodnie z zapisem art. 67 ust. 1 pkt. 6 pzp. W terminie składania ofert wpłynęły 3 oferty. W toku badania i oceny ofert wybrano ofertę firmy: Przedsiębiorstwa Robót Drogowych KK Kamil Kowalski, ul. Kościuszki 25/5, 59-700 Bolesławiec za kwotę 479.982,90 zł brutto. Z uwagi na fakt, iż wartość umowy została wyczerpana a koniecznym jest wykonywanie bieżącego utrzymywania dróg gminnych celem zapewnienia ich przejezdności do czasu przygotowywania i ogłoszenia nowego postępowania przetargowego na zwiększony zakres wykonywanych robót budowlanych związanych z utrzymaniem dróg gminnych w ramach zamówień uzupełniających zostają zlecone roboty budowlane związane z remontami nawierzchni bitumicznych i tłuczniowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą wykonywane w ramach bieżącego utrzymania dróg gminnych na terenie miasta i gminy Lwówek Śląski na okres do dnia 31.05.2017 r.

 

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Dokument wytworzony przez: Wydział Infrastruktury i Zamówień Publicznych
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 27 lipca 2016 10:58
Dokument wprowadzony do BIP przez: Piotr Kukliński
Ilość wyświetleń: 612
27 lipca 2016 10:58 (Piotr Kukliński) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)