Zamówienia publiczne

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia pn.: "Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Płóczkach Górnych"

Lwówek Śląski: Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Płóczkach Górnych
Numer ogłoszenia: 142645 - 2016; data zamieszczenia: 19.07.2016
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 86671 - 2016r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Lwówek Śląski, al. Wojska Polskiego 25A, 59-600 Lwówek Śląski, woj. dolnośląskie, tel. 075 6477888, faks 075 6477889.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Płóczkach Górnych.

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: : 1.Roboty przygotowawcze i ziemne 2.Odwodnienie drenażowe z odprowadzeniem wody do sieci kanalizacji deszczowej 3.Obramowanie konstrukcji nawierzchni z obrzeży 4.Podbudowa pod nawierzchnię 5.Nawierzchnie - nawierzchnia boiska sportowego z trawy syntetycznej o właściwościach i technologii układania określonych w dokumentacji projektowej, boiska do badmintona o nawierzchni z trawy naturalnej układanej z rolki, nawierzchnie dojść do boiska w obrębie inwestycji z kostki betonowej. 6.Zagospodarowanie terenu: nawierzchnie z betonowej kostki brukowej, podbudowa z kruszywa łamanego, zieleń, naprawa betonowych schodów wejściowych na teren boiska. 7.Wyposażenie standardowe - dostawa i montaż koszy do koszykówki, bramek do piłki ręcznej, słupków do siatkówki i badmintona wraz z siatką całosezonową przeznaczoną na boiska zewnętrzne bezwęzłowa z polipropylenu, grubość sznurka minimum 4 mm, górna linka naciągowa ze stali, mocowana w 4 punktach, piłkochwytów o wys. 6 m i 4 m. 3.8. Wykonanie wiaty drewnianej - na rzucie kwadratu o wymiarach 3 x 3 m i wysokości całkowitej około 3,0 m, dach dwuspadowy 30º, kryty gontem bitumicznym koloru zielonego (min. 5mm dwuwarstwowy, odporność wiatrowa minimum 175 km/h, zabezpieczony przed mchem), na kwadratowym fundamencie betonowym 50x50cm o głębokości 80cm, konstrukcja z drewna sosnowego struganego czterostronnie oraz impregnowanego metodą zanurzeniową, przekrój pionowych słupów minimum 11 x 11 mm 3.9.Dostawa i montaż stolika i siedzisk pod wiatę 3.10. Dostawa i montaż tablicy informacyjnej wykonana z płyty PCV o grubości nie mniejszej niż 8 mm i minimalnych wymiarach (150x100) cm na konstrukcji drewnianej. 3.11. Dostawa i montaż kosza na odpady..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.21.22.20-4, 45.23.32.00-1, 45.23.13.00-8, 45.11.27.20-8.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 11.07.2016.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • Matejko Development Sp. z o. o., Czapury ul. Poznańska 99, 61-160 Poznań, kraj/woj. wielkopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 319124,39 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 316627,72
  • Oferta z najniższą ceną: 316627,72 / Oferta z najwyższą ceną: 345999,00
  • Waluta: PLN .

 

 

 

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Dokument wytworzony przez: Wydział Infrastruktury i Zamówień Publicznych
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 19 lipca 2016 09:27
Dokument wprowadzony do BIP przez: Piotr Kukliński
Ilość wyświetleń: 522
19 lipca 2016 09:27 (Piotr Kukliński) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)