Zamówienia publiczne

Ogłoszenie o wyborze oferty na zadanie pn.: "Przebudowa ulicy Jastrzębiej w Lwówku Śląskim od km 0+000 do km 0+280"

Lwówek Śląski dnia 16.06.2016 r.

IN.271.24.41.2016.PUJ                                                                                           

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Przebudowa ulicy Jastrzębiej w Lwówku Śląskim od km 0+000 do km 0+280”.

                         

  Gmina i Miasto Lwówek Śląski działając na podstawie art. 92 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.) zwanej dalej Ustawą, informuje, że:


ZA  NAJKORZYSTNIEJSZĄ  UZNANO  OFERTĘ

nr 1 złożoną przez Firmę Drogowo-Budowlaną „BRUK-BUD” Jerzy Żoga, Zbigniew Franczyk, Grzegorz Jewtuch s.c., ul. Krawczyńskiego 8/1, 59-600 Lwówek Śląski. Wartość oferty brutto: 366.318,61zł., okres gwarancji 72 m-ce, łącznie 100 pkt. 

 

UZASADNIENIE

           Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania, oferta przez niego złożona nie podlega odrzuceniu i jest najkorzystniejsza z punktu widzeniu kryteriów wyboru określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Jednocześnie Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu przetargowym zostały złożone 3 oferty:

 

Nr oferty

Nazwa wykonawcy

Adres

Cena/Ilość pkt. w kryterium cena

Gwarancja/ilość pkt. w kryterium gwarancja

2.

Jeleniogórskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych  Sp. z.o.o

 

ul. Dworcowa 26, 58-460 Jelenia Góra

 

556.634,99 zł/61,75 pkt.

72 m-ce/5 pkt.

łącznie 66,75 pkt.

3.

Transport Drogowy Ciężarowy,

Budowa i Remont Dróg, Eksport-Import

Józef Potocki

Rakowice Małe 13,        59-600 Lwówek Śląski

486.310,45 zł/71,25 pkt. 72 m-cy/5 pkt.

łącznie 76,25 pkt.

 

Zamawiający informuje, że umowę w sprawie zamówienia publicznego z wybranym wykonawcą zawrze w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty. Termin ten jest liczony począwszy od dnia 17.06.2016r.

 

                                                                                                                                          Burmistrz

                                                                                                                             Gminy i Miasta Lwówek Śląski

                                                                                                                                    /-/ Mariola Szczęsna

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Dokument wytworzony przez: Wydział Infrastruktury i Zamówień Publicznych
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 16 czerwca 2016 11:21
Dokument wprowadzony do BIP przez: Piotr Kukliński
Ilość wyświetleń: 618
16 czerwca 2016 11:21 (Piotr Kukliński) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)