Zamówienia publiczne

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia pn.: "Bieżące utrzymanie czystości i porządku oraz letnie i zimowe utrzymanie dróg na terenie miasta i gminy Lwówek Śląski"

Lwówek Śląski: Bieżące utrzymanie czystości i porządku oraz letnie i zimowe utrzymanie dróg na terenie miasta i gminy Lwówek Śląski
Numer ogłoszenia: 64609 - 2016; data zamieszczenia: 01.06.2016
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 91552 - 2016r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Lwówek Śląski, al. Wojska Polskiego 25A, 59-600 Lwówek Śląski, woj. dolnośląskie, tel. 075 6477888, faks 075 6477889.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Bieżące utrzymanie czystości i porządku oraz letnie i zimowe utrzymanie dróg na terenie miasta i gminy Lwówek Śląski.

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: W zakresie letniego utrzymania porządku wykonywane będą następujące czynności: 1. Mechaniczne i ręczne oczyszczanie ulic, zatok parkingów i chodników na terenie miasta Lwówek Śląski ujętych w załączniku nr 1 - Wykaz ulic i chodników do oczyszczania (bez opróżniania i wywozu nieczystości z koszy) KATEGORIA I, II, III. 2. Oczyszczanie ulic o nawierzchni nieutwardzonej na terenie miasta Lwówek Śląski ujętych w załączniku nr 1 - Wykaz ulic do oczyszczania (bez opróżniania i wywozu nieczystości z koszy) KATEGORIA IV. 3. Opróżnianie, wywóz i zagospodarowanie nieczystości z koszy zlokalizowanych na przystankach komunikacji samochodowej rozmieszczonych na terenie gminy i miasta Lwówek Śląski wraz z utrzymaniem czystości i porządku miejsc przystankowych ujętych w załączniku nr 2 - Wykaz przystanków komunikacyjnych na terenie gminy i miasta Lwówek Śląski. 4. Opróżnianie, wywóz i zagospodarowanie nieczystości z koszy zlokalizowanych na terenie miasta Lwówek Śląski z wyłączeniem koszty znajdujących się na terenie Parku Miejskiego i na Plantach Miejskich. 5. Naprawa kosza ulicznego. 6. Utrzymanie czystości i porządku na terenach ujętych w załączniku nr 3 - Wykaz terenów do utrzymania w porządku i czystości. 7. Likwidacja dzikich wysypisk śmieci. 8. Zbieranie, przechowywanie i utylizacja padłych bezdomnych zwierząt. 9. Sprzątanie po akcji sprzątania świata, światowy dzień ziemi, itp. 10. Utrzymanie czystości w czasie imprez gminnych tj. Kiermasz Wielkanocny, Dożynki Gminne, Kiermasz Bożonarodzeniowy, Gminne Jasełka Uliczne, itp. (z wyłączeniem Lwóweckiego Lata Agatowego). 11. Posprzątanie terenu Placu Wolności i przyległych ulic po nocy sylwestrowej wraz z kosztami zagospodarowania zebranych odpadów. 11. Usuwanie ogłoszeń ze słupów ogłoszeniowych, drzew, lamp ulicznych, murów i ogrodzeń. 12.Utrzymanie toalety miejskiej przy ul. Dworcowej. 13.Zawieszenie i zdjęcie flag na terenie miasta z okazji uroczystości 1 i 3 maja, 11 listopada 14.Ustawienie i zdemontowanie choinki na rynku wraz z ustawieniem i demontażem choinek na Gminne Jasełka Uliczne. 15.Ustawienie kontenerów i zagospodarowanie odpadów pochodzących z terenu przy Cmentarzu Komunalnym w dniach od 29.10 do 02.11.2016. W zakresie zimowego utrzymania będą wykonywane następujące czynności: 16. Odśnieżanie. 17. Zwalczanie śliskości zimowej na jezdni. 18. Odśnieżanie i zwalczanie śliskości zimowej na jezdni. 19. Zimowe utrzymanie chodników - pozycja obejmuje: odśnieżanie, likwidację śliskości, udrażnianie dostępu do studzienek kanalizacyjnych. 20. Gotowość do ZUD. 21.Wyposażenie miejsc wyznaczonych w centrum miasta w 22 szt. pojemników do piasku, bieżące uzupełnianie pisaku w okresie zimowym, bieżące przeglądy i naprawy pojemników, sprzątnięcie pojemników po okresie zimowym. 22.Załadunek i wywożenie śniegu na odl. do 5 km. 23. Posprzątanie ulic po okresie zimowym. 24. Wyczyszczenie wpustów ulicznych z zagospodarowaniem odpadów..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.61.00.00-6, 90.51.10.00-2, 90.62.00.00-9, 90.63.00.00-2.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 01.06.2016.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • Lider Konsorcjum:Zakład Oczyszczania Miasta Sp. z o. o., Al. Wojska Polskiego 27, 59-600 Lwówek Śląski, kraj/woj. dolnośląskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 813008,13 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 983904,54
  • Oferta z najniższą ceną: 983904,54 / Oferta z najwyższą ceną: 983904,54
  • Waluta: PLN .

 

 

 

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Dokument wytworzony przez: Wydział Infrastruktury i Zamówień Publicznych
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 01 czerwca 2016 14:21
Dokument wprowadzony do BIP przez: Piotr Kukliński
Ilość wyświetleń: 701
01 czerwca 2016 14:21 (Piotr Kukliński) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)