Zamówienia publiczne

Ogłoszenie o wyborze oferty w przetargu nieograniczonym pn.: "Świadczenie usług w zakresie sporządzania operatów szacunkowych nieruchomości dla Gminy i Miasta Lwówek Śląski w latach 2016-2019."

Lwówek Śląski dnia 21.01.2016 r.

IN.271.58.7.2016.WN          

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Świadczenie usług w zakresie sporządzania operatów szacunkowych nieruchomości dla Gminy i Miasta Lwówek Śląski  na rzecz Gminy i Miasta Lwówek Śląski w latach 2016-2019”.

                           Gmina i Miasto Lwówek Śląski działając na podstawie art. 92 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.) zwanej dalej Ustawą, informuje, że:

ZA  NAJKORZYSTNIEJSZĄ  UZNANO  OFERTĘ

nr 2 złożoną przez PRO-HAND Wycena Nieruchomości Jerzy Schonborn, ul. Zakopiańska 3, 58-420 Lubawka.  Wartość oferty brutto: 78.812,00 zł., termin płatności faktury za wykonane usługi 30 dni.  

 UZASADNIENIE

      Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania, oferta przez niego złożona nie podlega odrzuceniu i jest najkorzystniejsza z punktu widzeniu kryteriów wyboru określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

W postępowaniu przetargowym zostały złożone 3 oferty, które uzyskały następującą ilość punktów:

Nr oferty

 

Nazwa wykonawcy

 

Adres

Cena/Ilość pkt. w kryterium cena

Termin płatności f-ry/ilość pkt. w kryterium termin płatności f-ry

1.

BD Nieruchomości Wycena i Obrót Barbara Dziurzycka

ul. Kosmonautów 1,     58-500 Jelenia Góra

227.181,00 zł/32,87 pkt.      30 dni/ 5 pkt.

łącznie 37,87 pkt.

2.

PRO-HAND Wycena Nieruchomości Jerzy Schonborn

ul. Zakopiańska 3,       58-420 Lubawka

 78.812,00 zł / 95 pkt.          30 dni /5 pkt.

łącznie 100 pkt.

3.

„CZTERY KĄTY” s.c. Biuro Wyceny Nieruchomości B. Urbańska, M. Wojnicki

ul. Mieszka I 12,        59-500 Złotoryja

96.013,80 zł /77,90 pkt.       30 dni /5 pkt.

łącznie 82,90 pkt.

Zamawiający informuje, że umowę w sprawie zamówienia publicznego z wybranym wykonawcą zawrze w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty. Termin ten jest liczony począwszy od dnia 22.01.2016 r.

 

                                                                                                                                 Zastępca Burmistrza

                                                                                                                           Gminy i Miasta Lwówek Śląski

                                                                                                                                   /-/ Lesław Krokosz

 

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Dokument wytworzony przez: Wydział Infrastruktury i Zamówień Publicznych
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 21 stycznia 2016 16:40
Dokument wprowadzony do BIP przez: Piotr Kukliński
Ilość wyświetleń: 707
21 stycznia 2016 16:40 (Piotr Kukliński) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)