Zamówienia publiczne

Ogłoszenie o wyborze oferty na zadanie pn.: "Wykonywanie prac geodezyjnych na rzecz Gminy i Miasta Lwówek Śląski w latach 2016-2019" "

Lwówek Śląski dnia  11.01.2016 r.

IN.271.58.4.2016.PG                                               

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Wykonywanie prac geodezyjnych  na rzecz Gminy i Miasta Lwówek Śląski w latach 2016-2019”.

      Gmina i Miasto Lwówek Śląski działając na podstawie art. 92 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.) zwanej dalej Ustawą, informuje, że:

ZA  NAJKORZYSTNIEJSZĄ  UZNANO  OFERTĘ

złożoną przez „GEODEX” s.c. Draczyńska-Patyński, ul. Nowy Świat 29/1, 59-220 Legnica.  Wartość oferty brutto: 219.868,65 zł., termin płatności faktury za wykonane usługi 30 dni.  

 UZASADNIENIE

                 Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania, oferta przez niego złożona nie podlega odrzuceniu i jest najkorzystniejsza z punktu widzeniu kryteriów wyboru określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

W postępowaniu przetargowym zostały złożone 2 oferty, które uzyskały następującą ilość punktów:

Nr oferty

 

Nazwa wykonawcy

 

Adres

Cena/Ilość pkt. w kryterium cena

Termin płatności f-ry/ilość pkt. w kryterium termin płatności f-ry

1.

Usługi Geodezyjne „GEOTECH” Marek Piechocki

ul. Miodowa 2, 59-220 Legnica

360.759,00 zł/57,86 pkt.      30 dni/ 5 pkt.

łącznie 62,86 pkt.

2.

„GEODEX” s.c. Draczyńska-Patyński

ul. Nowy Świat 29/1, 59-220 Legnica

219.868,65 zł / 95 pkt.     30 dni /5 pkt.

łącznie 100 pkt.

 

Zamawiający informuje, że umowę w sprawie zamówienia publicznego z wybranym wykonawcą zawrze w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty. Termin ten jest liczony począwszy od dnia 12.01.2016 r.

 

                                                                                                          Zastępca Burmistrza

                                                                                                    Gminy i Miasta Lwówek Śląski

                                                                                                          /-/ Lesław Krokosz

                                                                                 

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Dokument wytworzony przez: Wydział Infrastruktury i Zamówień Publicznych
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 11 stycznia 2016 14:30
Dokument wprowadzony do BIP przez: Piotr Kukliński
Ilość wyświetleń: 644
11 stycznia 2016 14:30 (Piotr Kukliński) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)