Zamówienia publiczne

Ogłoszenie o zamówieniu pn.: "Świadczenie usług w zakresie sporządzania operatów szacunkowych nieruchomości dla Gminy i Miasta Lwówek Śląski w latach 2016-2019."

Lwówek Śląski: Świadczenie usług w zakresie sporządzania operatów szacunkowych nieruchomości dla Gminy i Miasta Lwówek Śląski w latach 2016-2019
Numer ogłoszenia: 358766 - 2015; data zamieszczenia: 30.12.2015
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:

V

zamówienia publicznego

 

zawarcia umowy ramowej

 

ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Lwówek Śląski , al. Wojska Polskiego 25A, 59-600 Lwówek Śląski, woj. dolnośląskie, tel. 075 6477888, faks 075 6477889.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.lwowekslaski.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Świadczenie usług w zakresie sporządzania operatów szacunkowych nieruchomości dla Gminy i Miasta Lwówek Śląski w latach 2016-2019.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w zakresie wyceny nieruchomości na rzecz Gminy i Miasta Lwówek Śląski w latach 2016-2019 związanych z gospodarowaniem mieniem komunalnym będącym w zasobie Gminy Lwówek Śląski tj.: 1. sporządzenie operatu szacunkowego dla lokalu mieszkalnego (łącznie z pomieszczeniami przynależnymi) wraz z działką i wyliczonym procentowym udziałem w gruncie; 2. sporządzenie operatu szacunkowego dla lokalu użytkowego (łącznie z pomieszczeniami przynależnymi) wraz z działką i wyliczonym procentowym udziałem w gruncie; 3. sporządzenie operatu szacunkowego dla garażu wraz z gruntem; 4. sporządzenie inwentaryzacji budynku; 5. sporządzenie operatu szacunkowego na poprawę zagospodarowania lokalu; 6. sporządzenie operatu w zakresie aktualizacji i zmiany udziałów lokali w budynku; 7. sporządzenie operatu szacunkowego dla nieruchomości niezabudowanych - działki budowlanej samodzielnej; 8. sporządzenie operatu szacunkowego dla nieruchomości niezabudowanych - działek budowlanych położonych obok siebie w kompleksie z innymi działkami za każdą 1 działkę w kompleksie; 9. sporządzenie operatu szacunkowego działki gruntowej na poprawę zagospodarowania nieruchomości sąsiedniej; 10. sporządzenie operatu szacunkowego dla nieruchomości zabudowanych wraz z gruntem, tj. budynków i budowli o następujących kubaturach: do 1000m3 od 1000m3 do 2000m3 od 2000 m3 do 5000m3 powyżej 5000m3 11. szacowanie wartości nieruchomości do celów odszkodowawczych; 12. aktualizacja operatu szacunkowego, który stracił ważność; 13. sporządzenie operatu szacunkowego do ustalenia wysokości opłaty rocznej za wieczyste użytkowanie do celów aktualizacji wraz z oszacowaniem wartości prawa użytkowania wieczystego gruntu - pojedynczej działki; 14. sporządzenie operatu szacunkowego do ustalenia wysokości opłaty rocznej za wieczyste użytkowanie do celów aktualizacji wraz z oszacowaniem wartości prawa użytkowania wieczystego gruntu działek położonych w kompleksach; 15. ustalenie wartości nakładów poniesionych na przebudowę, rozbudowę, nadbudowę, modernizację lokalu; 16. wycena nieruchomości do celów ustalenia opłaty rocznej z tytułu trwałego zarządu nieruchomości; 17. wycena służebności gruntowej (na 1 działce); 18. sporządzanie operatu szacunkowego do celów przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności - pojedynczej działki; 19. sporządzenie operatu szacunkowego dotyczącego ustalenia wartości nieruchomości do naliczania jednorazowej opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w związku z uchwaleniem planu miejscowego..

II.1.5)

V

przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:

 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 • 1. sporządzenie operatu szacunkowego dla lokalu mieszkalnego (łącznie z pomieszczeniami przynależnymi) wraz z działką i wyliczonym procentowym udziałem w gruncie; 2. sporządzenie operatu szacunkowego dla lokalu użytkowego (łącznie z pomieszczeniami przynależnymi) wraz z działką i wyliczonym procentowym udziałem w gruncie; 3. sporządzenie operatu szacunkowego dla garażu wraz z gruntem; 4. sporządzenie inwentaryzacji budynku; 5. sporządzenie operatu szacunkowego na poprawę zagospodarowania lokalu; 6. sporządzenie operatu w zakresie aktualizacji i zmiany udziałów lokali w budynku; 7. sporządzenie operatu szacunkowego dla nieruchomości niezabudowanych - działki budowlanej samodzielnej; 8. sporządzenie operatu szacunkowego dla nieruchomości niezabudowanych - działek budowlanych położonych obok siebie w kompleksie z innymi działkami za każdą 1 działkę w kompleksie; 9. sporządzenie operatu szacunkowego działki gruntowej na poprawę zagospodarowania nieruchomości sąsiedniej; 10. sporządzenie operatu szacunkowego dla nieruchomości zabudowanych wraz z gruntem, tj. budynków i budowli o następujących kubaturach: do 1000m3 od 1000m3 do 2000m3 od 2000 m3 do 5000m3 powyżej 5000m3 11. szacowanie wartości nieruchomości do celów odszkodowawczych; 12. aktualizacja operatu szacunkowego, który stracił ważność; 13. sporządzenie operatu szacunkowego do ustalenia wysokości opłaty rocznej za wieczyste użytkowanie do celów aktualizacji wraz z oszacowaniem wartości prawa użytkowania wieczystego gruntu - pojedynczej działki; 14. sporządzenie operatu szacunkowego do ustalenia wysokości opłaty rocznej za wieczyste użytkowanie do celów aktualizacji wraz z oszacowaniem wartości prawa użytkowania wieczystego gruntu działek położonych w kompleksach; 15. ustalenie wartości nakładów poniesionych na przebudowę, rozbudowę, nadbudowę, modernizację lokalu; 16. wycena nieruchomości do celów ustalenia opłaty rocznej z tytułu trwałego zarządu nieruchomości; 17. wycena służebności gruntowej (na 1 działce); 18. sporządzanie operatu szacunkowego do celów przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności - pojedynczej działki; 19. sporządzenie operatu szacunkowego dotyczącego ustalenia wartości nieruchomości do naliczania jednorazowej opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w związku z uchwaleniem planu miejscowego.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 74.20.00.00-1.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.06.2019.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: 5.000 PLN

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny
 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny
 • III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny
 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawca winien dysponować osobami zdolnymi do wykonania zamówienia w sposób gwarantujący stałe świadczenie usług zgodne z przedmiotem zamówienia, w tym co najmniej 1 (jedną) osobą posiadającą uprawnienia zawodowe w zakresie szacowania nieruchomości nadane zgodnie z przepisami ustawy o gospodarce nieruchomościami z 21 sierpnia 1997 r. (Dz. U. z 2015 r., poz. 782 ze zm.).
 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
 • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

 • 1 - Cena - 95
 • 2 - Termin płatności - 5

IV.2.2)

 

przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Dopuszczalna jest zmiana wynagrodzenia wykonawcy jeżeli zmiany określone poniżej będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez wykonawcę: 1.zmiany w okresie obowiązywania umowy stawki podatku VAT, wynagrodzenie brutto ulegnie zmianie stosownie do zmiany tej stawki, przy czym wynagrodzenie netto pozostaje bez zmian, 2.Zamawiający dopuszcza zmianę wynagrodzenia wykonawcy po upływie każdych 365 dni obowiązywania umowy na jego pisemny wniosek zawierający szczegółowe wyliczenie, złożony nie później niż do końca każdego okresu 365 dni obowiązywania umowy z uwzględnieniem następujących zasad: 2.1. zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę - zmianie ulegną oferowane wartości jednostkowe określonych czynności geodezyjnych proporcjonalnie do zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę 2.2. zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne - zmianie ulegną oferowane wartości jednostkowe określonych czynności geodezyjnych proporcjonalnie do wprowadzonych zmian zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://www.bip.lwowekslaski.pl/wiadomosci/6733/lista/zamowienia_publiczne
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy i Miasta Lwówek Śląski Al. Wojska Polskiego 25A 59-600 Lwówek Śląski pok. nr 207.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 08.01.2016 godzina 11:00, miejsce: Urząd Gminy i Miasta Lwówek Śląski Al. Wojska Polskiego 25A 59-600 Lwówek Śląski Sekretariat.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

 

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Dokument wytworzony przez: Wydział Infrastruktury i Zamówień Publicznych
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 30 grudnia 2015 19:36
Dokument wprowadzony do BIP przez: Piotr Kukliński
Ilość wyświetleń: 1006
05 stycznia 2016 14:19 (Piotr Kukliński) - Dodanie załącznika [odpowiedz_na_pyt_wykonawcy_bip.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
30 grudnia 2015 19:37 (Piotr Kukliński) - Dodanie załącznika [siwz__wycena_nieruchomosci_na_rzecz_gminy_lwowek_slaski_w_latach__201 62019.doc] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
30 grudnia 2015 19:36 (Piotr Kukliński) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)