Zamówienia publiczne

Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy na zadanie pn.: "Świadczenie usług zarządu Cmentarzem Komunalnym w Lwówku Śląskim".

OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY - Usługi

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Lwówek Śląski, al. Wojska Polskiego 25A, 59-600 Lwówek Śląski, woj. dolnośląskie, tel. 075 6477888, faks 075 6477889 , strona internetowa www.lwowekslaski.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Świadczenie usług zarządu Cmentarzem Komunalnym w Lwówku Śląskim.

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest zarządzanie i utrzymanie: 1.1. Cmentarza Komunalnego położonego przy Alei Wojska Polskiego 19 w Lwówku Śląskim - teren cmentarza dz. nr 447 obr. 2 Lwówek Śląski o pow. 4,9639 ha oraz działki przeznaczonej pod rozbudowę cmentarza o powierzchni ok. 1,1 ha /dz. nr 910 obręb 2 Lwówek Śląski/, 1.2. Cmentarza Wojennego położonego przy Alei Wojska Polskiego przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Lwówku Śląskim na dz. nr 119 obr. 1 o pow. 0,1049 ha. 2. W zakres zarządzania wchodzi: 2.1. prowadzenie racjonalnej gospodarki kwaterami grzebalnymi zgodnie z planem zagospodarowania cmentarza oraz obowiązującymi przepisami, 3. Wszystkie czynności związane z zarządzaniem nieruchomościami powinny być wykonywane zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane /Dz. U. z 2013r. poz. 1409 t.j./ i Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami /Dz. U. z 2000 r. Nr 46 poz. 543 ze zmianami/ oraz aktami wykonawczymi do powyższych ustaw z uwzględnieniem postanowień umowy. 4. Wykonawca wyposaży na własny koszt biuro w telefon, fax. dostęp do internetu, poczty elektronicznej,.

II.4) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy.

 SEKCJA III: PROCEDURA

Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie z wolnej ręki

  • 1. Podstawa prawna

Postępowanie wszczęte zostało na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych.

  • 2. Uzasadnienie wyboru trybu

W dniu 27.11.2012 r. Zamawiający ogłosił postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na okres 3 lat. W ogłoszeniu o zamówieniu oraz w specyfikacji istotnych warunków zamówienia Zamawiający przewidział udzielenie zamówień uzupełniających do wartości 50% zamówienia podstawowego - zgodnie z zapisem art. 67 ust. 1 pkt. 6 pzp. W terminie składania ofert wpłynęła 1 oferta. W toku badania i oceny oferty wybrano ofertę:  Zarządcy  Cmentarza Komunalnego Pana Jerzego Żoga  zs. w Płóczkach Dolnych 37A, 59-600 Lwówek Śląski za kwotę 372.916,00 zł. brutto. Z uwagi na fakt, iż przygotowywany nowy przetarg  nieograniczony w swoim zakresie uwzględniał będzie rozszerzony zakres usług związanych z zarządzaniem i utrzymaniem Cmentarza Komunalnego i Cmentarza Wojennego przy SP nr 2 w Lwówku Śląskim do czasu przygotowania postępowania przetargowego na zwiększony zakres świadczonych usług w ramach usług uzupełniających zostaje zlecone świadczenie usług związanych z zarządzaniem i utrzymaniem Cmentarza Komunalnego i Cmentarza Wojennego przy SP nr 2 w Lwówku Śląskim na okres 4 miesięcy tj. do dnia 05.05.2016 r. 

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

NAZWA I ADRES WYKONAWCY KTÓREMU ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA UDZIELIĆ ZAMÓWIENIA

  • Zarządca Cmentarza Komunalnego  Jerzy Żoga  zs. w Płóczkach Dolnych 37A, 59-600 Lwówek Śląski, 59-600 Lwówek Śląski, woj. dolnośląskie.

 

 

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Dokument wytworzony przez: Wydział Infrastruktury i Zamówień Publicznych
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 23 grudnia 2015 13:35
Dokument wprowadzony do BIP przez: Piotr Kukliński
Ilość wyświetleń: 683
23 grudnia 2015 13:35 (Piotr Kukliński) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)