Zamówienia publiczne

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Gradówek

Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 158891-2015 z dnia 2015-10-30 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Lwówek Śląski
Budowa sieci wodociągowych w miejscowości Gradówek, gmina Lwówek Śląski, a w szczególności: a) budowę rozdzielczej sieci wodociągowej o długości około 4 700 mb z rur PE100 SDR11 PN16, SDR17 PN10 o średnicy de 40 - 160 łączonych za...
Termin składania ofert: 2015-11-16

Lwówek Śląski: Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Gradówek
Numer ogłoszenia: 188677 - 2015; data zamieszczenia: 23.12.2015
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 158891 - 2015r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: tak.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Lwówek Śląski, al. Wojska Polskiego 25A, 59-600 Lwówek Śląski, woj. dolnośląskie, tel. 075 6477888, faks 075 6477889.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Gradówek.

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Budowa sieci wodociągowych w miejscowości Gradówek, gmina Lwówek Śląski, a w szczególności: a) budowę rozdzielczej sieci wodociągowej o długości około 3 900 mb z rur PE100 SDR11 PN16, SDR17 PN10 o średnicy de 40 - 160 łączonych za pomocą zgrzewanej mufy elektrooporowej lub zgrzewania doczołowego na głębokości min. 1,5m p.p.t. wraz z armaturą; b) wykonanie odgałęzień wodociągowych tj. odcinka od sieci rozdzielczej łącznie z zasuwą do granicy działek razem z przełączeniem / podłączeniem do istniejącego przyłącza wodociągowego.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.10.00.00-8, 45.23.10.00-5, 45.23.11.00-6, 45.23.11.10-9, 45.23.13.00-8, 45.23.21.50-8, 45.23.21.52-2.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 10.12.2015.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 14.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 4.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • Przedsiębiorstwem Konserwacji Urządzeń Wodnych i Melioracyjnych MELIOBUD Sp. z o.o., ul. Lubańska 42, 59-730 Nowogrodziec, kraj/woj. dolnośląskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 487804,88 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 595055,55

  • Oferta z najniższą ceną: 595055,55 / Oferta z najwyższą ceną: 1744004,70

  • Waluta: PLN .

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Dokument wytworzony przez: Wydział Infrastruktury i Zamówień Publicznych
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 23 grudnia 2015 10:12
Dokument wprowadzony do BIP przez: Wojciech Różycki
Ilość wyświetleń: 793
23 grudnia 2015 10:12 (Wojciech Różycki) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)