Zamówienia publiczne

Ogłoszenie o zamówieniu na zadanie pn. "Wykonywanie prac geodezyjnych na rzecz Gminy i Miasta Lwówek Śląski w latach 2016 - 2020"

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:


Lwówek Śląski: Wykonanie prac geodezyjnych na rzecz Gminy i Miasta Lwówek Śląski w latach 2016 - 2020
Numer ogłoszenia: 182307 - 2015; data zamieszczenia: 10.12.2015
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:

V zamówienia publicznego
  zawarcia umowy ramowej
  ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Lwówek Śląski , al. Wojska Polskiego 25A, 59-600 Lwówek Śląski, woj. dolnośląskie, tel. 075 6477888, faks 075 6477889.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.lwowekslaski.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie prac geodezyjnych na rzecz Gminy i Miasta Lwówek Śląski w latach 2016 - 2020.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie w latach 2015-2020 prac geodezyjnych na rzecz Gminy Lwówek Śląski związanych z gospodarowaniem mieniem komunalnym będącym w zasobie Gminy Lwówek Śląski tj.: podziały działek komunalnych, okazywanie granic gruntów komunalnych, podziały działek, pomiary sytuacyjno-wysokościowe, pomiary powykonawcze sieci i przyłączy będących własnością innych osób prawnych lub fizycznych z przeznaczeniem nowopowstałych działek na cele komunalne. Do obowiązków Wykonawcy będzie należało uzyskanie wszystkich niezbędnych uzgodnień od właścicieli gruntów do uzyskania stosownych decyzji administracyjnych, uzyskanie wszystkich opinii, uzgodnień i decyzji organów administracji niezbędnych do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy.

II.1.5)

V przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:
 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 • podziały działek komunalnych, okazywanie granic gruntów komunalnych, podziały działek, pomiary sytuacyjno-wysokościowe, pomiary powykonawcze sieci i przyłączy będących własnością innych osób prawnych lub fizycznych z przeznaczeniem nowopowstałych działek na cele komunalne

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.35.40.00-4, 71.35.50.00-1.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.03.2020.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: 5.000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych)

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawca winien dysponować osobami zdolnymi do wykonania zamówienia w sposób gwarantujący stałe świadczenie usług zgodne z przedmiotem zamówienia, w tym co najmniej 1 (jedną) osobą posiadającą uprawnienia zawodowe w dziedzinie geodezji i kartografii w zakresie geodezyjnych pomiarów sytuacyjno -wysokościowych, realizacyjnych i inwentaryzacyjnych i w zakresie rozgraniczania i podziałów nieruchomości (gruntów) oraz sporządzania dokumentacji do celów prawnych

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
 • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

 • 1 - Cena - 95
 • 2 - termin płatności - 5

IV.2.2)

  przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Dopuszczalna jest zmiana wynagrodzenia wykonawcy jeżeli zmiany określone poniżej będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez wykonawcę.: 1. zmiany w okresie obowiązywania umowy stawki podatku VAT, wynagrodzenie brutto ulegnie zmianie stosownie do zmiany tej stawki, przy czym wynagrodzenie netto pozostaje bez zmian, 2. Zamawiający dopuszcza zmianę wynagrodzenia wykonawcy po upływie każdych 365 dni obowiązywania umowy na jego pisemny wniosek zawierający szczegółowe wyliczenie, złożony nie później niż do końca każdego okresu 365 dni obowiązywania umowy z uwzględnieniem następujących zasad: 2.1. zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę - zmianie ulegną oferowane wartości jednostkowe określonych czynności geodezyjnych proporcjonalnie do zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę 2.2. zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne - zmianie ulegną oferowane wartości jednostkowe określonych czynności geodezyjnych proporcjonalnie do wprowadzonych zmian zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://www.bip.lwowekslaski.pl/wiadomosci/6733/lista/zamowienia_publiczne
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy i Miasta Lwówek Śląski, Aleja Wojska Polskiego 25A,59-600 Lwówek Śląski, Wydział Infrastruktury i Zamówień Publicznych.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 18.12.2015 godzina 11:00, miejsce: Urząd Gminy i Miasta Lwówek Śląski, Aleja Wojska Polskiego 25A,59-600 Lwówek Śląski, Sekretariat.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie
Załączniki

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 10.12.2015
Dokument wytworzony przez: Wydział Infrastruktury i Zamówień Publicznych
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Magdalena Grala
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 10 grudnia 2015 11:26
Dokument wprowadzony do BIP przez: Wojciech Różycki
Ilość wyświetleń: 1028
11 grudnia 2015 12:25 (Wojciech Różycki) - Dodanie załącznika [zmiana_siwz_1__11122015.doc] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
11 grudnia 2015 12:25 (Wojciech Różycki) - Dodanie załącznika [ogloszenie_o_zmianie_ogloszenia_11122015.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
10 grudnia 2015 11:28 (Wojciech Różycki) - Opublikowanie dokumentu.