Zamówienia publiczne

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na zadanie pn. "Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Gminy i Miasta Lwówek Śląski"

Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 151741-2015 z dnia 2015-10-16 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Lwówek Śląski
Przedmiotem zamówienia jest ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Gminy i Miasta Lwówek Śląski, zgodnie z wskazanymi w niniejszej specyfikacji częściami zamówienia, tj. część I - ubezpieczenia komunikacyjne, część II -...
Termin składania ofert: 2015-11-02

Lwówek Śląski: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Gminy i Miasta Lwówek Śląski
Numer ogłoszenia: 172941 - 2015; data zamieszczenia: 25.11.2015
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 151741 - 2015r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: tak.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Lwówek Śląski, al. Wojska Polskiego 25A, 59-600 Lwówek Śląski, woj. dolnośląskie, tel. 075 6477888, faks 075 6477889.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Gminy i Miasta Lwówek Śląski.

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Gminy i Miasta Lwówek Śląski, zgodnie z wskazanymi w niniejszej specyfikacji częściami zamówienia, tj. część I - ubezpieczenia komunikacyjne, część II - ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków członków OSP..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66.51.00.00-8, 66.51.41.10-0, 66.51.61.00-1, 66.51.21.00-3.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Część NR: 1   

Nazwa: Ubezpieczenia komunikacyjne

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 23.11.2015.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • Concordia Polska Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych, ul. Św. Michała 43, 61-119 Poznań, kraj/woj. wielkopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 57000,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 38587,00

  • Oferta z najniższą ceną: 38587,00 / Oferta z najwyższą ceną: 41768,00

  • Waluta: PLN .

 

Część NR: 2   

Nazwa: ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków członków OSP

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 23.11.2015.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • Concordia Polska Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych, ul. Św. Michała 43, 61-119 Poznań, kraj/woj. wielkopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 12680,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 10446,00

  • Oferta z najniższą ceną: 10466,00 / Oferta z najwyższą ceną: 10466,00

  • Waluta: PLN .

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 25 listopada 2015 12:02
Dokument wprowadzony do BIP przez: Wojciech Różycki
Ilość wyświetleń: 626
25 listopada 2015 12:02 (Wojciech Różycki) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)