Zamówienia publiczne

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia pn.: "Montaż barier zabezpieczających przy chodniku w ciągu drogi wojewódzkiej nr 364 w miejscowości Płóczki Dolne, Lwówek Śląski"

Lwówek Śląski: Montaż barier zabezpieczających przy chodniku w ciągu drogi wojewódzkiej nr 364 w miejscowości Płóczki Dolne, Lwówek Śląski.
Numer ogłoszenia: 315350 - 2015; data zamieszczenia: 23.11.2015
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 302156 - 2015r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Lwówek Śląski, al. Wojska Polskiego 25A, 59-600 Lwówek Śląski, woj. dolnośląskie, tel. 075 6477888, faks 075 6477889.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Montaż barier zabezpieczających przy chodniku w ciągu drogi wojewódzkiej nr 364 w miejscowości Płóczki Dolne, Lwówek Śląski.

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Montaż barierek rurowych chodnikowych zabezpieczających ruch pieszych typu U 12a.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.32.92-2.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Zamówienie z wolnej ręki

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 16.11.2015.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • Lider Konsorcjum - Jerzy Żoga, Zbigniew Franczyk, Grzegorz Jewtuch prowadzący działalność gospodarczą pod firmą BRUK-BUD SC., ul. Krawczyńskiego 8/1, 59-600 Lwówek Śląski, kraj/woj. dolnośląskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 37398,37 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 45992,16
  • Oferta z najniższą ceną: 45992,16 / Oferta z najwyższą ceną: 45992,16
  • Waluta: PLN .

 

ZAŁĄCZNIK I

Uzasadnienie udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki albo zapytania o cenę

  • 1. Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie zamówienie z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych.

  • 2. Uzasadnienia wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

W dniu 11.07.2014 r. Zamawiający ogłosił postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego. W ogłoszeniu o zamówieniu a także w specyfikacji istotnych warunków zamówienia Zamawiający przewidział udzielenie zamówień uzupełniających do wartości 50% zamówienia podstawowego - zgodnie z zapisem art 67 ust, 1 pkt. 6 pzp. W terminie składania ofert wpłynęły 2 oferty. W toku badania i oceny ofert wybrano ofertę firmy: Konsorcjum Firm: Lider - Jerzy Żoga, Zbigniew Franczyk, Grzegorz Jewtuch prowadzący działalność gospodarczą pod firmą BRUK-BUD SC. z siedzibą przy ul. Krawczyńskiego 8/1, 59-600 Lwówek Śląski za kwotę 1.171.430,16 zł brutto. Z uwagi na fakt, iż zaistniała konieczność montażu barier zabezpieczający ruch pieszych chodnikiem, Zamawiający podjął decyzję o udzieleniu zamówienia uzupełniającego dotychczasowemu wykonawcy.

 

 

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Dokument wytworzony przez: Wydział Infrastruktury i Zamówień Publicznych
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 23 listopada 2015 11:12
Dokument wprowadzony do BIP przez: Piotr Kukliński
Ilość wyświetleń: 721
23 listopada 2015 11:12 (Piotr Kukliński) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)