Zamówienia publiczne

Ogłoszenie o wyborze oferty pn.: "Bieżące utrzymanie czystości i porządku oraz letnie i zimowe utrzymanie dróg na terenie miasta i gminy Lwówek Śląski"

Lwówek Śląski dnia 23.09.2015 r.

IN.271.37.138.2015.UPLZUD                                                                                           

Dotyczy: „Bieżące utrzymanie czystości i porządku oraz letnie i zimowe utrzymanie dróg na terenie miasta i gminy Lwówek Śląski

           

                 Gmina i Miasto Lwówek Śląski działając na podstawie art. 92 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.) zwanej dalej Ustawą, informuje, że:

ZA NAJKORZYSTNIEJSZĄ UZNANO OFERTĘ

złożoną przez Zakład Oczyszczania Miasta w Lwówku Śląskim Sp. z o. o. zs. przy   Al. Wojska Polskiego 27, 59-600 Lwówek Śląski z ceną brutto 933.843,24 zł (słownie: dziewięćset trzydzieści trzy tysiące osiemset czterdzieści trzy zł 24/100) oraz czasem podjęcia pracy sprzętu na drodze w ramach ZUD do 45 min. od zgłoszenia.

UZASADNIENIE

                 Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania, oferta przez niego złożona nie podlega odrzuceniu i jest najkorzystniejsza z punktu widzeniu kryteriów wyboru określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

W postępowaniu przetargowym została złożona 1 oferta.

           

                                                                            Burmistrz

                                                                               Gminy i Miasta Lwówek Śląski

                                                                                                               /-/ Mariola Szczęsna

 

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Dokument wytworzony przez: Wydział Infrastruktury i Zamówień Publicznych
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 23 września 2015 15:06
Dokument wprowadzony do BIP przez: Piotr Kukliński
Ilość wyświetleń: 604
23 września 2015 15:07 (Piotr Kukliński) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
23 września 2015 15:06 (Piotr Kukliński) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)