Zamówienia publiczne

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy i miasta Lwówek Śląski oraz prowadzenie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) na terenie miasta Lwówek Śląski

Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 255133-2014 z dnia 2014-12-09 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Lwówek Śląski
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług polegających na odbiorze i zagospodarowaniu odpadów komunalnych pochodzących z nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy i miasta Lwówek Śląski oraz prowadzenie Punktu Selektywnego...
Termin składania ofert: 2014-12-17

Lwówek Śląski: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy i miasta Lwówek Śląski oraz prowadzenie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) na terenie miasta Lwówek Śląski
Numer ogłoszenia: 264435 - 2014; data zamieszczenia: 29.12.2014
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 255133 - 2014r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Lwówek Śląski, al. Wojska Polskiego 25A, 59-600 Lwówek Śląski, woj. dolnośląskie, tel. 075 6477888, faks 075 6477889.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy i miasta Lwówek Śląski oraz prowadzenie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) na terenie miasta Lwówek Śląski.

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług polegających na odbiorze i zagospodarowaniu odpadów komunalnych pochodzących z nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy i miasta Lwówek Śląski oraz prowadzenie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) na terenie miasta Lwówek Śląski, wg wykazu nieruchomości ujętych w gminnym systemie gospodarki odpadami w okresie od 01.01.2015r. do 30.06.2015r..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.53.30.00-2, 90.51.10.00-2, 90.51.20.00-9, 90.51.31.00-7, 90.50.00.00-2, 90.51.12.00-4.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 23.12.2014.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • Zakład Oczyszczania Miasta w Lwówku Śląskim sp. z o.o., Al. Wojska Polskiego 27, 59-600 Lwówek Śląski, kraj/woj. dolnośląskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 754629,50 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 614537,00

  • Oferta z najniższą ceną: 614537,00 / Oferta z najwyższą ceną: 614537,00

  • Waluta: PLN.
Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Dokument wytworzony przez: Wydział Inwestycji i Gospodarki Komunalnej
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 29 grudnia 2014 10:23
Dokument wprowadzony do BIP przez: Wojciech Różycki
Ilość wyświetleń: 902
29 grudnia 2014 10:23 (Wojciech Różycki) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)