Zamówienia publiczne

Ogłoszenie o wyborze oferty na zadanie pn. „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy i miasta Lwówek Śląski oraz prowadzenie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) na terenie miasta Lwówek Śląski”

Ogłoszenie o wyniku postępowania

 

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na udzielenie zamówienia publicznego pn.: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy i miasta Lwówek Śląski oraz prowadzenie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) na terenie miasta Lwówek Śląski”

                 Gmina i Miasto Lwówek Śląski działając na podstawie art. 92 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. Nr 113, poz. 759 z 2010 r.) zwanej dalej Ustawą, informuje, że:

 

ZA NAJKORZYSTNIEJSZĄ UZNANO OFERTĘ

                 Złożoną przez Zakład Oczyszczania Miasta w Lwówku Śląskim sp. z o.o. z siedzibą przy Al. Wojska Polskiego 27, 59-600 Lwówek Śląski z ceną brutto 614.537,00 zł (słownie: sześćset czternaście tysięcy pięćset trzydzieści siedem 00/100 zł)

UZASADNIENIE

                 Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania, oferta przez niego złożona nie podlega odrzuceniu i jest najkorzystniejsza z punktu widzeniu kryterium wyboru określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

 

ODRZUCONO OFERTĘ

W niniejszym postępowaniu nie odrzucono żadnej oferty


Z POSTĘPOWANIA WYKLUCZONO

W niniejszym postępowaniu nie wykluczono żadnego wykonawcy

 

W postępowaniu została złożona tylko jedna oferta, która uzyskały następującą ilość punktów:

Nr oferty

Nazwa wykonawcy

adres

Ilość punktów w kryterium poziom recyklingu

Ilość punktów w kryterium cena

1.

Zakład Oczyszczania Miasta w Lwówku Śląskim sp. z o.o.

Al. Wojska Polskiego 27

59-600 Lwówek Śląski

5,00

95,00

             Zamawiający informuje, że umowę w sprawie zamówienia publicznego z wybranym wykonawcą zawrze w terminie nie krótszym niż 1 dzień od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty. Termin ten jest liczony począwszy od dnia 22.12.2014r.

 

 

Burmistrz

Gminy i Miasta Lwówek Śląski

/-/ Mariola Szczęsna

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Dokument wytworzony przez: Wydział Inwestycji i Gospodarki Komunalnej
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 22 grudnia 2014 15:53
Dokument wprowadzony do BIP przez: Wojciech Różycki
Ilość wyświetleń: 814
22 grudnia 2014 15:53 (Wojciech Różycki) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)