Zamówienia publiczne

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Utworzenie izerskiego centrum życia społecznego w miejscowości Płóczki Górne

Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 361962-2014 z dnia 2014-10-31 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Lwówek Śląski
Przedmiotem zamówienia jest /Utworzenie izerskiego centrum życia społecznego w miejscowości Płóczki Górne/ poprzez remont świetlicy wiejskiej obejmujący roboty dachowe w zakresie: wymiany pokrycia dachowego o pow. ok. 200m2 wraz z...
Termin składania ofert: 2014-11-17


Lwówek Śląski: Utworzenie izerskiego centrum życia społecznego w miejscowości Płóczki Górne
Numer ogłoszenia: 406156 - 2014; data zamieszczenia: 11.12.2014
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 361962 - 2014r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Lwówek Śląski, al. Wojska Polskiego 25A, 59-600 Lwówek Śląski, woj. dolnośląskie, tel. 075 6477888, faks 075 6477889.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Utworzenie izerskiego centrum życia społecznego w miejscowości Płóczki Górne.

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest /Utworzenie izerskiego centrum życia społecznego w miejscowości Płóczki Górne/ poprzez remont świetlicy wiejskiej obejmujący roboty dachowe w zakresie: wymiany pokrycia dachowego o pow. ok. 200m2 wraz z wymianą części konstrukcji dachu, przemurowaniem kominów, wymianą stropu nad salą główną, wykonanie ściany ogniowej na poddaszu, oraz remont parteru w zakresie: rozbiórki istniejących toalet, wykonania nowych posadzek na powierzchni ok. 145 m2, wykonania nowych sanitariatów, wymiany stolarki okiennej i drzwiowej, wykonanie wewnętrznej instalacji wodociągowej, kanalizacyjnej, przełożeniem i wykonaniem wewnętrznej instalacji elektrycznej..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7, 45.26.00.00-7, 45.26.26.90-4, 45.43.00.00-0, 45.42.10.00-4, 45.30.00.00-0, 45.31.23.10-3.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak, projekt/program: W ramach działania 413 /Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju/ dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania /Odnowa i rozwój wsi/ Złożonego w Stowarzyszeniu Lokalnej Grupy Działania - Partnerstwo Izerskie..

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 10.12.2014.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 5.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • Konsorcjum firm: Lider - /Jarbud/ Jarosław Niepsuj, Zaręba, ul. Spacerowa 2B, 59-800 Lubań, kraj/woj. dolnośląskie.
  • Partner - Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Handlowo Usługowe /TRAK/ Stanisław Leszczyński, Wesołówka 57, 59-800 Lubań, kraj/woj. dolnośląskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 274695,52 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 246000,00
  • Oferta z najniższą ceną: 246000,00 / Oferta z najwyższą ceną: 307500,00
  • Waluta: PLN.

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Dokument wytworzony przez: Wydział Inwestycji i Gospodarki Komunalnej
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 11 grudnia 2014 13:46
Dokument wprowadzony do BIP przez: Wojciech Różycki
Ilość wyświetleń: 958
11 grudnia 2014 13:46 (Wojciech Różycki) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)