Zamówienia publiczne

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy i miasta Lwówek Śląski oraz prowadzenie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) na terenie miasta Lwówek Śląski

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

www.bip.lwowekslaski.pl/wiadomosci/6733/lista/zamowienia_publiczne


Lwówek Śląski: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy i miasta Lwówek Śląski oraz prowadzenie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) na terenie miasta Lwówek Śląski
Numer ogłoszenia: 255133 - 2014; data zamieszczenia: 09.12.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Lwówek Śląski , al. Wojska Polskiego 25A, 59-600 Lwówek Śląski, woj. dolnośląskie, tel. 075 6477888, faks 075 6477889.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.lwowekslaski.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy i miasta Lwówek Śląski oraz prowadzenie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) na terenie miasta Lwówek Śląski.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług polegających na odbiorze i zagospodarowaniu odpadów komunalnych pochodzących z nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy i miasta Lwówek Śląski oraz prowadzenie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) na terenie miasta Lwówek Śląski, wg wykazu nieruchomości ujętych w gminnym systemie gospodarki odpadami w okresie od 01.01.2015r. do 30.06.2015r..

II.1.5) przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:

 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 • Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 Ustawy do 50.000,00 zł i polegających na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.53.30.00-2, 90.51.10.00-2, 90.51.20.00-9, 90.51.31.00-7, 90.50.00.00-2, 90.51.12.00-4.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.06.2015.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: 5.000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych)

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Wykonawca winien wykazać, że: a) posiada uprawnienia do wykonywania działalności polegającej na transporcie odpadów o kodach jak w opisie przedmiotu zamówienia, zgodnie z ustawą o odpadach (Dz. U. z 2013r. poz. 21 ze zmianami); b) posiada wpis do rejestru działalności regulowanej stosownie do wymogów art. 9b ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 391 ze zmianami); c) spełnia warunki Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości (Dz. u. z 2013r. poz. 122); d) posiada zezwolenie na transport odpadów lub pozwolenie zintegrowane na odbiór i zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne o kodach: 20 03 01. - mokre zmieszane odpady komunalne po segregacji; 15 01 06 -zmieszane odpady opakowaniowe odpady suche; 20 03 07 - odpady gabarytowe; 20 02 01 - odpady ulegające biodegradacji / zielone; 15 01 01 - opakowania z papieru i tektury; 15 01 07 - szkło opakowaniowe; 17 01 01 - odpady betonu oraz gruz betonowy z remontów; 17 01 02 - gruz ceglany; 17 01 07 - zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadów materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia; 20 03 01 - niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne; 16 82 02 odpadów powstałych z tytułu klęsk żywiołowych wg Kodu 16 82 02; e) posiada zezwolenie na odzysk i unieszkodliwianie odpadów, o których mowa w art. 41 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach
 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Wykonawca winien wykazać, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności gospodarczej jest krótszy - w tym okresie, wykonał lub wykonuje usługi odbierania odpadów komunalnych o masie łącznej, co najmniej 800 Mg w ciągu następujących po sobie 6 miesięcy i przekazał je na składowisko lub zagospodarował.
 • III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • a) Wykonawca winien dysponować, co najmniej: - sprzętem służącym do załadunku i rozładunku zebranych odpadów komunalnych: - min. 3 pojazdami specjalistycznymi /śmieciarka/, nadwozie bezpylne, o pojemności każdy min. 12 m3 z wrzutem przystosowanym do opróżniania pojemników o pojemności: 60 dm3, 110 dm3, 120 dm3, 240 dm3, 1100 dm3; - min. 1 pojazd do opróżniania pojemników/kontenerów o pojemności 7 m3; - min. 1 pojazdu do odbioru odpadów bez funkcji kompaktującej; Wyżej wymienione pojazdy muszą posiadać system monitoringu bazującego na systemie pozycjonowania satelitarnego, umożliwiający trwałe zapisywanie, przechowywanie (min. rok) i odczytywanie danych o położeniu i miejscach postoju pojazdu oraz system czujników zapisujących dane o miejscach postoju, w przypadku pojazdu z funkcją kompaktującą, czujnik załadunku z funkcją kompaktującą oraz czujników zapisujących dane o miejscu wyładunku odpadów (ewidencja) dla pojazdów ww. - bazą magazynowo - transportową usytuowaną i wyposażoną zgodnie z wymaganiami opisanymi w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013 r. (Dz. U. z 2013r. poz. 122) w sprawie /szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości. - Punktem Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) Wykonawca zobowiązany jest do: a) dysponowania PSZOK od dnia 1 stycznia 2015r. na terenie miasta Lwówek Śląski w ramach obowiązujących przepisów prawnych, w szczególności zgodnie z wymogami ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz. U. z 2013 r. poz.1399 ze zmianami) oraz prowadzenia PSZOK w okresie od 01.01.2015 r. do 30.06.2015r. b) Teren przeznaczony pod PSZOK musi spełniać wymagania: - wymagana powierzchnia działki min. 0,3 ha, - lokalizacja łatwo dostępna dla mieszkańców w granicach administracyjnych miasta Lwówek Śląski, z możliwością zaparkowania przy lub na terenie PSZOK, - działka ogrodzona, oświetlona, utwardzona, wyposażona w zamykane pojemniki i kontenery oraz wiaty osłaniające zebrane odpady komunalne przed wpływem czynników atmosferycznych i dostępem zwierząt, w ilości zapewniającej przyjęcie wszystkich przewidzianych systemem frakcji odpadów komunalnych dostarczonych przez mieszkańców gminy Lwówek Śląski, - odpowiedniej wielkości plac manewrowy pozwalający na swobodny dostęp pojazdów dostarczających odpady jak i odbierających odpady, posiadanie pozwolenia na użytkowanie PSZOK, zgodnie z obowiązującymi przepisami, (jeżeli jest wymagane prawem) najpóźniej do 1 stycznia 2015r.
 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Wykonawca winien dysponować, co najmniej potencjałem osobowym gwarantującym stałe i bezawaryjne świadczenie usług odbioru i zagospodarowania odpadów w liczbie co najmniej 20 pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę.
 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Wykonawca winien wykazać, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę min. 500 000,00 zł.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;
 • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;
 • wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług lub robót budowlanych w celu wykonania zamówienia wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami;
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy, na zasoby innych podmiotów przedkłada następujące dokumenty dotyczące podmiotów, zasobami których będzie dysponował wykonawca:

 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że inny podmiot jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

 • 1 - Cena - 95
 • 2 - Poziom recyklingu - 5

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://www.bip.lwowekslaski.pl/wiadomosci/6733/lista/zamowienia_publiczne
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy i Miasta Lwówek Śląski Al. Wojska Polskiego 25 59-600 Lwówek Śląski.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 17.12.2014 godzina 11:45, miejsce: Urząd Gminy i Miasta Lwówek Śląski Al. Wojska Polskiego 25 59-600 Lwówek Śląski.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Dokument wytworzony przez: Wydział Inwestycji i Gospodarki Komunalnej
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 09 grudnia 2014 15:45
Dokument wprowadzony do BIP przez: Wojciech Różycki
Ilość wyświetleń: 986
09 grudnia 2014 15:51 (Wojciech Różycki) - Dodanie załącznika [zal_3__wykaz_punktow_zbiorki_zuzytych_baterii.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
09 grudnia 2014 15:50 (Wojciech Różycki) - Dodanie załącznika [uchwala__regulamin_utrzymania_czystosci.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
09 grudnia 2014 15:49 (Wojciech Różycki) - Dodanie załącznika [mapa_gminy.jpg] do dokumentu. (Dokument opublikowany)