Zamówienia publiczne

Ogłoszenie o wyniku postępowania: „Utworzenie izerskiego centrum życia społecznego w miejscowości Płóczki Górne”

Ogłoszenie o wyniku postępowania

 

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Utworzenie izerskiego centrum życia społecznego w miejscowości Płóczki Górne

                 Gmina i Miasto Lwówek Śląski działając na podstawie art. 92 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. poz. 907 z 2013r.) zwanej dalej Ustawą, informuje, że:

 

ZA NAJKORZYSTNIEJSZĄ UZNANO OFERTĘ

                 Złożoną przez „Jarbud” Jarosław Niepsuj, Zaręba, ul. Spacerowa 2B, 59-800 Lubań oraz Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Handlowo Usługowe „TRAK” Stanisław Leszczyński, Wesołówka 57, 59-800 Lubań z ceną brutto 246.000,00 zł (słownie: dwieście czterdzieści sześć tysięcy 00/100 zł)

UZASADNIENIE

                 Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania, oferta przez niego złożona nie podlega odrzuceniu i jest najkorzystniejsza z punktu widzeniu kryterium wyboru określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

ODRZUCONO OFERTĘ

P.P.H.U. „SAWO” Krzysztof Sienkiewicz, ul. Rynek 6, 59-820 Leśna

Z POSTĘPOWANIA WYKLUCZONO

P.P.H.U. „SAWO” Krzysztof Sienkiewicz, ul. Rynek 6, 59-820 Leśna

W postępowaniu zostało złożonych pięć ofert, które uzyskały następującą ilość punktów:

Nr oferty

Nazwa wykonawcy

adres

Ilość punktów w kryterium cena

Ilość punktów w kryterium gwarancja

Suma punktów

1.

Zakład Produkcyjno usługowo – Handlowy, mgr Zofia Jarczewska

ul. Nabrzeżna 8

59-630 Mirsk

91,35

5,00

96,35

2.

„Jarbud” Jarosław Niepsuj

 

Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Handlowo Usługowe „TRAK” Stanisław Leszczyński

Zaręba, ul. Spacerowa 2B

59-800 Lubań

 

Wesołówka 57

59-800 Lubań

95,00

2,50

97,50

3.

„STOLBRAT” sp. z o.o.

Ubocze 306

59-620 Gryfów Śląski

69,01

5,00

74,01

4.

Firma Produkcyjno – Usługowo –Handlowa, „RICARDO” Ryszard Droszcz

ul. Górnicza 35

59-900 Zgorzelec

80,00

2,50

82,50

5.

P.P.H.U. „SAWO”

Krzysztof Sienkiewicz

ul. Rynek 6

59-820 Leśna

Wykonawca wykluczony z postępowania, oferta została odrzucona

             Zamawiający informuje, że umowę w sprawie zamówienia publicznego z wybranym wykonawcą zawrze w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty. Termin ten jest liczony począwszy od dnia 26.11.2014r.

 

Burmistrz

Gminy i Miasta Lwówek Śląski

/-/ Ludwik Kaziów

 

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Dokument wytworzony przez: Wydział Inwestycji i Gospodarki Komunalnej
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 26 listopada 2014 15:34
Dokument wprowadzony do BIP przez: Wojciech Różycki
Ilość wyświetleń: 949
26 listopada 2014 15:34 (Wojciech Różycki) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)