Zamówienia publiczne

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia pn.: "Remont drogi dz. nr 264/1 o dł. 500 m od km 0+000 do km 0+500 w miejscowości Niwnice"

Lwówek Śląski: Remont drogi dz. nr 264/1 o dł. 500 m od km 0+000 do km 0+500 w miejscowości Niwnice.
Numer ogłoszenia: 371804 - 2014; data zamieszczenia: 12.11.2014
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 334456 - 2014r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Lwówek Śląski, al. Wojska Polskiego 25A, 59-600 Lwówek Śląski, woj. dolnośląskie, tel. 075 6477888, faks 075 6477889.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Remont drogi dz. nr 264/1 o dł. 500 m od km 0+000 do km 0+500 w miejscowości Niwnice..

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 1. Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego gr. 4 cm. - pow. ok. 1700 m2 2. Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego gr. 4 cm - pow. ok. 1700 m2 3. Podbudowa z kruszywa łamanego 0-31,5 mm gr. 12 cm - pow. ok. 2643 m2 4. Pobocza utwardzone kruszywem łamanym 0-31,5 mm gr. 6 cm - pow. 700 m2 5. Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej gr. 8 cm - pow. ok. 263 m2 6. Zabudowa krawężników betonowych o wym. 15x30 cm z uarem z betonu C12/15 - 172 mb.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.32.00-1, 45.23.31.20-6.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 04.11.2014.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • Transport Drogowy Ciężarowy, Budowa i Remont Dróg, Eksport-Import Józef Potocki, Rakowice Małe 13, 59-600 Lwówek Śląski, kraj/woj. dolnośląskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 276979,80 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 326670,16
  • Oferta z najniższą ceną: 326670,16 / Oferta z najwyższą ceną: 347517,98
  • Waluta: PLN.

 

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Dokument wytworzony przez: Wydział Inwestycji i Gospodarki Komunalnej
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 12 listopada 2014 12:46
Dokument wprowadzony do BIP przez: Piotr Kukliński
Ilość wyświetleń: 847
12 listopada 2014 12:46 (Piotr Kukliński) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)