Zamówienia publiczne

Ogłoszenie o wyborze oferty na zadanie pn. "Zimowe utrzymanie dróg na terenie gminy Lwówek Śląśki"

INGK.271.203.108.2014.ZUD

Lwówek Śląski dnia 30.10.2014r.

 

 

 

 

Dotyczy: przetargu pn. „Zimowe utrzymanie dróg na terenie gminy Lwówek Śląski – pakiet I, II i III”

 

 

                 Gmina i Miasto Lwówek Śląski działając na podstawie art. 92 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz.U.2013.907) zwanej dalej Ustawą, informuje, że:

ZA NAJKORZYSTNIEJSZĄ UZNANO OFERTĘ

złożoną przez Transport Roboty Ziemne Mrozik S.J. Mojesz 11A, 59 – 600 Lwówek Śląski z ceną brutto: pakiet I – 22.079,52 zł brutto, pakiet II – 22.043,23 zł brutto, pakiet III – 21.474,72 zł brutto.

 

UZASADNIENIE

                 Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania, oferta przez niego złożona nie podlega odrzuceniu i jest najkorzystniejsza z punktu widzeniu kryterium wyboru określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Umowa z wybranym wykonawcą zgodnie z art. 94 ust. 2 pkt. 1 ppkt. a) zostanie zawarta w dniu 31.10.2014r.

            Jednocześnie Zamawiający informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu nie wpłynęło więcej ofert.

 

 

   Burmistrz Gminy i Miasta Lwówek Śląski

/-/ Ludwik Kaziów

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 30.10.2014
Dokument wytworzony przez: Wydział Inwestycji i Gospodarki Komunalnej
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 31 października 2014 09:36
Dokument wprowadzony do BIP przez: Wojciech Różycki
Ilość wyświetleń: 843
31 października 2014 09:38 (Wojciech Różycki) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
31 października 2014 09:36 (Wojciech Różycki) - Opublikowanie dokumentu.
31 października 2014 09:36 (Wojciech Różycki) - Dodanie dokumentu. (Dokument nieopublikowany)