Zamówienia publiczne

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia pn.: "Remont drogi dz. nr 46, 246 o dł. 370 m od km 0+000 do km 0+370 w miejscowości Brunów"

Lwówek Śląski: Remont drogi dz. nr 46, 246 o dł. 370 m od km 0+000 do km 0+370 w miejscowości Brunów
Numer ogłoszenia: 360558 - 2014; data zamieszczenia: 30.10.2014
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 320472 - 2014r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Lwówek Śląski, al. Wojska Polskiego 25A, 59-600 Lwówek Śląski, woj. dolnośląskie, tel. 075 6477888, faks 075 6477889.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Remont drogi dz. nr 46, 246 o dł. 370 m od km 0+000 do km 0+370 w miejscowości Brunów.

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontu drogi gminnej polegającego na wykonaniu nawierzchni z betonu asfaltowego wraz z odwodnieniem o parametrach: 1. Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego gr. 4 cm. - pow. ok. 1700 m2 2. Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego gr. 4 cm - pow. ok. 1700 m2 3. Podbudowa z kruszywa łamanego 0-31,5 mm gr. 12 cm - pow. ok. 2400 m2 4. Pobocza utwardzone kruszywem łamanym 0-31,5 mm gr. 6 cm - pow. 700 m2..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.32.00-1, 45.23.31.20-6.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 29.10.2014.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • Jerzy Żoga, Zbigniew Franczyk, Grzegorz Jewtuch prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Firma Drogowo-Budowlana BRUK-BUD S.C., ul. Krawczyńskiego 8/1, 59-600 Lwówek Śląski, kraj/woj. dolnośląskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 164559,60 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 219812,81
  • Oferta z najniższą ceną: 219812,81 / Oferta z najwyższą ceną: 219812,81
  • Waluta: PLN.

 

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Dokument wytworzony przez: Wydział Inwestycji i Gospodarki Komunalnej
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 30 października 2014 12:30
Dokument wprowadzony do BIP przez: Piotr Kukliński
Ilość wyświetleń: 826
30 października 2014 12:30 (Piotr Kukliński) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)