Zamówienia publiczne

Ogłoszenie o wyborze oferty pn.: "Remont drogi dz. nr 46, 246 o dł. 370 m od km 0+000 do km 0+370 w miejscowości Brunów"

Lwówek Śląski dnia 27.10.2014 r.

IN.271.197.106.2014.RDB 

                                                                                          

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Remont drogi  dz. nr 46, 246 o dł. 370 m od km 0+000 do km 0+370 w miejscowości Brunów”.

                           Gmina i Miasto Lwówek Śląski działając na podstawie art. 92 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.) zwanej dalej Ustawą, informuje, że:

ZA  NAJKORZYSTNIEJSZĄ  UZNANO  OFERTĘ


złożoną przez Jerzego Żoga, Zbigniewa Franczyk, Grzegorza Jewtuch prowadzących działalność gospodarczą pod firmą Firma Drogowo-Budowlana „BRUK-BUD” S.C. ul. Krawczyńskiego 8/1, 59-600 Lwówek Śląski. Wartość oferty brutto: 219.812,81 zł.

UZASADNIENIE

Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania, oferta przez niego złożona nie podlega odrzuceniu i jest najkorzystniejsza z punktu widzeniu kryterium wyboru określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

W postępowaniu przetargowym została złożona jedna oferta, która uzyskała następującą ilość punktów:

 

Nazwa wykonawcy

Adres

Cena/Ilość punktów w kryterium cena

  1.  

Jerzego Żoga, Zbigniewa Franczyk, Grzegorza Jewtuch prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Firma Drogowo-Budowlana „BRUK-BUD” S.C.

ul. Krawczyńskiego 8/1, 59-600 Lwówek Śląski

 

219.812,81 zł./100 pkt.

 Zamawiający informuje, że umowę w sprawie zamówienia publicznego z wybranym wykonawcą zawrze w terminie nie krótszym niż 1 dzień od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty. Termin ten jest liczony począwszy od dnia 27.10.2014 r.

 

 

 

                                                                                              Z-ca Burmistrza

                                                                                              Gminy i Miasta Lwówek Śląski

                                                                                                                        /-/ Ireneusz Maciejczyk

           

 

 

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Dokument wytworzony przez: Wydział Inwestycji i Gospodarki Komunalnej
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 28 października 2014 10:58
Dokument wprowadzony do BIP przez: Piotr Kukliński
Ilość wyświetleń: 732
28 października 2014 10:58 (Piotr Kukliński) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)