Zamówienia publiczne (2015)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Ogłoszenie o wyborze oferty w przetargu nieograniczonym na udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy i miasta Lwówek Śląski oraz prowadzenie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) na terenie miasta Lwówek Śląski”

Ogłoszenie o wyniku postępowania Dotyczy: przetargu nieograniczonego na udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy i miasta Lwówek Śląski oraz prowadzenie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych...

Ogłoszenie o wyborze oferty pn.: "Pełnienie usługi polegającej na administrowaniu placami zabaw na terenie gminy i miasta Lwówek Śląski"

Lwówek Śląski, dnia 11.06.2015 r. INGK.271.25.62.2015.APZ Dotyczy: Pełnienie usługi polegającej na administrowaniu placami zabaw na terenie gminy i miasta Lwówek Śląski. Gmina i Miasto Lwówek Śląski uprzejmie informuje, że w wyniku zaproszenia do złożenia oferty cenowej jw. jako najkorzystniejsze wybr

Ogłoszenie o wyborze oferty na zadanie pn.: „Przygotowanie i podawanie posiłków dla podopiecznych Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lwówku Śląskim”

Gmina i Miasto Lwówek Śląski działając na podstawie art. 92 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz.U.2013.907) zwanej dalej Ustawą, informuje, że: ZA NAJKORZYSTNIEJSZĄ UZNANO OFERTĘ złożoną przez Barbarę Kraśn

Ogłoszenie o zamówieniu: "Wymiana sieci kanalizacji deszczowej między ul. Oświęcimską a Krzywą w Lwówku Śląskim w trybie zaprojektuj i wybuduj"

Burmistrz Gminy i Miasta Lwówek Śląski zaprasza do złożenia oferty cenowej w ramach przetargu narealizację zadania pn.: "Wymiana sieci kanalizacji deszczowej między ul. Oświęcimską a Krzywą w Lwówku Śląskim w trybie zaprojektuj i wybuduj" Treść ogłoszenia w załączeniu.

Ogłoszenie o zamówieniu: Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. "Adaptacja budynku po byłej szkole w Kotliskach na mieszkania socjalne"

Burmistrz Gminy i Miasta Lwówek Śląski zaprasza do złożenia oferty cenowej w ramach drugiego przetargu na opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. "Adaptacja budynku po byłej szkole w kotliskach na mieszkania socjalne". Treść ogłoszenia w załączeniu.

Ogłoszenie o zamówieniu: "Oczyszczenie fosy miejskiej w Lwówku Śląskim z namułu"

Burmistrz Gminy i Miasta Lwówek Śląski zaprasza do złożenia oferty cenowej w ramach przetargu na realizację zadanie pod nazwą: "Oczyszczenie fosy miejskiej w Lwówku Śląskim z namułu". Treść ogłoszenia w załączeniu.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia pn.: "Remonty nawierzchni bitumicznych i tłuczniowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą wykonywane w ramach bieżącego utrzymania dróg gminnych na terenie miasta i gminy Lwówek Śląski w terminie do dnia 31.03.2017".

Lwówek Śląski: Remonty nawierzchni bitumicznych i tłuczniowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą wykonywane w ramach bieżącego utrzymania dróg gminnych na terenie miasta i gminy Lwówek Śląski w terminie do dnia 31.03.2017. Numer ogłoszenia: 125832 - 2015; data zamieszczenia: 27.05.2015 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA...

Ogłoszenie o wyborze oferty na zadanie pn. "Przebudowa kompleksu dróg: Daszyńskiego, Dworcowej, Rzecznej i Targowej w Lwówku Śląskim wraz z kanalizacją deszczową i oświetleniem drogowym oraz I etap przebudowy kanalizacji deszczowej w obrębie ulicy Rzecznej i Słowiczej w Lwówku Śląskim”

Gmina i Miasto Lwówek Śląski działając na podstawie art. 92 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz.U.2013.907) zwanej dalej Ustawą, informuje, że: ZA NAJKORZYSTNIEJSZĄ UZNANO OFERTĘ złożoną przez Skanska S.A. z siedzibą przy ul. Gen. J. Zającz