Zamówienia publiczne (2015)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Ogłoszenie o zamówieniu pn.: "Przebudowa drogi dz. nr 286, 284, 287 o długości 900 m w miejscowości Chmielno"

Lwówek Śląski: Przebudowa drogi dz. nr 286, 284, 287 o dł. 900 m w miejscowości Chmielno Numer ogłoszenia: 176990 - 2015; data zamieszczenia: 14.07.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: V

Ogłoszenie o zamówieniu na zadanie pn.: "Budowa boiska wielofunkcyjnego w Zbylutowie

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.lwowekslaski.pl/wiadomosci/6733/lista/zamowienia_publiczne

Ogłoszenie o wyborze oferty wykonania usługi pn.: „Oczyszczenie fosy miejskiej w Lwówku Śląskim z namułu”

Gmina i Miasto Lwówek Śląski informuje, że za najkorzystniejszą uznano ofertę złożoną, przez AMP USŁUGI Adam Pyrz z siedzibą Krzywa 31A, 59-225 Legnica za cenę brutto 48 000,00 zł. UZASADNIENIE Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania, oferta przez niego złożona nie podlega odrzuceniu i jest najkorzystniejsza z punktu widzeniu...

Ogłoszenie o zamówieniu pn.: "Remont ulicy Potokowej w Lwówku Śląskim od km 0+000 do km 0+190"

Lwówek Śląski: Remont ulicy Potokowej w Lwówku Śląskim od km 0+000 do km 0+190 Numer ogłoszenia: 171348 - 2015; data zamieszczenia: 09.07.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: V

Ogłoszenie o wyborze oferty pn.: „Wymiana sieci kanalizacji deszczowej między ul. Oświęcimską a Krzywą w Lwówku Śląskim w trybie zaprojektuj i wybuduj”

Dotyczy: wykonania usługi pn.: „Wymiana sieci kanalizacji deszczowej między ul. Oświęcimską a Krzywą w Lwówku Śląskim w trybie zaprojektuj i wybuduj” Gmina i Miasto Lwówek Śląski informuje, że za najkorzystniejszą uznano ofertę złożoną, przez Przedsiębiorstwo Konserwacji Urządzeń Wodnych i Melioracyjnych...

Ogłoszenie o zamówieniu: "Oczyszczenie fosy miejskiej w Lwówku Śląskim z namułu"

Burmistrz Gminy i Miasta Lwówek Śląski zaprasza do złożenia oferty cenowej w ramach przetargu na realizację zadanie pod nazwą: "Oczyszczenie fosy miejskiej w Lwówku Śląskim z namułu". Treść ogłoszenia w załączeniu.