Zamówienia publiczne (2015)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia pn.: "Remont ulicy Potokowej w Lwówku Śląskim od km 0+000 do km 0+190"

Lwówek Śląski: Remont ulicy Potokowej w Lwówku Śląskim od km 0+000 do km 0+190 Numer ogłoszenia: 197254 - 2015; data zamieszczenia: 03.08.2015 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Czy zamówienie było pr...

Ogłoszenie o wyborze oferty na zadanie pn. "Budowa boiska wielofunkcyjnego w Zbylutowie"

Gmina i Miasto Lwówek Śląski działając na podstawie art. 92 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz.U.2013.907) zwanej dalej Ustawą, informuje, że: ZA NAJKORZYSTNIEJSZĄ UZNANO OFERTĘ złożoną przez MATEJKO DEVELOPMENT Sp. z o.o. z siedzibą Czapurach przy ul. Poznańskiej 99, 61 –...

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy i miasta Lwówek Śląski oraz prowadzenie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) na terenie miasta Lwówek Śląski

Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 105413-2015 z dnia 2015-07-15 r. Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy - Lwówek Śląski Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy i miasta Lwówek Śląski oraz prowadzenie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów...

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. "Adaptacja budynku po byłej szkole w Kotliskach na mieszkania socjalne"

Burmistrz Gminy i Miasta Lwówek Śląski uprzejmie informuje, iż w ramach postępowania j.w. wpłynęły następujące oferty: 1. Projektowanie - Nadzór - Doradztwo s.c. Sławomir Fossa, Monika Fossa ul. Podwale 11, 59 - 500 Złotoryja - z ceną oferty brutto: 54.735,00 zł 2. Jan Jacek Werner Werner - Enterprise ul. Kiepury 35/4 64...

OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY - Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy i miasta Lwówek Śląski oraz prowadzenie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) na terenie miasta Lwówek Śląski

Lwówek Śląski: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy i miasta Lwówek Śląski oraz prowadzenie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) na terenie miasta Lwówek Śląski Numer ogłoszenia: 105413 - 2015; data zamieszczenia:...