Zamówienia publiczne (2015)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Ogłoszenie o wyborze oferty na zadanie pn.: „Pakiet I – Przebudowa drogi dz. nr 239, 242 o dł. 165 m w miejscowości Płóczki Górne, Pakiet II – Przebudowa drogi dz. nr 214 o dł. 99 m w miejscowości Rakowice Wielkie”.

Lwówek Śląski dnia 08.10.2015 r. IN.271.44.145.2015.PDPGRW Dotyczy: Przetargu nieograniczonego pn.: „Pakiet I – Przebudowa drogi dz. nr 239, 242 o dł. 165 m w miejscowości Płóczki Górne, Pakiet II – Przebudowa drogi dz. nr 214 o dł. 99 m w miejscowości Rakowice Wielkie”. Gmina i Miasto Lwówek...

Ogłoszenie o wyborze oferty na zadanie pn.: „Opracowanie Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy i Miasta Lwówek Śląski”

Dotyczy: zadania pn.: „Opracowanie Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy i Miasta Lwówek Śląski” Gmina i Miasto Lwówek Śląski informuje, że za najkorzystniejszą uznano ofertę złożoną, przez firmę Efektywniej s.c., ul. Okrężna 26, 53-008 Wrocław z ceną brutto 20.910.,00 zł. UZASADNIENIE Wyko

Ogłoszenie o wyborze oferty pn.: „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy i miasta Lwówek Śląski oraz prowadzenie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) na terenie miasta Lwówek Śląski”.

Ogłoszenie o wyniku postępowania Dotyczy: przetargu nieograniczonego na udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy i miasta Lwówek Śląski oraz prowadzenie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych...

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Rozbudowa kiosku /okrąglak/ o pomieszczenia sanitarne wraz z infrastrukturą techniczną w Lwówku Śląskim

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.lwowekslaski.pl/wiadomosci/6733/lista/zamowienia_publiczne

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na zadanie pn.: "Budowa oświetlenia drogowego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 364 przy ul. Betleja i Złotoryjskiej (od ul. Rybnej do ul. Wąskiej) w trybie „zaprojektuj i wybuduj”

Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 119193-2015 z dnia 2015-08-10 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Lwówek Śląski Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie przebudowy i rozbudowy oświetlenia drogowego drogi wojewódzkiej 364 w miejscowości Lwówek Śląski przy

Ogłoszenie o zamówieniu pn.: "Przebudowa drogi dz. nr 50 od km 0+000 do km 0+150 w miejscowości Mojesz"

Lwówek Śląski: Przebudowa drogi dz. nr 50 od km 0+000 do km 0+150 w miejscowości Mojesz Numer ogłoszenia: 248756 - 2015; data zamieszczenia: 22.09.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: V