Terminy sesji

Plan pracy Rady Miejskiej w Lwówku Śląskim na 2018 rok


Uchwała Nr XLVIII/395/18

Rady Miejskiej w Lwówku Śląskim

z dnia  8 lutego   2018 r.

w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Miejskiej w Lwówku Śląskim na 2018 rok 

Na podstawie 18 ust.1  ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( t.j. Dz.U. z 2017 r. poz.1875 ze zm. ) Rada Miejska w Lwówku Śląskim  uchwala, co następuje:

  § 1. Przyjmuje się plan pracy Rady Miejskiej w Lwówku Śląskim na 2018 rok  następującym brzmieniu.   

Data posiedzenia 

Tematyka posiedzeń 

8 luty

 Podjęcie uchwał w sprawach bieżących.

29 marzec 

1.      Oświata w Mieście i Gminie Lwówek Śląski, w tym struktura placówek oświatowych i sieć.

26 kwiecień 

1.      Gospodarka odpadami w Mieście i Gminie Lwówek Śląski.

2.      Utrzymanie porządku i czystości w Mieście i Gminie.

3.      Zapoznanie się z raportem o stanie środowiska w Województwie Dolnośląskim.

24 maj 

1.      Analiza wykonania budżetu za 2017 rok. 

2.      Absolutorium dla Burmistrza. 

3.      Stan dróg, ulic, placów w Mieście i Gminie Lwówek Śląski oraz utrzymanie zieleni miejskiej.

 28 czerwiec 

1.      Informacja o stanie realizacji inwestycji zaplanowanych na rok 2018.

sierpień

Sprawy bieżące.

27 wrzesień

1.      Informacja o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2018 roku. 

2.      Sprawy bieżące.

październik

1.      Uchwalenie podatków i opłat lokalnych na 2019 r.

2.      Podsumowanie promocji Gminy Lwówek Śląski w latach 2014-2018

3.      Sprawy bieżące.

listopad

1.      Podsumowanie kadencji 2014-2018.

2.      Sesja inauguracyjna nowej kadencji.

 28 grudzień 

1.      Uchwalenie budżetu Gminy i Miasta Lwówek Śląski na 2019 rok. 

2.      Przyjęcie planu pracy Rady Miejskiej i Komisji Rewizyjnej na 2019 rok. 

Sukcesywnie na każdym posiedzeniu Rady realizowane będą w miarę potrzeb: 

  1. Opiniowanie i analiza zmian budżetu Gminy. 
  2. Bieżące opiniowanie i podejmowanie uchwał.

     § 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta, Przewodniczącemu Rady, Komisjom Rady – w zakresie ich ustawowych oraz statutowych uprawnień i obowiązków.

     § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 30 maja 2018 11:15
Dokument wprowadzony do BIP przez: Andrzej Wójcik
Ilość wyświetleń: 421
30 maja 2018 11:17 (Andrzej Wójcik) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
30 maja 2018 11:17 (Andrzej Wójcik) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
30 maja 2018 11:16 (Andrzej Wójcik) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)