Informacje

Konsultacje Rocznego Programu Współpracy Gminy i Miasta Lwówek Śląski z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2020 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2019.506 ze zmianami t.j.), art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U.2019.688 ze zmianami t.j.) oraz Uchwały Nr XIV/142/11 Rady Miejskiej w Lwówku Śląskim z dnia 24 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami projektów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji (Dz.Urz. Woj.Doln.2011.284.5282) zarządzam, co następuje:

§ 1. Przeprowadzić konsultacje Rocznego Programu Współpracy Gminy i Miasta Lwówek Śląski z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2020 rok stanowiący załącznik nr 1.

§ 2. W konsultacjach biorą udział organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U.2019.688 ze zmianami t.j.) działające na terenie Gminy i Miasta Lwówek Śląski.

§ 3. Termin rozpoczęcia konsultacji ustala się na dzień 23 września 2019 r., termin zakończenia ustala się na dzień 7 października 2019 r.  

§ 4. Celem konsultacji jest poznanie stanowiska podmiotów, o których mowa w § 2, w sprawie programu, a w szczególności poznania uwag, opinii i wniosków odnośnie programu współpracy.

§ 5. 1. Konsultacje polegają na wypełnieniu formularza stanowiącego załacznik nr 2 do zarządzenia, po uprzednim zapoznaniu się z programem będącym przedmiotem konsultacji oraz wyrażeniu swojej opinii na jego temat.

2. Program, o którym mowa w § 1 oraz formularz konsultacji zostanie zamieszczony w dniu 23 września 2019 r. na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy i Miasta Lwówek Śląski, w Biuletynie Informacji Publicznej: www.bip.lwowekslaski.pl.

3. Opinie i uwagi należy skladać w formie pisemnej w Biurze Podawczym Urzędu Gminy i Miasta Lwówek Śląski, Aleja Wojska Polskiego 25A, 59-600 Lwówek Śląski lub elektronicznie na adres e-mail: k.rosolek@lwowekslaski.pl w terminie określonym w § 3.

§ 6. Informacja o wynikach konsultacji podana będzie do wiadomości na tablicy ogłoszeń Urzędu oraz w BIP Gminy i Miasta Lwówek Śląski.

§ 7. Wykonanie Zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy i Miasta Lwówek Śląski.

§ 8. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 23 września 2019 11:31
Dokument wprowadzony do BIP przez: Katarzyna Rosołek
Ilość wyświetleń: 163
23 września 2019 11:51 (Katarzyna Rosołek) - Opublikowanie dokumentu.
23 września 2019 11:48 (Katarzyna Rosołek) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument nieopublikowany)
23 września 2019 11:47 (Katarzyna Rosołek) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument nieopublikowany)