Informacje

Konsultacje Rocznego Programu Współpracy Gminy i Miasta Lwówek Śląski z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2019 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2018.994 t.j.), art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie(Dz.U.2018.450 t.j.) oraz Uchwały Nr XIV/142/11 Rady Miejskiej w Lwówku Śląskim z dnia 24 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami projektów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji (Dz.Urz. Woj.Doln.2011.284.5282) zarządzam, co nastepuje:
§ 1. Przeprowadzić konsultacje projektu uchwały w sprawie Rocznego Programu Współpracy Gminyi Miasta Lwówek Śląski z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2019 rok.
§ 2. W konsultacjach biorą udział organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U.2018.450 t.j.) działające na terenie Gminy i Miasta Lwówek Śląski.
§ 3. Termin rozpoczęcia konsultacji ustala się na dzień 7 września 2018 r., termin zakończenia ustala się na dzień 14 września 2018 r.
§ 4. Celem konsultacji jest poznanie stanowiska podmiotów, o których mowa w § 2, w sprawie projektu programu, a w szczególności poznania uwag, opinii i wniosków odnośnie programu współpracy.
§ 5. 1. Konsultacje polegają na wypełnieniu formularza stanowiącego załacznik nr 2 do zarządzenia, po uprzednim zapoznaniu się z projektem uchwały będącej przedmiotem konsultacji oraz wyrażeniu swojej opinii na jej temat.
2. Projekt uchwały, o której mowa w § 1 oraz formularz konsultacji zostanie zamieszczony w dniu 7 września 2018 r. na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy i Miasta Lwówek Śląski, w Biuletynie Informacji Publicznej: www.bip.lwowekslaski.pl.
3. Opinie i uwagi należy skladać w formie pisemnej w Biurze Podawczym Urzędu Gminy i Miasta Lwówek Śląski, Aleja Wojska Polskiego 25A, 59-600 Lwówek Śląski lub elektronicznie na adres e-mail: k.rosolek@lwowekslaski.pl w terminie określonym w § 3.
§ 6. Informacja o wynikach konsultacji podana będzie do wiadomości na tablicy ogłoszeń Urzędu oraz w BIP Gminy i Miasta Lwówek Śląski.
§ 7. Wykonanie Zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy i Miasta Lwówek Śląski.
§ 8. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 07 września 2018 09:04
Dokument wprowadzony do BIP przez: Katarzyna Rosołek
Ilość wyświetleń: 295
07 września 2018 09:53 (Katarzyna Rosołek) - Opublikowanie dokumentu.
07 września 2018 09:12 (Katarzyna Rosołek) - Dodanie załącznika [formularz_uwag.doc] do dokumentu. (Dokument nieopublikowany)
07 września 2018 09:12 (Katarzyna Rosołek) - Dodanie załącznika [formularz_uwag.pdf] do dokumentu. (Dokument nieopublikowany)