Aktualności

UCZEŃ NA WSI obszar A (wnioski od 1 do 30 września 2009 r.)

ZASADY UBIEGANIA SIĘ O DOFINANSOWANIE W 2009 r.

 

            Burmistrz Gminy i Miasta Lwówek Śląski informuje, iż Gmina Lwówek Śląski przystąpiła do realizacji pilotażowego programu „UCZEŃ NA WSI - pomoc w zdobyciu wykształcenia przez osoby niepełnosprawne zamieszkujące gminy wiejskie oraz gminy miejsko-wiejskie".

            W ramach tego programu udzielana będzie pomoc na dofinansowanie kosztów nauki. Celem programu jest wyrównanie szans w zdobyciu wykształcenia przez uczniów, będących osobami niepełnosprawnymi, zamieszkującymi tereny wiejskie naszej Gminy.

 

I.       Warunki ubiegania się o dofinansowanie kosztów nauki w ramach programu:

 

1.         O dofinansowanie kosztów nauki w ramach programu może ubiegać się osoba niepełnosprawna, która:

a)         posiada ważne orzeczenie o niepełnosprawności lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności,

b)         pobiera naukę w szkole podstawowej, gimnazjum lub w szkole ponadgimnazjalnej (z wyłączeniem szkoły policealnej),

c)         mieszka na terenie gminy Lwówek Śląski (tereny wiejskie).

2.         O dofinansowanie kosztów nauki w ramach programu nie może ubiegać się osoba, która:

a) w przeszłości, była stroną umowy zawartej z PFRON i rozwiązanej z przyczyn leżących po jej stronie,

b) posiada średnie miesięczne dochody brutto przekraczające 120% najniższego wynagrodzenia przypadającego na jednego członka rodziny pozostającego we wspólnym gospodarstwie domowym, tj. kwota 1 531,20 zł. w roku 2009,

3.         Przyznana pomoc finansowa w ramach programu, może obejmować następujące koszty:

a)         zakupu przedmiotów ułatwiających lub umożliwiających naukę,

b)         uczestnictwa w zajęciach mających na celu podniesienie sprawności fizycznej lub psychicznej (w tym wakacyjne obozy rehabilitacyjne),

c)         związane z dostępem do internetu (instalacja i abonament),

Uwaga! w ramach programu wykluczona została możliwość zakupu sprzętu komputerowego

d)         kursów doszkalających w zakresie programu nauczania oraz kursów językowych (w przypadku kursów organizowanych poza miejscem zamieszkania ucznia, dofinansowaniu mogą podlegać również koszty dojazdu, zakwaterowania, wyżywienia),

e)         wyjazdów organizowanych w ramach zajęć szkolnych.

W przypadku uczniów szkół ponadgimnazjalnych przyznana pomoc finansowa może obejmować dodatkowo następujące koszty:

a)         opłaty za naukę (czesne),

b)         zakwaterowania (gdy uczeń pobiera naukę poza miejscem stałego zamieszkania),

c)         dojazdów do szkoły.

4.         Wysokość pomocy finansowej nie może przekroczyć:

a)         w przypadku ucznia szkoły podstawowej lub gimnazjum - kwoty 2000 zł w ciągu jednego roku szkolnego,

b)         w przypadku ucznia szkoły ponadgimnazjalnej bez obowiązku uiszczania czesnego – kwoty 3000 zł w ciągu jednego roku szkolnego,

c)         w przypadku ucznia szkoły ponadgimnazjalnej zobowiązanego do uiszczania opłat za naukę (czesnego) - kwoty 4000 zł w ciągu jednego roku szkolnego

 

II.      Tryb składania wniosków:

 

1.         Wniosek o dofinansowanie kosztów nauki składa pełnoletni uczeń niepełnosprawny lub w przypadku dzieci i młodzieży do lat 18 jego rodzic lub opiekun prawny od 1 września do dnia 30 września 2009 r. w Urzędzie Gminy i Miasta Lwówek Śląski.

2.         Wniosek o dofinansowanie kosztów nauki wraz z załącznikami, sporządza się na formularzach stanowiących załączniki do ogłoszenia. Wnioski są również dostępne w Urzędzie Gminy i Miasta Lwówek Śląski, - pok. Nr 7, oraz na stronie www.lwowekslaski.pl w zakładce BIP , oraz www.pfron.org.pl

3.         Do wniosku o dofinansowanie należy dołączyć:

a)         kserokopię ważnego orzeczenia o niepełnosprawności lub orzeczenia o stopniu niepełnosprawności ucznia,

b)         oświadczenie Wnioskodawcy o dochodzie brutto przypadającym na jednego członka rodziny pozostającego w gospodarstwie domowym, którego wzór stanowi załącznik nr l do formularza wniosku o dofinansowanie,

c)         zaświadczenie ze szkoły o pobieraniu nauki przez ucznia w szkole podstawowej, gimnazjum lub szkole ponagimnazjalnej,

d)         kserokopię aktu urodzenia ucznia

e)         kserokopię dokumentu o ustanowieniu opieki prawnej nad podopiecznym – dotyczy Wnioskodawców, będących opiekunami prawnymi ucznia.

f)          oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych przez PFRON,którego wzór stanowi załącznik nr 2 do formularza wniosku o dofinansowanie.

 

4.         Za datę złożenia wniosku o dofinansowanie uważa się datę jego wpłynięcia, a w przypadku wniosku o dofinansowanie składanego drogą pocztową, datę stempla pocztowego.

5.         Wnioskodawca zobowiązany jest dołączyć dowody potwierdzające wysokość uzyskiwanych dochodów wykazanych w oświadczeniu o dochodzie brutto przypadającym na jednego członka rodziny pozostającego w gospodarstwie domowym.

 

III. Umowa o dofinansowanie:

 

1.         Umowa o dofinansowanie, zawierana pomiędzy realizatorem obszaru A programu a Wnioskodawcą, określa wysokość przyznanego dofinansowania, sposób przekazania środków oraz termin i sposób ich rozliczenia a także obowiązki oraz uprawnienia stron i stanowi zobowiązanie do ich przestrzegania.

2.         Rozliczenie przyznanego dofinansowania nastąpi po dostarczeniu przez Wnioskodawcę do Gminy oryginałów dokumentów potwierdzających wysokość poniesionych kosztów, wystawionych na Wnioskodawcę lub ucznia niepełnosprawnego, faktur VAT za zakupione towary, a w przypadku, gdy nie jest możliwe wystawienie faktury VAT - innych dokumentów wraz z dowodami zapłaty.

3.         Przedstawione przez Wnioskodawcę dokumenty rozliczeniowe muszą być wystawione w okresie trwania zajęć szkolnych w roku szkolnym objętym dofinansowaniem. Zajęcia szkolne w roku szk. 2009/2010 trwają od l września 2009 r. do 25 czerwca 2010 r.

4.         Wnioskodawca zobowiązany jest do przechowywania dokumentów, potwierdzających wysokość poniesionych wydatków (faktury VAT wystawione na Wnioskodawcę za zakupione towary lub usługi a w przypadku gdy nie jest możliwe wystawienie faktury VAT – innych dokumentów wraz z dowodami zapłaty) przez okres 5 lat od daty ich uzyskania.

5.         W przypadku, gdy Wnioskodawca, po raz kolejny ubiega się o dofinansowanie, w ramach programu, warunkiem przyznania kolejnego dofinansowania jest rozliczenie całości środków finansowych uzyskanych w poprzednim roku i uznanie tego rozliczenia przez Gminę.

6.         Podanie informacji niezgodnych z prawdą eliminuje wniosek o dofinansowanie z dalszego rozpatrywania.

 

 

Szczegółowe informacje:

www.pfron.org.pl

 

 

Załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 02 września 2009 08:10
Dokument wprowadzony do BIP przez: Krzysztof Zając
Ilość wyświetleń: 2525
02 września 2009 08:15 (Krzysztof Zając) - Dodanie załącznika.
02 września 2009 08:15 (Krzysztof Zając) - Dodanie załącznika.
02 września 2009 08:15 (Krzysztof Zając) - Dodanie załącznika.