Aktualności

ŚRODKI EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO W MIEJSKO – GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ

W roku 2009 po raz drugi Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lwówku Śląskim przystąpił do realizacji Projektu systemowego pn. „Integracja społeczna i zawodowa klientów MGOPSu”.
Projekt jest realizowany od 01.01.2009 r. do 31.12.2009 r. Wartość projektu to 194.105,84 zł. Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.
Projekt skierowany jest do osób bezrobotnych, zagrożonych wykluczeniem społecznym, którzy jednocześnie są osobami w wieku aktywności zawodowej, korzystającymi ze świadczeń pomocy społecznej.
Celem głównym projektu jest zwiększenie aktywności zawodowej i społecznej osób bezrobotnych.
Celami szczegółowymi jest zwiększenie motywacji do działania, wiary we własne siły, zdolności komunikacyjnych uczestników projektu, nabycie nowych kwalifikacji zawodowych, zdobycie umiejętności umożliwiających zatrudnienie, zmiana mentalności i sposobu myślenia, zmiana postawy życiowej: z biernej na aktywną, pomoc w stawianiu pierwszych kroków i aktywnym poszukiwaniu pracy poprzez realizowanie własnej ścieżki kariery.
W bieżącym roku w projekcie uczestniczy 18 osób spełniających kryteria, będących długotrwałymi klientami ośrodka, wobec których będą zastosowane następujące formy aktywnej integracji: 18 osób uczestniczyć będzie w kontraktach socjalnych obejmujących 4 instrumenty aktywnej integracji. Każda osoba zostanie objęta przynajmniej 3 instrumentami, których łączna wartość na osobę nie przekroczy 5 000 zł.
Zaplanowano zastosowanie instrumentów aktywizacji społecznej, zdrowotnej, zawodowej i edukacyjnej.
Uczestnicy kontraktów socjalnych są dodatkowo aktywizowani zawodowo poprzez prace społecznie użyteczne.
Wszyscy uczestnicy projektu, którzy aktywnie uczestniczą w projekcie otrzymają wsparcie finansowe w postaci zasiłków celowych i okresowych.
Zakłada się, iż projekt oferujący kompleksową pomoc w wyjściu z różnych dysfunkcji społecznych osobom zagrożonym marginalizacją społeczną, wpłynie korzystnie na ich rozwój psychospołeczny i zwiększy ich potencjał i szanse w powrocie na rynek pracy.

 

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 20 marca 2009 11:06
Dokument wprowadzony do BIP przez: Krzysztof Zając
Ilość wyświetleń: 3373
20 marca 2009 11:07 (Krzysztof Zając) - Zmiana treści dokumnetu.
20 marca 2009 11:06 (Krzysztof Zając) - Utworzenie dokumentu.