Aktualności

Ogłoszenie o możliwości zgłoszenia uwag do oferty złożonej przez Lwówecki Klub Sportowy „CZARNI” Lwówek Śląski w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Burmistrz Gminy i Miasta Lwówek Śląski informuje, że w dniu 7 listopada 2016 r. do Urzędu Gminy i Miasta w Lwówku Śląskim wpłynęła uproszczona oferta realizacji zadania publicznego z zakresu Sport jako alternatywny sposób na spędzanie wolnego czasu (Dział 851 Rozdział 85154 § 2820) – przeciwdziałanie alkoholizmowi pn. „Sport przeciwnikiem alkoholu – działania profilaktyczne – alkohol jako problem ogólnospołeczny” z pominięciem otwartego konkursu ofert  złożona przez Lwówecki Klub Sportowy „CZARNI” Lwówek Śląski.

 

Przedłożone dokumenty spełniają wymogi formalne oraz warunki określone w art. 19a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U.2016.239 j.t.) tj. wysokość dofinansowania zadania publicznego nie przekracza kwoty 10.000,00 złotych i zadanie będzie realizowane w okresie nie dłuższym niż 90 dni. Zadanie powyższe oferent planuje realizować od 07.11.2016 r. do 31.12.2016 r. a wysokość środków finansowych o jaką podmiot wnioskuje wynosi 7.600,00 złotych (słownie: siedem tysięcy sześćset złotych). Wobec powyższego zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy informacyjnej Urzędu Gminy i Miasta Lwówek Śląski.

 

Informujemy, że zgodnie z art.19a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie (Dz.U.2016.239 j.t.) można zgłaszać uwagi dotyczące złożonej oferty. Uwagi należy zgłaszać  pisemnie
w godzinach pracy Urzędu Gminy i Miasta w Lwówku Śląskim, drogą elektroniczną na adres e-mailowy k.rosolek@lwowekslaski.pl oraz listownie na adres Urząd Gminy i Miasta Lwówek Śląski, Al. Wojska Polskiego 25 A,
59-600 Lwówek Śląski, do dnia 17 listopada 2016 roku (decyduje data wpływu do Urzędu).

 

Po upływie wyżej określonego terminu oraz rozpatrzeniu zgłoszonych uwag, zostanie zawarta umowa o powierzenie realizacji zadania publicznego z Lwóweckim Klubem Sportowym „CZARNI” Lwówek Śląski z siedzibą w Lwówku Śląskim, ul. Kościuszki 3, 59-600 Lwówek Śląski.

Załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 10 listopada 2016 10:11
Dokument wprowadzony do BIP przez: Krzysztof Zając
Ilość wyświetleń: 934
10 listopada 2016 10:13 (Krzysztof Zając) - Dodanie załącznika [scan_20161109_12003816.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
10 listopada 2016 10:11 (Krzysztof Zając) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)