Aktualności

Konsultacje projektu Wieloletniego programu współpracy Gminy i Miasta Lwówek Śląski z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na lata 2017 - 2020

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U.2016.446 ze zm.), art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
(t.j. Dz.U.2016.239 ze zm.) oraz Uchwały Nr XIV/142/11 Rady Miejskiej w Lwówku Śląskim z dnia 24 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami projektów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji (Dz.Urz. Woj.Doln.2011.284.5282) zarządzam, co nastepuje:

§ 1. Przeprowadzić konsultacje projektu uchwały w sprawie Wieloletniego programu współpracy Gminy
i Miasta Lwówek Śląski z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na lata 2017 - 2020.

§ 2. W konsultacjach biorą udział organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy
z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U.2016.239 ze zm.) działające na terenie Gminy i Miasta Lwówek Śląski.

§ 3. Termin rozpoczęcia konsultacji ustala się na dzień 21 października 2016 r., termin zakończenia na dzień 28 października 2016 r.

§ 4. Celem konsultacji jest poznanie stanowiska podmiotów, o których mowa w § 2, w sprawie projektu programu, a w szczególności poznania uwag, opinii i wniosków odnośnie programu współpracy.

§ 5. 1. Konsultacje polegają na wypełnieniu formularza stanowiącego załacznik nr 2 do zarządzenia, po uprzednim zapoznaniu się z projektem uchwałybędącej przedmiotem konsultacji oraz wyrażeniu swojej opinii na jej temat.

2. Projekt uchwały, o której mowa w § 1 oraz formularz konsultacji zostanie zamieszczony w dniu
21 października na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy i Miasta Lwówek Śląski, w Biuletynie Informacji Publicznej: www.bip.lwowekslaski.pl.

3. Opinie i uwagi należy skladać w formie pisemnej w sekretariacie Urzędu Gminy i Miasta Lwówek Śląski, Aleja Wojska Polskiego 25A, 59-600 Lwówek Śląski lub elektronicznie na adres
e-mail: k.rosolek@lwowekslaski.pl w terminie określonym w § 3.

§ 6. Informacja o wynikach konsultacji podana będzie do wiadomości na tablicy ogłoszeń Urzędu oraz
w BIP Gminy i Miasta Lwówek Śląski.

Załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 21 października 2016 09:13
Dokument wprowadzony do BIP przez: Krzysztof Zając
Ilość wyświetleń: 824
21 października 2016 09:36 (Krzysztof Zając) - Zmiana kolejności załączników. (Dokument opublikowany)
21 października 2016 09:36 (Krzysztof Zając) - Zmiana kolejności załączników. (Dokument opublikowany)
21 października 2016 09:36 (Krzysztof Zając) - Zmiana kolejności załączników. (Dokument opublikowany)