Aktualności

Gmina i Miasto Lwówek Śląski ogłasza nabór wniosków w ramach inicjatywy lokalnej

Burmistrz Gminy i Miasta Lwówek Śląski informuje, że zgodnie z Uchwałą Nr VI/57/15 Rady Miejskiej w Lwówku Śląskim z dnia 19 lutego 2015 r. istnieje możliwość składania wniosków o realizację zadania publicznego w ramach Inicjatywy Lokalnej przez mieszkańców gminy i miasta Lwówek Śląski bezpośrednio, bądź mieszkańcy Gminy i Miasta Lwówek Śląski za pośrednictwem organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, które maja siedzibę na terenie Gminy i Miasta Lwówek Śląski.

Wnioski należy składać w Sekretariacie Urzędu Gminy i Miasta Lwówek Śląski (pok. 21) Aleja Wojska Polskiego 25A, 59-600 Lwówek Śląski. Termin składania wniosków na obecny rok następuje od dnia 11 marca 2015 r. i upływa z dniem 10 kwietnia 2015 r.

 

Wzór wniosku określa ZARZĄDZENIE Nr OR.0050.8.2014 Burmistrza Gminy i Miasta Lwówek Śląski z dnia 30 stycznia 2014 r. zmieniające załącznik nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Gminy i Miasta Lwówek Śląski Nr OR.0050.11.2013. z dnia 14 marca 2013 r. w sprawie określenia wzoru wniosku oraz szczegółowego trybu realizacji zadań publicznych w ramach inicjatywy lokalnej

 

Wniosek do pobrania

Wniosek opiniuje Zespół ds. wspierania inicjatyw lokalnych uwzględniając kryteria wskazane § 5 uchwały nr VI/57/15 Rady Miejskiej w Lwówku Śląskim z dnia 19 lutego 2015 r. w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej. W przypadku decyzji o realizacji zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej, wydziały wskazane przez Burmistrza Gminy i Miasta wraz z wnioskodawcami, przystępują do sporządzenia odpowiedniej dokumentacji niezbędnej do przeprowadzenia inicjatywy lokalnej, w tym harmonogram i kosztorys. Na podstawie dokumentacji z  wnioskodawcą spisuje się umowę o wykonanie inicjatywy lokalnej. 

W ramach Inicjatywy lokalnej mieszkańcy Gminy i Miasta Lwówek Śląski mogą ubiegać się o realizację zadania publicznego w zakresie:

1. Działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnej, obejmującej w szczególności budowę, rozbudowę lub remont dróg, kanalizacji, sieci wodociągowej, budynków oraz obiektów architektury stanowiących własność Gminy Lwówek Śląski;

2. Działalności charytatywnej;

3. Podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;

4. Działalności na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego;

5. Kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;

6. Promocji i organizacji wolontariatu;

7. Edukacji oświaty i wychowania;

8. Działalności w sferze kultury fizycznej i turystyki;

9. Ochrony przyrody, w tym zieleni w mieście i wsiach;

10. Porządku i bezpieczeństwa publicznego.

 

 

 

 

 

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 11 marca 2015 13:21
Dokument wprowadzony do BIP przez: Krzysztof Zając
Ilość wyświetleń: 2612
11 marca 2015 13:32 (Krzysztof Zając) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
11 marca 2015 13:31 (Krzysztof Zając) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
11 marca 2015 13:25 (Krzysztof Zając) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)