Aktualności

Stypendia o charakterze socjalnym

UWAGA!!!

 

16 WRZEŚNIA 2013 R.

UPŁYWA TERMIN

WYDAWANIA I PRZYJMOWANIA WNIOSKÓW O PRZYZNANIE ŚWIADCZENIA POMOCY MATERIALNEJ O CHARAKTERZE SOCJALNYM W FORMIE STYPENDIUM SZKOLNEGO

NA ROK SZKOLNY 2013/2014.

 

Wnioski składa się w Urzędzie Gminy i Miasta Lwówek Śląski w pok. nr 6

od 02 do 16 września 2013 roku

w godzinach pracy Urzędu.

 

DO WNIOSKU NALEŻY DOŁĄCZYĆ:

1. zaświadczenia o dochodach za sierpień 2013 r. (wnioskodawców, ich małżonków oraz członków rodziny pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym) – m.in. zakład pracy, renta, emerytura (ZUS), itp.

2. oświadczenie o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażone w hektarach przeliczeniowych lub nakaz płatniczy podatku rolnego za 2013 r.,

3. oświadczenie o innych stypendiach pobieranych przez członków rodziny,

4. oświadczenia o wysokości świadczeń rodzinnych pobranych w miesiącu sierpniu 2013 r.,

5. oświadczenie o wysokości alimentów/ zaliczek alimentacyjnych pobranych na rzecz dzieci w miesiącu sierpniu 2013 r.,

6. oświadczenie o wysokości dodatku mieszkaniowego pobranego w miesiącu sierpniu 2013 r.,

7. w przypadku osób korzystających ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej – zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pieniężnych w miesiącu sierpniu 2013 r.

8. w przypadku osób zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy wystarczy tylko oświadczenie, że w miesiącu sierpniu 2013 r. było się osobą bezrobotną – zarejestrowaną w Urzędzie Pracy.

 

 

 

Stypendium szkolne może otrzymywać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie (456 zł netto), w szczególności, gdy w rodzinie tej występuje:

  • Bezrobocie,
  • Niepełnosprawność,
  • Ciężka lub długotrwała choroba,
  • Wielodzietność,
  • Brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo – wychowawczych,
  • Alkoholizm lub narkomania,
  • Gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.

 

Stypendium szkolne udzielane jest w formie:

całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych, w tym wyrównawczych, wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania, udział w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą;

- pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, w szczególności zakup podręczników, encyklopedii, słowników, programów komputerowych oraz innych książek pomocniczych do realizacji procesu dydaktycznego,

- całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania – bilet miesięczny, opłata za internat (uczniowie szkół ponadgimnazjalnych) ,

- stroju i obuwia sportowego (wymaganego na zajęcia wychowania fizycznego) , tornistra i przyborów szkolnych,

- całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału w wyjściach (wyjazdach) do teatru, na wycieczki szkolne, zielone szkoły,

Załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 21 sierpnia 2013 13:27
Dokument wprowadzony do BIP przez: Krzysztof Zając
Ilość wyświetleń: 987
21 sierpnia 2013 13:39 (Krzysztof Zając) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
21 sierpnia 2013 13:30 (Krzysztof Zając) - Dodanie załącznika [wniosek_stypendium_2013.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
21 sierpnia 2013 13:27 (Krzysztof Zając) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)