Aktualności

PRZYPOMNIENIE O OBOWIĄZKU ZIMOWEGO UTRZYMANIA CHODNIKÓW

Burmistrz Gminy i Miasta Lwówek Śląski w związku z okresem zimowym przypomina, że zgodnie z cytowanymi poniżej aktami prawnymi właściciele nieruchomości (rozumie się przez to także współwłaścicieli, użytkowników wieczystych oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomością) zobowiązani są do niezwłocznego uprzątania śniegu oraz lodu z chodników położonych wzdłuż nieruchomości.

Obowiązki powyższe wynikają z art. 5 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 391) oraz § 4 ust. 2 pkt 1 i 2 uchwały Nr XL/345/10 Rady Miejskiej Gminy Lwówek Śląski z dnia 25 lutego 2010 r. (ze zm.) w sprawie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy i Miasta Lwówek Śląski.

Niezastosowanie się do powyższych obowiązków podlega karze grzywny na podstawie art. 10 ust. 2 i 2a, cytowanej wyżej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach według przepisów Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia.

Jednocześnie pragnę przypomnieć, że w przypadku uszkodzenia ciała lub śmierci poszkodowanego na skutek np. poślizgnięcia się na oblodzonym chodniku zastosowanie mają  art. 415, 444, 445 i 446 ustawy Kodeksu cywilnego (Dz. U. nr 16 z 1964 r., poz. 93 ze zm.), a naprawienie szkody poszkodowanemu obejmuje wszelkie wynikłe z tego powodu koszty.

                                                                                               Burmistrz Gminy i Miasta

                                                                                                         Lwówek Śląski

                                                                                                   /-/  Ludwik Kaziów

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 12 grudnia 2012 14:31
Dokument wprowadzony do BIP przez: Krzysztof Zając
Ilość wyświetleń: 760
12 grudnia 2012 14:44 (Krzysztof Zając) - Dodanie zdjęcia [odsniezanie_2012.jpg] do dokumentu.
12 grudnia 2012 14:44 (Krzysztof Zając) - Usunięcie zdjęcia [odsniezanie_2012.jpg] z dokumentu.
12 grudnia 2012 14:36 (Krzysztof Zając) - Zmiana danych dokumentu.