Aktualności

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Służby odpowiedzialne za zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie gminy i miasta Lwówek Śląski

Służby odpowiedzialne za zimowe utrzymanie dróg publicznych na terenie gminy i miasta Lwówek Śląski: Drogi gminne – ulice na terenie miasta Lwówek Śląski oraz pozamiejskie na terenie gminy Lwówek Śląski: Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „SANIKOM” &nb

Ogłoszenie o możliwości zgłoszenia uwag do oferty złożonej przez Lwówecki Klub Sportowy „CZARNI” Lwówek Śląski w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Burmistrz Gminy i Miasta Lwówek Śląski informuje, że w dniu 7 listopada 2016 r. do Urzędu Gminy i Miasta w Lwówku Śląskim wpłynęła uproszczona oferta realizacji zadania publicznego z zakresu Sport jako alternatywny sposób na spędzanie wolnego czasu (Dział 851 Rozdział 85154 § 2820) – przeciwdziałanie alkoholizmowi...

Informacja o przebiegu konsultacji projektu uchwały w sprawie Wieloletniego Programu Współpracy Gminy i Miasta Lwówek Śląski z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na lata 2017-2020

Zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i wolontariacie oraz uchwałą Nr XIV/142/11 Rady Miejskiej w Lwówku Śląskim z dnia 24 listopada 2011 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art.3 ust 3. ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. ustawy o działalności...

Konsultacje społeczne nad projektem dokumentu pn. „Lokalny Program Rewitalizacji Gminy i Miasta Lwówek Śląski na lata 2016-2023”

Burmistrz Gminy i Miasta Lwówek Śląski zawiadamia, że z dniem 07.11.2016 roku rozpoczynają się konsultacje społeczne nad projektem dokumentu pn. „Lokalny Program Rewitalizacji Gminy i Miasta Lwówek Śląski na lata 2016-2023”. Konsultacje prowadzone są w formie pisemnej i elektronicznej z wykorzystaniem formularza CAWI...

Ogłoszenie o możliwości zgłoszenia uwag do oferty złożonej przez Lwówecki Klub Sportowy „CZARNI” Lwówek Śląski w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Burmistrz Gminy i Miasta Lwówek Śląski informuje, że w dniu 21 października 2016 r. do Urzędu Gminy i Miasta w Lwówku Śląskim wpłynęła uproszczona oferta realizacji zadania publicznego z zakresu Realizacji programu terapeutycznego dla młodzieży – sport jako alternatywny sposób na spędzanie wolnego czasu (Dział...

Konsultacje projektu Wieloletniego programu współpracy Gminy i Miasta Lwówek Śląski z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na lata 2017 - 2020

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U.2016.446 ze zm.), art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U.2016.239 ze zm.) oraz Uchwały Nr XIV/142/11 Rady Miejskiej w Lwówku Śląskim z dnia 24 listopada 2011 r. w sprawie...

Ogłoszenie o możliwości zgłoszenia uwag do oferty złożonej przez Stowarzyszenie Kultury Fizycznej Miejsko Gminny Klub Sportowy „Zrzeszenie Ludowych Zespołów Sportowych” w Lwówku Śląskim w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Burmistrz Gminy i Miasta Lwówek Śląski informuje, że w dniu 05 października 2016 r. do Urzędu Gminy i Miasta w Lwówku Śląskim wpłynęła uproszczona oferta realizacji zadania publicznego z zakresu Realizacji programu terapeutycznego dla młodzieży – sport jako alternatywny sposób na spędzanie wolnego czasu (Dział...

Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2017

Lwówek Śląski 12.10.2016 r. O G Ł O S Z E N I E Burmistrz Gminy i Miasta Lwówek Śląski informuje, że wnioski o dotację ze środków na realizację zadań z zakresu Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na ro