Aktualności

Wyszukiwarka

Wybierz rok

XIX Sesja Rady Miejskiej w Lwówku Śląskim

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Lwówku Śląskim zawiadamia, iż na wniosek Burmistrza, w dniu 19 kwietnia 2016 r. odbędzie się XIX Sesja Rady początek godz.10:00 Temat sesji: Podjęcie uchwał w sprawach: 1. Uchwała Rady Miejskiej w Lwówku Śląskim

Gmina i Miasto Lwówek Śląski ogłasza nabór wniosków w ramach inicjatywy lokalnej

Burmistrz Gminy i Miasta Lwówek Śląski informuje, że zgodnie z Uchwałą Nr VI/57/15 Rady Miejskiej w Lwówku Śląskim z dnia 19 lutego 2015 r. w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizacje zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej, istnieje możliwość składania wniosków...

Konsultacje społeczne

Konsultacje społeczne projektu “Strategii Rozwoju Gminy i Miasta Lwówek Śląski na lata 2016 - 2023”. Zapraszamy mieszkańców Gminy i Miasta Lwówek Śląski do wyrażenia swojej opinii i uwag dotyczacych treści projektu Strategii Rozwoju Gminy i Miasta Lwówek Śląski na lata 2016 - 2023. K

ZAPROSZENIE DO WSPÓŁPRACY

Urząd Gminy i Miasta Lwówek Śląski zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3. ust. 3 ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie o wskazanie osób, które mogłyby je reprezentować w składzie komisji konkursowej powoływanej przez Burmistrza Gminy i Miasta Lwówek Śląski do pracy w komisji...

INFORMACJA

INFORMUJEMY IŻ URZĄD GMINY I MIASTA W LWÓWKU ŚLĄSKIM W DNIU 24 GRUDNIA 2015r. BĘDZIE NIECZYNNY UDZIELENIE DNIA WOLNEGO DLA PRACOWNIKÓW URZĘDU WYNIKA Z POSTANOWIEŃ art.130 §2 KODEKSU PRACY

Ogłoszenie o możliwości zgłoszenia uwag do oferty złożonej przez Stowarzyszenie Kultury Fizycznej Miejsko Gminny Klub Sportowy „Szkolny Związek Sportowy” w Lwówku Śląskim w trybie art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

W dniu 09 grudnia 2015 r. do Urzędu Gminy i Miasta w Lwówku Śląskim wpłynęła oferta złożona przez Stowarzyszenie Kultury Fizycznej Miejsko Gminny Klub Sportowy „Szkolny Związek Sportowy”, na realizację zadania publicznego w zakresie kultury fizycznej i sportu pn. „Praca z młodzieżą poprzez realizację kalendarza...

INFORMACJA

BURMISTRZ GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI PRZYPOMINA MIESZKAŃCOM WSPÓLNOT MIESZKANIOWYCH, SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ, BUDYNKÓW KOMUNALNYCH I SOCJALNYCH, ŻE OD LIPCA 2015 R. WPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI POWINNY BYĆ UISZCZANE ŁĄCZNIE Z CZYNSZEM. WPŁAT TYCH NIE NALEŻY DOKONYWAĆ NA KONTO GMINY I MIASTA...