Radca prawny

Do zadań radcy prawnego należy kompleksowa, stała obsługa prawna Wydziałów i Referatów Urzędu oraz gminnych placówek oświatowych w szczególności:.
1. udzielanie organom i pracownikom Urzędu opinii i porad prawnych oraz wyjaśnień w zakresie stosowania prawa obejmujących zagadnienia służbowe,.
2. dokonywanie sprawdzenia pod względem formalno-prawnym, decyzji, postanowień i orzeczeń wydawanych w ramach kompetencji Gminy,
3. uczestniczenie w prowadzonych przez Urząd rokowaniach, których celem jest nawiązanie, zmiana lub rozwiązanie stosunku prawnego,
4. zastępowanie Gminę przed Sądami, Wojewódzkimi i Naczelnym Sądem Administracyjnym, Sądem Najwyższym oraz innymi organami rozstrzygającymi spory w aktualnie prowadzonych sprawach i sporach,
5. występowanie w imieniu Gminy z pismami upominawczymi wobec jego dłużników,
6. dokonywanie kontroli formalno-prawnej umów, pism zleceń oraz innych dokumentów wymagających konsultacji prawnej,
7. informowanie o zmianach w przepisach prawnych dotyczących działalności Gminy,
8. podejmowanie czynności niezbędnych dla prawidłowego wdrożenia i prowadzenia spraw sądowych związanych z windykacją należności Gminy,
9. prowadzenie i nadzorowanie postępowań egzekucyjnych,
10. w pełni obsługiwanie postępowania o zamówienie publiczne, w tym w szczególności:
a) doradztwo w zakresie wyboru trybu postępowania,
b) kontrola formalno - prawna zapytań, siwz,
c) konsultacje w zakresie opisu przedmiotu zamówienia pod względem zgodności z prawem zamówień publicznych,
d) kontrola korespondencji prowadzonej z wykonawcami w toku postępowania o zamówienie publiczne,
e) opiniowanie i uzgadnianie decyzji o wykluczeniu wykonawcy, odrzuceniu oferty, unieważnieniu postępowania o zamówienie publiczne,
f) doradztwo w zakresie gospodarowania kwotami zabezpieczenia wadium i zabezpieczenia należytego wykonania umów,
g) kontrola i reprezentacja wykonania umów w sprawie zamówienia publicznego w zakresie opisanym wyżej,
11. informowanie Naczelników Wydziałów o zmianach w przepisach prawnych dotyczących działalności organów Gminy i obsługiwanych Wydziałów;
12. szkolenie pracowników w Wydziałach, w przypadku wprowadzenia zmian w przepisach prawnych dotyczących tych Wydziałów,
13. informowanie Naczelników Wydziałów o zmianach w przepisach prawnych dotyczących zamówień publicznych,
14. szkolenie przynajmniej raz w roku pracowników Urzędu i jednostek organizacyjnych Gminy w zakresie wydatkowania środków publicznych w oparciu o ustawę o finansach publicznych,
15. przygotowywanie pism, które prawdopodobnie staną się pismami procesowymi lub będą wykorzystywane w poszczególnych instancjach odwoławczych,
16. obsługa prawna Rady Miejskiej oraz udział w obradach sesji Rady Miejskiej.

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 08 stycznia 2019 12:51
Dokument wprowadzony do BIP przez: Andrzej Wójcik
Ilość wyświetleń: 627
08 stycznia 2019 12:51 (Andrzej Wójcik) - Utworzenie jednostki.