Samodzielne stanowisko ds. oświaty

Samodzielne Stanowisko d.s. Oświaty
1. Planowanie i sprawowanie nadzoru w zakresie spraw organizacyjnych, administracyjnych nad gminnymi jednostkami organizacyjnymi objętymi ustawą o systemie oświaty.
2. Udzielanie pomocy merytorycznej dyrektorom szkół i placówek w zakresie spraw organizacyjnych i pracowniczych wynikających z ustawy o systemie oświaty i ustawy – Karta Nauczyciela.
3. 3. Prowadzenie rejestru funkcjonujących publicznych szkół i placówek oraz szkół i placówek niepublicznych, które uzyskały wpis do gminnej ewidencji jednostek niepublicznych.
4. Wydawanie zaświadczeń o wpisie do ewidencji oświatowych jednostek niepublicznych oraz przygotowywanie decyzji o odmowie wpisu do ewidencji.
5. Opracowywanie projektu planu sieci publicznych szkół i placówek, o których mowa w pkt 1.
6. Przygotowywanie projektów uchwał Rady i zarządzeń Burmistrza, w szczególności z zakresu:
a) ustalania planu sieci szkół,
b) tworzenia, likwidowania i przekształcania jednostek oświatowych,
c) nadania statutu nowo tworzonym jednostkom,
d) realizacji zadań określonych przepisami prawa dla organu prowadzącego szkoły i placówki oświatowe.
7. Organizowanie i przeprowadzenie konkursów na stanowisko dyrektora szkoły (placówki oświatowej).
8. Przygotowywanie projektu zarządzeń Burmistrza o powierzeniu stanowiska dyrektora szkoły lub odwołaniu nauczyciela ze stanowiska dyrektora.
9. Przygotowywanie projektów umów i porozumień dotyczących współpracy lub współdziałania ze stowarzyszeniami lub innymi podmiotami w zakresie realizacji zadań oświatowych.
10. Nadzór nad realizacją postanowień sądowych i orzeczeń kwalifikacyjnych do spełniania przez dzieci i młodzież obowiązku szkolnego i obowiązku nauki w szkołach specjalnych oraz ośrodkach szkolno – wychowawczych.
11. Realizacja zadań wynikających z ustawy – Karta Nauczyciela, a zwłaszcza:
a) prowadzenie spraw związanych z ocenianiem pracy i dorobku zawodowego dyrektorów jednostek oświatowych, współdziałanie z organem nadzoru pedagogicznego,
b) przygotowanie projektu oceny pracy dyrektora,
c) udział w pracach komisji nadającej nauczycielom kolejne stopnie awansu zawodowego,
d) organizowanie posiedzeń Komisji Egzaminacyjnej nadającej nauczycielom awans zawodowy nauczyciela mianowanego,
e) prowadzenie rejestru wydawanych zaświadczeń o zdanym egzaminie na stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego,
f) przygotowywanie decyzji administracyjnych o nadanym awansie zawodowym,
g) prowadzenie postępowania wyjaśniającego do odwołania od decyzji dyrektora jednostki oświatowej w sprawach nadania nauczycielom stopni awansu zawodowego,
h) prowadzenie spraw związanych z przyznawaniem nagród Burmistrza nauczycielom szkół i placówek.
12. Analizowanie projektów organizacyjnych szkół i placówek przed zatwierdzeniem organizacji roku szkolnego.
13. Współdziałanie z Dolnośląskim Kuratorem Oświaty, Powiatowym Centrum Edukacji, Centralną Komisją Egzaminacyjną i organizacjami związków zawodowych w sprawach wymagających uzgodnień lub opinii.
14. Przygotowywanie projektów zasad wynagradzania pracowników pedagogicznych oraz przyznawania i wypłacania świadczeń pracowniczych nauczycielom jednostek oświatowych prowadzonych przez gminę.
15. Przygotowanie projektów usprawniających organizację nadzorowanych jednostek oświatowych oraz udzielanie niezbędnej pomocy w zakresie realizacji statutowych zadań szkół i placówek, o których mowa w pkt 1.
16. Realizowanie zadań związanych z przyznawaniem uczniom wyprawki szkolnej oraz stypendium Burmistrza za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe.
17. Koordynowanie zadań związanych z doskonaleniem i dokształcaniem nauczycieli.
18. Sprawowanie nadzoru nad działalnością szkoły lub placówki w zakresie spraw finansowych i administracyjnych.
19. Przygotowywanie wniosków o dotacje celowe oraz podejmowanie działań w celu pozyskiwania dodatkowych środków finansowych z różnych źródeł na realizację zadań oświatowych.
20. Pełnienie roli dystrybutora materiałów szkoleniowych i informacyjnych przekazywanych do szkół i placówek przez Ministerstwo Edukacji Narodowej i Dolnośląskie Kuratorium Oświaty.
21. Koordynowanie prac związanych z przygotowaniem projektów umożliwiających pozyskiwanie środków pomocowych z Unii Europejskiej przeznaczonych na oświatę.
22. Analiza wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych szczeblach awansu zawodowego – sporządzanie sprawozdań, naliczanie wysokości dodatków uzupełniających.
23. Uzgadnianie wszelkich spraw finansowych oświaty z Wydziałem FB.
24. Prowadzenie spraw związanych z zakresem sportu i rekreacji w Gminie, a w szczególności:
a) planowanie i organizacja przedsięwzięć sportowo – rekreacyjnych,
b) opracowywanie kalendarza imprez sportowo – rekreacyjnych,
c) organizacja imprez sportowych i rekreacyjnych,
d) kształtowanie postaw innowacyjnych w procesie rozwijania działalności w wychowaniu fizycznym, sporcie i rekreacji,
e) współpraca ze szkołami w ramach organizacji imprez sportowych i przedsięwzięć mających na celu zwiększenie zainteresowania kulturą fizyczną i sportem,
f) współpraca z organizacjami i stowarzyszeniami w zakresie kultury fizycznej, sportu i turystyki,
g) pozyskiwanie dodatkowych źródeł finansowania sportu i rekreacji,
h) przygotowywanie i rozliczanie projektów w ramach środków z funduszy UE,
i) koordynacja działań w zakresie realizacji akcji oraz pozyskiwanie zewnętrznych organizatorów imprez i wydarzeń sportowych, rekreacyjnych i turystycznych,
j) przygotowywanie i prowadzenie przedsięwzięć w zakresie sportu, rekreacji i turystyki w ramach współpracy miast partnerskich,
k) przygotowywanie i wdrażanie regulacji prawnych w zakresie zadań związanych ze sportem i rekreacją,
l) prowadzenie merytoryczne części strony portalu Gminy i Miasta Lwówek Śląski dotyczący sportu i rekreacji,
m) udział w pracach Rady Sportu.

Stanowiska

Inspektor ds. oświaty

Inspektor ds. oświaty

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 04 stycznia 2019 10:54
Dokument wprowadzony do BIP przez: Andrzej Wójcik
Ilość wyświetleń: 859
03 grudnia 2019 07:17 (Andrzej Wójcik) - Dodanie stanowiska: Inspektor ds. oświaty.
08 stycznia 2019 12:51 (Andrzej Wójcik) - Zmiana danych jednostki.
04 stycznia 2019 10:54 (Andrzej Wójcik) - Dodanie stanowiska: Inspektor ds. oświaty.