Samodzielne stanowisko ds. zarządzania kryzysowego

Samodzielne stanowisko ds. zarządzania kryzysowego
1. Prowadzenie kancelarii dokumentów niejawnych.
2. Prowadzenie spraw dotyczących akcji kurierskiej oraz jej koordynacja.
3. Nakładanie na obywateli obowiązku świadczeń osobistych i rzeczowych na rzecz sił zbrojnych.
4. Opracowywanie i aktualizowanie planów zarządzania kryzysowego, planów OC i planów dot. obronności.
5. Prowadzenie zadań z zakresu zarządzania kryzysowego, obrony cywilnej i spraw obronnych.
6. Monitorowanie występujących klęsk żywiołowych i prognozowanie rozwoju sytuacji.
7. Realizowanie polityki informacyjnej związanej ze stanem klęski żywiołowej.
8. Konserwacja i utrzymanie w pełnej sprawności technicznej systemu ostrzeżeń i alarmowania.
9. Przygotowanie oraz zapewnienie działania systemu wczesnego ostrzegania i alarmowania ludności.
10. Opracowywanie wieloletnich i rocznych planów działania w zakresie obronnym i obrony cywilnej.
11. Przygotowanie i kierowanie formacjami obrony cywilnej.
12. Koordynowanie działań związanych z prowadzeniem akcji ratowniczych, w tym ewakuacją ludności.
13. Szkolenie ludności w zakresie obrony cywilnej.
14. Planowanie i realizacja zaopatrzenia w sprzęt i środki obrony cywilnej oraz środki przeciwpowodziowe, a także zapewnienie warunków przechowywania, konserwacji i eksploatacji sprzętu.
15. Współpraca z jednostkami ochrony przeciwpożarowej w zakresie realizacji zadań wynikających z ustawy o ochronie przeciwpożarowej.
16. Pomoc w zapewnieniu Ochotniczym Strażom Pożarnym Gminy pomieszczeń, środków oraz innej pomocy niezbędnej do ich należytego funkcjonowania.
17. Nadzór nad ewidencją sprzętu przekazanego dla OSP.
18. Prowadzenie ewidencji członków jednostek operacyjno-technicznych Ochotniczych Straży Pożarnych.
19. Zakup sprzętu i umundurowania dla Ochotniczych Straży Pożarnych.
20. Nadzór i kontrola nad majątkiem przekazanym dla OSP.
21. Prowadzenie dokumentacji związanej z uczestnictwem Ochotniczych Straży Pożarnych w działaniach ratowniczo-gaśniczych oraz akceptacja pod względem merytorycznym list do wypłaty ekwiwalentów za udział w działaniach ratowniczych lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez PSP lub Gminę.
22. Koordynacja remontów bieżących remiz i sprzętu przeciwpożarowego (samochodów i sprzętu towarzyszącego).
23. Przygotowanie i przekazanie danych dotyczących ubezpieczenia Ochotniczych Straży Pożarnych i Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych oraz samochodów i innego sprzętu do Wydziału Organizacyjnego.
24. Prowadzenie narastająco do wysokości planu finansowego rejestru udzielanych zamówień.
25. Współdziałanie z policją oraz utrzymywanie kontaktów ze stowarzyszeniami i organizacjami społecznymi.
26. Współpraca ze wszystkimi jednostkami organizacyjnymi i wydziałami Urzędu dla prawidłowego i skutecznego działania Urzędu.
27. Wykonywanie innych zadań powierzonych przez Burmistrza na podstawie delegacji zawartych w przepisach ustawowych.

Stanowiska

Zarządzanie kryzysowe

Dokumenty

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 26 maja 2015 10:51
Dokument wprowadzony do BIP przez: Daniel Mrozik
Ilość wyświetleń: 2745
12 listopada 2019 07:51 (Andrzej Wójcik) - Dodanie stanowiska: Zarządzanie kryzysowe.
12 listopada 2019 07:51 (Andrzej Wójcik) - Usunięcie stanowiska: Obrona cywilna i BHP.
08 stycznia 2019 12:51 (Andrzej Wójcik) - Zmiana danych jednostki.