Referat Gospodarki Odpadami

Do zadań Referatu Gospodarki Odpadami należy w szczególności:
1. Wykonywanie zadań wynikających z ustaw: o odpadach, o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, a w szczególności:
a) prowadzenie urządzeń księgowych w zakresie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
b) obsługa interesantów w zakresie składanych deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, udzielania informacji dotyczących opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
c) prowadzenie rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości,
d) przyjmowanie wniosków o wykreślenie z rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości,
e) wydawanie zezwoleń na prowadzenie przez przedsiębiorców działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych,
f) prowadzenie ewidencji udzielonych i cofniętych zezwoleń na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych,
g) prowadzenie ewidencji: zbiorników bezodpływowych, przydomowych oczyszczalni ścieków oraz umów zawartych na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości,
h) wydawanie decyzji administracyjnych zakresie gospodarki odpadami komunalnymi dotyczących nieruchomości objętych systemem gospodarki odpadami,
i) przyjmowanie sprawozdań od podmiotów odbierających odpady komunalne od właścicieli nieruchomości,
j) sporządzanie rocznych sprawozdań z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi,
k) przygotowywanie postępowań przetargowych w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych,
l) organizowanie odbierania odpadów od właścicieli nieruchomości objętych gminnym systemem gospodarki odpadami,
m) analiza systemu gospodarki odpadami komunalnymi i funkcjonowania systemu,
n) nadzór nad realizacją obowiązków właścicieli nieruchomości, którzy pozbywają się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych oraz właścicieli nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy wraz z wydawaniem decyzji administracyjnych nakazujących ich wykonanie jeżeli tak nakazują przepisy ustawowe
o) prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawie wydania decyzji nakazujących posiadaczowi odpadów usuniecie odpadów z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania lub magazynowania.
2. Nadzór nad realizacją zawartych umów z firmami posiadającymi instalacje do przetwarzania odpadów komunalnych dostarczanych z terenu Gminy i Miasta Lwówek Śląski.
3. Merytoryczna kontrola wykonywania jakościowego i ilościowego przez podmiot odbierający odpady komunalne w zakresie postanowień zawartej umowy.
4. Nadzór nad wykonaniem obowiązków wynikających z regulaminu utrzymania czystości i porządku przez właścicieli nieruchomości niezamieszkałych w zakresie zawartych umów na odbiór odpadów komunalnych.
5. Wnioskowanie o zastosowanie podwyższonych opłat dla nieruchomości objętych systemem wnoszenia opłat do Gminy oraz zastosowanie sankcji przewidzianych za uchylanie się od wykonania określonych w regulaminie utrzymania czystości w zakresie gospodarki odpadami.
6. Prowadzenie dokumentacji źródłowej nieruchomości objętych systemem.
7. Przyjmowanie sprawozdań od podmiotów prowadzących działalność w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.
8. Nadzór i prowadzenie wszelkich spraw dotyczących Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych.
9. Wymiar opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi:
a) przyjmowanie deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ich weryfikacja,
b) wymiar opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
c) prowadzenie postępowania w celu ustalenia prawidłowych podstaw opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
d) prowadzenie obsługi księgowej systemu gospodarki odpadami komunalnymi zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa,
e) prowadzenie windykacji zaległości w zakresie opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, poprzez analizę należności i zobowiązań, wystawianie upomnień, tytułów wykonawczych,
f) prowadzenie postępowań administracyjnych, m.in. postanowień i decyzji administracyjnych z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi,
g) sporządzanie sprawozdań finansowych w zakresie spraw związanych z opłatami za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
10. Współpraca ze Strażą Miejską w zakresie kontroli realizacji obowiązków właścicieli nieruchomości wynikających z ustawy oraz aktów prawa miejscowego.
11. Prowadzenie wszelkich spraw związanych z umieszczaniem informacji oraz ich aktualizacją w Biuletynie Informacji Publicznej.
12. Prowadzenie akcji edukacyjno-informacyjnych.
13. Prowadzenie narastająco do wysokości planu finansowego rejestru udzielanych zamówień.
14. Przygotowywanie projektów uchwał dotyczących zakresu prowadzonych spraw.
15. Współpraca z wszystkimi jednostkami organizacyjnymi i wydziałami Urzędu dla prawidłowego i skutecznego działania Urzędu.
16. Wykonywanie innych zadań powierzonych przez Burmistrza na podstawie delegacji zawartych w przepisach ustawowych.

Stanowiska

Kierownik

Podinspektor

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 20 kwietnia 2016 14:13
Dokument wprowadzony do BIP przez: Krzysztof Zając
Ilość wyświetleń: 2754
08 stycznia 2019 12:50 (Andrzej Wójcik) - Zmiana danych jednostki.
08 października 2018 12:44 (Andrzej Wójcik) - Aktualizacja danych stanowiska: Podinspektor.
20 marca 2017 14:17 (Andrzej Wójcik) - Aktualizacja danych stanowiska: Specjalista.