Referat Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej

Do zakresu działania Referatu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej należy w szczególności:
1. Realizacja założeń polityki mieszkaniowej określonych w "Wieloletnim Planie Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy".
2. Administracja lokalami mieszkalnymi i użytkowymi, mieszkalnymi budynkami komunalnymi oraz pomieszczeniami tymczasowymi.
3. 3. Administracja i nadzór techniczny nad niemieszkalnymi budynkami stanowiącymi własność Gminy takimi jak; Ratusz, Budynek Urzędu, świetlice wiejskie, place zabaw, remizy OSP, szatnie i boiska sportowe, place zabaw, siłownie, toalety publiczne.
4. Realizacja uchwał Rady w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Lwówek Śląski, w sprawie wieloletniego programu gospodarowania tym zasobem oraz innych uchwał związanych z gospodarką mieszkaniową Gminy.
5. Prawidłowe przygotowanie i zawieranie umów najmu lokali mieszkalnych
i socjalnych mieszczących się w zasobie mieszkaniowym Gminy.
6. Prowadzenie rejestru umów najmu lokali, umów o wykonanie ulepszeń lokalu przez najemców, zawartych ugód w sprawie rozłożenia na raty zaległych płatności, wyroków sądowych.
7. Prawidłowe stosowanie stawek opłat czynszowych, przygotowanie propozycji ich waloryzacji.
8. Opracowywanie planów rzeczowo - finansowych remontów i sprawozdań a także nadzór nad realizacją remontów mieszkalnych budynków i lokali komunalnych.
9. Wykonanie, zgodnie z zapisami art. 62 ust.1 ustawy Prawo Budowlane, obowiązkowych kontroli okresowych budynków i budowli gminnych administrowanych przez Referat. Prowadzenie wymaganej prawem dokumentacji obiektów.
10. Rozpatrywanie spraw związanych z poszerzeniem, podziałem i przebudową lokali komunalnych oraz adaptacją pomieszczeń niemieszkalnych na cele mieszkaniowe.
11. Monitorowanie sposobu użytkowania lokali pod względem zgodności z warunkami umowy wraz z prowadzeniem postepowań w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości.
12. Zapewnienie dostawy mediów i usuwania odpadów komunalnych z nieruchomości Komunalnych.
13. Reprezentowanie gminy we wspólnotach mieszkaniowych oraz współdziałanie ze wspólnotami mieszkaniowymi z udziałem gminy w sprawach dotyczących zarządu nieruchomością wspólną.
14. Prowadzenie rozliczeń finansowych ze wspólnotami mieszkaniowymi.
15. Wydawanie i przyjmowanie wniosków o przydział mieszkania komunalnego, organizacja pracy Społecznej Komisji Mieszkaniowej
16. Prowadzenie postępowań windykacyjnych w sprawach o roszczenie finansowe i niefinansowe (wydanie lokalu) we współpracy z Radcą Prawnym i organami egzekucyjnymi.
17. Prowadzenie spraw z wniosków najemców o rozłożenie na raty zaległości czynszowych bądź ich umorzenie w części lub całości.
18. Prowadzenie ewidencji księgowej czynszów, zaliczek za media i opłat niezależnych od właściciela związanych z wynajmowaniem lokali mieszkalnych i użytkowych położonych w budynkach stanowiących własność Gminy i lokali we wspólnotach mieszkaniowych (w tym wystawianie faktur VAT i faktur korygujących VAT w zakresie prowadzonych czynszów i opłat związanych z wynajmem lokali oraz sporządzanie deklaracji cząstkowej VAT w tym zakresie).
19. Prowadzenie postępowań w zakresie windykacji zaległości za najem lokali mieszkalnych i użytkowych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy, w tym na drodze sądowej i przez komornika.
20. Prowadzenie ewidencji lokatorów i wyposażenia mieszkań.
21. Prowadzenie spraw związanych z eksmisją z lokali.
22. Współpraca ze wszystkimi komórkami organizacyjnymi Urzędu w celu realizacji zadań własnych Gminy a w szczególności tworzenia założeń budżetowych i realizacji przyjętego przez Radę Miejską budżetu
23. Nadzór nad osobami skierowanymi do pracy przez Sąd Rejonowy we Lwówku Śląskim w ramach wykonywania kary zastępczej grzywny lub ograniczenia wolności.
24. Pomoc w organizacji imprez promocyjnych i okolicznościowych.
25. Prowadzenie wszelkich spraw związanych z realizacją funduszu sołeckiego, w szczególności: informowanie sołtysów o wysokości środków przypadających na sołectwo w danym roku, przyjmowanie i sprawdzanie prawidłowości sporządzenia wniosków zebrań wiejskich w sprawie przeznaczenia środków funduszu sołeckiego, monitorowanie harmonogramu wykonywanych czynności związanych z realizacją funduszu, sprawdzanie poprawności wydatkowanych środków na fundusz sołecki, przekazywanie informacji do Wydziału FB nt. realizowanych inwestycji.
26. Prowadzenie wszelkich spraw związanych z umieszczaniem informacji dotyczących referatu oraz ich aktualizacją w Biuletynie Informacji Publicznej.
27. Opracowanie wszelkich sprawozdań statystycznych i finansowych z zakresu gminnego zasobu mieszkaniowego.
28. Wykonywanie innych zadań powierzonych przez Burmistrza na podstawie delegacji zawartych w przepisach ustawowych.

Stanowiska

Kierownik referatu

Podinspektor Referatu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej

Podinspektor ds. administrowania zasobem komunalnym

Podinspektor Referatu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej

Specjalista

Podinspektor ds. administrowania obiektami sportowymi i rekreacyjnymi

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 20 kwietnia 2016 14:11
Dokument wprowadzony do BIP przez: Krzysztof Zając
Ilość wyświetleń: 4224
13 sierpnia 2020 09:51 (Andrzej Wójcik) - Dodanie stanowiska: Podinspektor ds. administrowania obiektami sportowymi i rekreacyjnymi.
13 sierpnia 2020 09:50 (Andrzej Wójcik) - Usunięcie stanowiska: Podinspektor RGKM.
13 sierpnia 2020 09:50 (Andrzej Wójcik) - Aktualizacja danych stanowiska: Podinspektor Referatu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej.