Straż Miejska

Straż Miejska przyjmuje interesantów w każdy poniedziałek od 8:00 do 9:00 i od 14:00 do 15:00.

Do zadań Straży Miejskiej należy w szczególności:
1. Ochrona spokoju i porządku w miejscach publicznych.
2. Czuwanie nad porządkiem i kontrola ruchu drogowego w zakresie określonym w przepisach o ruchu drogowym.
3. Współdziałanie z właściwymi podmiotami w zakresie ratowania życia i zdrowia obywateli, pomocy w usuwaniu awarii technicznych i skutków klęsk żywiołowych oraz innych miejscowych zagrożeń, zabezpieczenie miejsca przestępstwa, katastrofy lub innego zdarzenia przed dostępem osób postronnych lub zniszczeniem śladów, do momentu przybycia właściwych służb, a także ustalenie w miarę możliwości świadków zdarzenia.
4. Współdziałanie z organizatorami i innymi służbami w ochronie porządku podczas zgromadzeń, imprez publicznych i uroczystości.
5. Ochrona obiektów komunalnych i urządzeń użyteczności publicznej.
6. Ujawnianie wykroczeń – prowadzenie czynności wyjaśniających, stosowanie postępowania mandatowego oraz kierowanie wniosków o ukaranie do Sądu w trybie i zakresie określonym w kodeksie postepowania w sprawach o wykroczenia.
7. Doprowadzanie osób nietrzeźwych do KPP w Lwówku Śląskim w celu umieszczenia w pomieszczeniu dla osób zatrzymanych lub ich miejsca zamieszkania, jeżeli osoby te zachowaniem swoim dają powód do zgorszenia w miejscu publicznym, znajdują się w okolicznościach zagrażających ich życiu lub zdrowiu albo zagrażają życiu i zdrowiu innych osób.
8. Informowanie społeczności lokalnej o stanie i rodzajach zagrożeń.
9. Konwojowanie dokumentów, przedmiotów wartościowych lub wartości pieniężnych dla potrzeb Gminy.
10. Realizacja postanowień Rady w sprawie utrzymania porządku i czystości na terenie Gminy, w tym kontrola:
a) umów i dowodów wpłaty za wywóz nieczystości ciekłych,
b) utrzymania porządku i czystości na terenach posesji,
c) utrzymania stanu zimowego chodników przez właścicieli i zarządców nieruchomości,
d) numeracji porządkowej nieruchomości,
e) obowiązkowych okresowych szczepień psów,
f) opłat targowych,
g) w zakresie przestrzegania regulaminu targowiska miejskiego,
h) w zakresie przestrzegania regulaminu korzystania z placów zabaw,
i) nadzorowanie i prowadzenie działań przeciwdziałających bezdomności zwierząt.
11. Nadzór, przy współpracy Wydziału IN i GPNŚ nad realizacją niżej wymienionych obowiązków właścicieli nieruchomości, wykonawcy robót budowlanych i zarządu drogi określonych w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, wobec których wydano decyzje nakazujące wykonanie:
a) przyłączanie nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej,
b) uprzątnięcie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż nieruchomości,
c) utrzymanie czystości i porządku na terenach budowy i drogach publicznych.
12. Obsługa monitoringu miejskiego.
13. Prowadzenie ewidencji i wydawanie zezwoleń na psy uznane za agresywne.
14. Nadzór nad realizacją Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy i Miasta Lwówek Śląski.
15. Prowadzenie działań edukacyjnych i profilaktycznych wśród dzieci i młodzieży szkolnej w zakresie bezpieczeństwa, ekologii i humanitarnego traktowania zwierząt.
16. Podejmowanie stosownych działań w strukturach i na rzecz Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w czasie wystąpienia sytuacji kryzysowej.
17. Przyjmowanie zgłoszeń interwencji od obywateli i instytucji.
18. Prowadzenie narastająco do wysokości planu finansowego rejestru udzielanych zamówień.
19. Przygotowywanie projektów uchwał i zarządzeń w zakresie kompetencji wydziału pod obrady Rady oraz dla potrzeb Burmistrza.
20. Współpraca ze wszystkimi jednostkami organizacyjnymi i wydziałami Urzędu dla prawidłowego i skutecznego działania Urzędu.
21. Wykonywanie innych zadań powierzonych przez Burmistrza na podstawie delegacji zawartych w przepisach ustawowych.

Stanowiska

Komendant

Młodszy inspektor straży miejskiej

Młodszy inspektor straży miejskiej

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 05 marca 2008 14:17
Dokument wprowadzony do BIP przez: Administrator
Ilość wyświetleń: 19209
08 stycznia 2019 12:53 (Andrzej Wójcik) - Zmiana danych jednostki.
08 stycznia 2019 12:50 (Andrzej Wójcik) - Zmiana danych jednostki.
20 marca 2017 14:19 (Andrzej Wójcik) - Aktualizacja danych stanowiska: Młodszy inspektor straży miejskiej.