Urząd Stanu Cywilnego

Urząd Stanu Cywilnego przyjmuje interesantów od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 do 13:30

Adres: Plac Wolności 1, 59-600 Lwówek Śląski
tel./fax: 75 64 77 875

Do zadań Urzędu Stanu Cywilnego należy w szczególności :
1. Wykonywanie zadań wynikających z ustawy prawo o aktach stanu cywilnego, a w szczególności:
a) rejestracja stanu cywilnego w Systemie Rejestrów Państwowych,
b) występowanie o nadanie numeru PESEL w związku ze sporządzeniem aktu urodzenia dla dzieci urodzonych w RP oraz dokonywanie zameldowania,
c) nadanie numeru PESEL w przypadku sprostowania daty urodzenia lub zmiany płci,
d) aktualizacja na podstawie zagranicznego dokumentu stanu cywilnego danych w rejestrze PESEL odnośnie stanu cywilnego, zawartego małżeństwa czy zgonu osoby posiadającej numer PESEL, dla której nie sporządzono polskiego aktu stanu cywilnego,
e) usuwanie niezgodności w rejestrze PESEL w zakresie danych wynikających z aktu stanu cywilnego,
f) migracja aktów stanu cywilnego do Systemu Rejestrów Państwowych /SRP/,
g) sporządzanie akt stanu cywilnego na podstawie postanowień sądowych i decyzji administracyjnych,
h) prowadzenie skorowidzów alfabetycznych do poszczególnych ksiąg,
i) wydawanie odpisów zupełnych i skróconych aktów urodzeń, zgonów i małżeństw,
j) prowadzenie korespondencji dotyczącej stanu cywilnego z placówkami konsularnymi,
k) prowadzenie archiwum akt stanu cywilnego oraz bieżąca aktualizacja.
2. Wykonywanie zadań wynikających z Kodeksu Rodzinnego i Opiekuńczego, Kodeksu Postępowania Administracyjnego i Kodeksu Postępowania Cywilnego:
a) przyjmowanie oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński w lokalu USC i poza lokalem,
b) uznawanie orzeczeń sądów państw obcych wydanych w sprawach cywilnych.
3. Wykonywanie zadań wynikających z ustawy o zmianie imion i nazwisk.
4. Organizowanie uroczystości jubileuszowych (stulecie urodzin, złote gody).
5. Przyjmowanie wpłat i odprowadzanie ich do banku, za wydane odpisy aktów, decyzje itp. dotyczące Urzędu Stanu Cywilnego.
6. Prowadzenie narastająco do wysokości planu finansowego rejestru udzielanych zamówień.
7. Współpraca ze wszystkimi jednostkami organizacyjnymi i wydziałami Urzędu dla prawidłowego i skutecznego działania Urzędu.
8. Wykonywanie innych zadań powierzonych przez Burmistrza na podstawie delegacji zawartych w przepisach ustawowych.

Stanowiska

Kierownik USC

Zastępca Kierownika USC

Podinspektor

Dokumenty

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 05 marca 2008 14:15
Dokument wprowadzony do BIP przez: Administrator
Ilość wyświetleń: 42138
08 stycznia 2019 12:49 (Andrzej Wójcik) - Zmiana danych jednostki.
12 lipca 2018 18:16 (Andrzej Wójcik) - Zmiana danych jednostki.
10 maja 2018 10:51 (Andrzej Wójcik) - Zmiana danych jednostki.