Wydział Finansowo - Budżetowy

Do zakresu działania Wydziału Finansowo - Budżetowego należy w szczególności:
1. Kompletowanie materiałów źródłowych do projektu budżetu.
2. Opracowywanie projektów i planów budżetu gminy i miasta według klasyfikacji budżetowej.
3. Opracowywanie projektów uchwał Rady i zarządzeń Burmistrza dotyczących budżetu i wieloletniej prognozy finansowej.
4. Sporządzanie sprawozdań z realizacji budżetu.
5. 5. Prowadzenie rachunkowości budżetu Gminy i Miasta oraz Urzędu.
6. Współpraca z wydziałami Urzędu i gminnymi jednostkami organizacyjnymi.
7. Uruchamianie środków finansowych dla poszczególnych dysponentów budżetu Gminy i Miasta.
8. Nadzór i kontrola gospodarki finansowej gminnych jednostek organizacyjnych w zakresie przekazywanych przez Gminę środków oraz składanych sprawozdań budżetowych.
9. Udzielania dotacji jednostkom podległym i innym jednostkom organizacyjnym zgodnie z zatwierdzonym budżetem gminy i miasta na wniosek wydziału merytorycznego.
10. Prowadzenie obsługi finansowej Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych oraz Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej.
11. Obsługa kasowa i finansowo-księgowa Urzędu.
12. Obsługa kredytów i pożyczek zaciągniętych przez Gminę w zakresie planowania i terminowości spłat rat kapitałowych oraz odsetek.
13. Prowadzenie rozliczeń z tytułu podatku VAT.
14. Prowadzenie księgowości realizowanych przez Gminę zadań finansowanych lub dofinansowanych ze środków pomocowych krajowych i zagranicznych.
15. Sporządzanie zbiorczej informacji o stanie mienia komunalnego.
16. Rozliczanie inwentaryzacji.
17. Sporządzanie sprawozdań budżetowych i finansowych.
18. Dokonywanie umorzeń środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych.
19. Zakładanie i likwidacja wyodrębnionych rachunków bankowych Gminy.
20. Zakładanie i likwidacja lokat terminowych.
21. Obsługa systemu bankowego.
22. Prowadzenie ewidencji druków ścisłego zarachowania.
23. Rozliczanie zaliczek i delegacji.
24. Wymiar i pobór podatków: rolnego, od nieruchomości, leśnego, od środków transportowych oraz opłaty od posiadania psów.
25. Przygotowywanie projektów decyzji w sprawie udzielania ulg i zwolnień w zakresie podatków i opłat wymienionych w pkt.24.
26. Prowadzenie postępowania podatkowego w celu ustalenia prawidłowych podstaw opodatkowania.
27. Prowadzenie księgowości podatkowej.
28. Wystawianie zaświadczeń z zakresu prowadzonych ewidencji podatkowych i ewidencji księgowości podatkowej.
29. Prowadzenie ewidencji podatników i inkasentów.
30. Rozliczanie inkasentów i naliczanie im prowizji z tytułu zebranych podatków: od nieruchomości od osób fizycznych, rolnego od osób fizycznych, leśnego od osób fizycznych i opłaty od posiadania psów.
31. Gromadzenie i przechowywanie oraz badanie pod względem zgodności ze stanem prawnym i rzeczywistym deklaracji podatkowych składanych organowi podatkowemu.
32. Przygotowywanie projektów uchwał Rady Miejskiej dotyczących wysokości stawek podatkowych i opłat lokalnych.
33. Prowadzenie egzekucji administracyjnej i sądowej w zakresie zaległości podatkowych i innych opłat.
34. Realizacja płatności na rzecz Dolnośląskiej Izby Rolniczej z tytułu wpływów z podatku rolnego (2 % odpisu).
35. Sporządzanie sprawozdania o zaległościach przedsiębiorców we wpłatach świadczeń należnych na rzecz sektora finansów publicznych.
36. Sporządzanie sprawozdania o udzielonej pomocy publicznej.
37. Prowadzenie obsługi księgowej dla ratalnej sprzedaży mienia komunalnego.
38. Prowadzenie księgowości i egzekucji następujących należności: czynsz dzierżawny i najmu, opłata za wieczyste użytkowanie gruntów, opłaty za przyłącza wodociągowe i kanalizacyjne, opłaty za zajęcie pasa drogowego, renta planistyczna, mandaty karne.
39. Obsługa księgowa sum depozytowych.
40. Prowadzenie ewidencji wynagrodzeń z tytułu stosunku pracy, umów zleceń i umów o dzieło.
41. Rozliczenia z tytułu płac dotyczących ubezpieczeń społecznych.
42. Prowadzenie spraw związanych z realizowaniem wypłat diet radnych i diet sołtysów.
43. Wystawianie zaświadczeń o zatrudnianiu i wynagrodzeniu.
44. Sporządzanie list płac za inkaso podatków.
45. Rozliczanie podatku dochodowego od wynagrodzeń pracowników, zleceniobiorców i inkasentów.
46. Rozliczanie robót publicznych.
47. Sprawozdawczość płacowa.
48. Naliczanie i rozliczanie dotacji dla niepublicznych placówek oświatowych.
49. Nadzór, koordynacja i rozliczanie dotacji dotyczących spraw oświaty.
50. Prowadzenie spraw związanych z dofinansowaniem pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników.
51. Prowadzenie i koordynacja prac związanych z systemem informacji oświatowej na szczeblu gminy.
52. Wydawanie zaświadczeń RP7 dla byłych pracowników oświaty.
53. Współpraca z wszystkimi jednostkami organizacyjnymi i wydziałami Urzędu dla prawidłowego i skutecznego działania Urzędu.
54. Wykonywanie innych zadań powierzonych przez Burmistrza na podstawie delegacji zawartych w przepisach ustawowych.

Stanowiska

Skarbnik

Główny księgowy

Obsługa kasy

Płace, Księgowość Organu

Księgowość analityczna - wieczyste użytkowanie, czynsz najmu i dzierżawy

Podatek rolny/leśny

Podatek rolny/leśny

Inspektor ds. podatków

Księgowość budżetowa jednostki

Podatek VAT

Inspektor ds. finansowych oświaty

Dokumenty

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 05 marca 2008 14:01
Dokument wprowadzony do BIP przez: Administrator
Ilość wyświetleń: 19682
13 czerwca 2019 13:24 (Andrzej Wójcik) - Usunięcie stanowiska: Specjalista ds. podatków.
08 stycznia 2019 12:48 (Andrzej Wójcik) - Zmiana danych jednostki.
04 stycznia 2019 10:40 (Andrzej Wójcik) - Usunięcie stanowiska: Księgowość analityczna.