Wydział Gospodarki Przestrzennej, Nieruchomości oraz Rolnej i Ochrony Środowiska

Do zakresu działania Wydziału Gospodarki Przestrzennej, Nieruchomości oraz Rolnej i Ochrony Środowiska należy w szczególności:
1. Wykonywanie zadań wynikających z ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
2. Wykonywanie zadań wynikających z ustawy o ochronie przyrody, a w szczególności wydawanie decyzji na wycinkę drzew i krzewów oraz przyjmowanie zgłoszeń na wycinkę drzew i krzewów.
3. Prowadzenie spraw związanych z właściwą gospodarką drzewostanem na terenach lasów komunalnych oraz innych terenach gminnych.
4. Nadzór nad realizacją obowiązków wobec właścicieli nieruchomości, wykonawcy robót budowlanych i zarządu drogi określonych w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach wraz z wydawaniem decyzji nakazujących ich wykonanie.
5. Wykonywanie zadań wynikających z ustawy prawo geologiczne i górnicze, w tym opiniowanie planów ruchu zakładów górniczych, projektów robót na poszukiwanie, rozpoznawanie i wydobywanie kopalin pospolitych. Współpraca z Wydziałem FB w zakresie realizacji opłat eksploatacyjnych.
6. Opiniowanie na podstawie ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych projektów rekultywacji terenów poeksploatacyjnych.
7. Prowadzenie spraw związanych z naruszeniem stanu wody na gruncie na podstawie ustawy prawo wodne.
8. Wykonywanie zadań związanych z leśnictwem i łowiectwem w zakresie określonym przepisami odpowiednich ustaw oraz współpraca w tym zakresie z odpowiednimi instytucjami państwowymi.
9. Prowadzenie spraw związanych z ochroną środowiska wynikających z kompetencji gminy na podstawie ustawy prawo ochrony środowiska oraz ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.
10. Nadzór nad realizacją programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy i Miasta Lwówek Śląski zgodnie z Programem Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009 – 2032.
11. Wydawanie zezwoleń na handel uliczny poza targowiskiem miejskim, umieszczanie reklam na gruntach (poza pasami drogowymi), budynkach będących wyłączną własnością gminy.
12. Wydawanie zezwoleń na wynajem świetlic wiejskich i sal spotkań wraz z ich wyposażeniem.
13. Gospodarowanie gminnym zasobem nieruchomości (z wyłączeniem nieruchomości pod zarządem innych jednostek organizacyjnych) z przygotowaniem wymaganych informacji do ewidencji mienia.
14. Wykonywanie zadań wynikających z ustawy o gospodarce nieruchomościami i uchwał Rady dot. zbywania, nabywania (łącznie z OT dot. mienia), oddawania w najem, dzierżawę nieruchomości.
15. Prowadzenie ewidencji użytkowników wieczystych, naliczanie opłat rocznych oraz aktualizacja opłat rocznych z tytułu wieczystego użytkowania, przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.
16. Prowadzenie spraw związanych z podziałem nieruchomości, w tym wydawanie postanowień opiniujących wstępny projekt podziału nieruchomości w zakresie zgodności z planem zagospodarowania przestrzennego oraz wydawanie decyzji zatwierdzających podział,
17. Prowadzenie „teczek osiedleńczych”, wydawanie wszelkich zaświadczeń z tego tytułu.
18. Prowadzenie spraw związanych ze scalaniem i wymianą gruntów.
19. Prowadzenie spraw związanych z rozgraniczeniem nieruchomości.
20. Prowadzenie spraw związanych z nazewnictwem ulic i numeracją nieruchomości.
21. Uczestnictwo w kontrolach przeprowadzanych przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa dotyczących nadzoru właścicielskiego gruntów przejętych na mienie komunalne gminy.
22. Prowadzenie spraw w zakresie produkcji zwierzęcej, a w szczególności zwalczanie chorób zakaźnych, a także wydawanie decyzji o powołaniu rzeczoznawców do szacowania mięsa poubojowego,
23. Organizacja i przeprowadzanie wyborów sołtysów i Rad Sołeckich oraz współpraca z nimi.
24. Współuczestnictwo w przygotowaniu i organizacji dożynek gminnych.
25. Przeprowadzanie spisów rolnych.
26. Współpraca z jednostkami pracującymi na rzecz rolnictwa m.in. Izby rolnicze.
27. Prowadzenie i koordynacja spraw związanych ze szkodami w gospodarstwach rolnych dotkniętych klęskami żywiołowymi.
28. Koordynacja programu odnowy wsi wraz ze sporządzaniem sprawozdań do Urzędu Marszałkowskiego w zakresie tworzenia programu.
29. Prowadzenie narastająco do wysokości planu finansowego rejestru udzielanych zamówień.
30. Sporządzanie sprawozdawczości w zakresie prowadzonych spraw.
31. Przygotowywanie projektów uchwał dotyczących kompetencji Wydziału pod obrady Rady.
32. Prowadzenie wszelkich spraw związanych z umieszczaniem informacji dotyczących Wydziału oraz ich aktualizacją w Biuletynie Informacji Publicznej, a także współpraca z osobami z Wydziału w pozyskiwaniu tych informacji.
33. Nadzór nad utrzymaniem zieleni miejskiej oraz rozliczanie kosztów jej utrzymania.
34. Współpraca ze wszystkimi jednostkami organizacyjnymi, wydziałami i referatami Urzędu dla prawidłowego i skutecznego działania Urzędu.
35. Wykonywanie innych zadań powierzonych przez Burmistrza na podstawie delegacji zawartych w przepisach ustawowych.

Stanowiska

Naczelnik wydziału

Inspektor - Ochrona środowiska

Inspektor - Planowanie przestrzenne

Specjalista - Mienie komunalne, użytkowanie wieczyste, podziały nieruchomości

Specjalista - Dzierżawy i sprawy rolne

Młodszy Referent

Dokumenty

Prawo lokalne

Prawo lokalne

Prawo lokalne

Środowisko naturalne

Planowanie przestrzenne

Planowanie przestrzenne

Planowanie przestrzenne

Planowanie przestrzenne

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 05 marca 2008 13:56
Dokument wprowadzony do BIP przez: Administrator
Ilość wyświetleń: 30262
06 sierpnia 2020 13:54 (Andrzej Wójcik) - Usunięcie stanowiska: Podinspektor - Mienie komunalne, użytkowanie wieczyste, podziały nieruchomości.
08 stycznia 2019 12:49 (Andrzej Wójcik) - Zmiana danych jednostki.
04 stycznia 2019 10:36 (Andrzej Wójcik) - Dodanie stanowiska: Młodszy Referent.